Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

12146Re: [Friesland-genealogy] Bezoek Ryksargyf Leeuwarden

Expand Messages
 • Tjerk Tigchelaar
  Oct 4, 2002
   Hallo Bart,

   Hierbij antwoord op het gevraagde;

   Huwelijken regio 7: zuidoost Friesland
   Huwelijksakte Utingeradeel, 1828
   Man: Tjitze Oebeles Tjitzes
   Vrouw: Tjitske Aukes de Jong
   Datum: 23 februari 1828 Akte nr. 4

   de huwelijksbijlagen leren ons het volgende:

   Tjitze Oebeles Tjitzes, geboren 25-7-1798, boereknegt onder Akkrum, zoon van
   Oebele Tjitzes Tjitzes, koemelker en Antje Klazes Terpstra,
   echtelieden, wonende op Zestien roeden onder Luinjebert.

   Tjitske Aukes de Jong, geboren 8-1-1782, boerin te Lutke...... dochter van
   Auke Hommes, in leven boer, overleden te Haskerdijken voor ongeveer 40 jaren
   en
   Mary Rinzes, in leven boerin, overleden te Haskerdijken voor enige jaren.

   beiden waren doopsgezind, zodat er geen extract uit het doopboek was

   Overleden Mary Rinzes, 77 jaar, boerin, geboren Beetsterzwaag,
   weduwe van Auke Hommes, dochter van Rinse Cornelis en Willemke Gerrits
   in leven echtelieden te Ureterp, overleden 27-11-1821

   Overleden Barelt Jans de Vries, 59 jaar, gehuwd met Tjitske Aukes de Jong
   zoon van Jan Minderts en Doetje Barends, beide overleden,
   overleden 18-10-1826

   en om dat laatste ging het.

   Groeten,
   Tjerk
  • Show all 17 messages in this topic