Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description


Esperanto en Belarusio
Tiu listo celas kolekti homojn kaj materialojn por revigligi
E-movadon en Belarusio.

 
Esperanto, Belarusa kaj Rusa lingvoj estas
preferindaj en mesaĝoj.

Hety śpis pryznačany kab zhurtavac ludziej i materyjaly dla
adradžennia E-ruxu na Biełarusi.

Esperanta, biełaruskuju i rasiejskjuj
movy vykarystoŭvajem tutaka.

 Ýòîò ñïèñîê ïðåäíàçíà÷åí, ÷òîáû îáüåäèíèòü ëþäåé è ìàòåðèàëû äë

Group Information

 • 127
 • Belarus
 • Apr 11, 2000
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are not permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages from new members require approval.
 • All members can post messages.

Message History