Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Distilling laws

Expand Messages
 • Steve Spence
  I have compiled the laws concerning the USA, and they can be found at http://www.webconx.com/ethanol.htm Steve Spence Renewable Energy Pages
  Message 1 of 3 , Jan 17, 2000
  • 0 Attachment
   I have compiled the laws concerning the USA, and they can be found at
   http://www.webconx.com/ethanol.htm
   Steve Spence
   Renewable Energy Pages
   http://www.webconx.com
   ICQ 50073546
   If we don't believe in freedom of speech
   for people who we disagree with, we don't believe in it at all.

   --

   ----- Original Message -----
   From: <erwin_eastwood@...>
   To: <Distillers@onelist.com>
   Sent: Monday, January 17, 2000 2:41 PM
   Subject: [Distillers] Distilling laws


   > From: erwin_eastwood@...
   >
   > Just a message about some laws. Everybody keeps telling me: it's
   forbidden,
   > then I asked myself: What exactly is forbidden? So I searched into the
   dutch
   > laws. Does anyone knows the exact laws in their country?
   > (In the Netherlands everyone is supposed to know the law!)
   > Since there are a few dutch members, I took the liberty to make a
   compilation
   > of relevant laws & penalties concerning distillation:
   >
   > Wet van 31 oktober 1991, houdende vereenvoudiging en uniformering van de
   > accijnswetgeving
   > (Wet op de accijns [Versie geldig vanaf: 01-01-1999])
   >
   > Afdeling 2. Algemene verbodsbepalingen
   > Artikel 5
   > 1. Het is niet toegestaan:
   > a. een accijnsgoed te vervaardigen buiten een accijnsgoederenplaats die
   voor
   > dat soort accijnsgoed als zodanig is aangewezen;
   > b. een accijnsgoed voorhanden te hebben dat niet overeenkomstig de
   bepalingen
   > van deze wet in de heffing is betrokken.
   > 2. Het verbod als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, is niet van
   > toepassing indien het vervaardigen geschiedt overeenkomstig de wettelijke
   > bepalingen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de
   Douanewet.
   > 3. Onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden en
   > beperkingen wordt ontheffing verleend van de in het eerste lid bedoelde
   > verboden voor:
   > a. het vervaardigen van accijnsgoederen uit andere accijnsgoederen,
   waarbij
   > het accijnsbedrag dat de eerstbedoelde accijnsgoederen vertegenwoordigen
   niet
   > hoger is dan het accijnsbedrag dat de accijnsgoederen vertegenwoordigen
   waaruit
   > zij zijn vervaardigd;
   > b. het vervaardigen van accijnsgoederen waarvoor een vrijstelling van
   accijns
   > geldt op de voet van artikel 65;
   > c. het thuis vervaardigen van bier en wijn door particulieren, voor zover
   die
   > goederen worden aangewend voor eigen gebruik;
   > d. het vervaardigen en het voorhanden hebben van andere minerale oli�n dan
   > bedoeld in het vierde lid, mits deze minerale oli�n niet op grond van
   > artikel 28 worden gelijkgesteld met minerale oli�n waarvoor in artikel 27
   een
   > tarief is vastgesteld
   >
   > HOOFDSTUK VII. VERBODSBEPALINGEN EN STRAFBEPALINGEN
   > Afdeling 1. Verbodsbepalingen
   > Artikel 90
   > 1. Het is niet toegestaan een distilleertoestel te vervaardigen of
   voorhanden
   > te hebben zonder een daartoe strekkende vergunning van de inspecteur.
   > 2. Onder een distilleertoestel wordt verstaan elk toestel - ook indien
   dit
   > niet gereed is voor dadelijk gebruik - dat geschikt is voor het afscheiden
   van
   > ethanol uit ethanolhoudende stoffen.
   > 3. De vergunning wordt op verzoek verleend.
   > 4. Het verlenen, het aanpassen en het intrekken van een vergunning
   alsmede het
   > afwijzen van een verzoek daartoe geschieden bij voor bezwaar vatbare
   > beschikking.
   > 5. Binnen acht weken na ontvangst van het verzoek geeft de inspecteur een
   voor
   > bezwaar vatbare beschikking op dat verzoek, dan wel zendt hij de in het
   zesde
   > lid bedoelde kennisgeving.
   > 6. Indien de inspecteur de voor bezwaar vatbare beschikking niet binnen
   de in
   > het vijfde lid genoemde termijn kan geven, stelt hij belanghebbende
   daarvan
   > onder opgaaf van redenen in kennis en noemt hij de termijn waarop de voor
   > bezwaar vatbare beschikking wel zal worden gegeven.
   > 7. Bij ministeri�le regeling kunnen:
   > a. regels worden gesteld met betrekking tot de in de vergunning op te
   nemen
   > voorwaarden;
   > b. distilleertoestellen worden aangewezen waarvoor geen vergunning is
   vereist.
   > 8. Artikel 83 is van overeenkomstige toepassing op plaatsen waar
   > distilleertoestellen worden vervaardigd of voorhanden zijn.
   >
   > Afdeling 2. Strafbepalingen
   > Artikel 97
   > Degene die opzettelijk een in artikel 5 opgenomen verbod overtreedt, wordt
   > gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van
   de
   > vierde categorie of, indien dit bedrag hoger is, ten hoogste eenmaal het
   bedrag
   > van de te weinig geheven accijns.
   > Artikel 98
   > Degene die opzettelijk een accijnsgoed waarvoor vrijstelling of teruggaaf
   van
   > accijns is verleend een bestemming geeft waarvoor geen vrijstelling of
   teruggaaf
   > van accijns zou zijn verleend, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
   > hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien dit
   bedrag hoger is, ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig geheven
   accijns.
   > Artikel 99
   > 1. Degene die het in artikel 90, eerste lid, opgenomen verbod overtreedt,
   wordt
   > gestraft met geldboete van de derde categorie.
   > 2. Degene die het in artikel 90, eerste lid, opgenomen verbod overtreedt
   > terwijl hij weet of redelijkerwijs kan weten dat het distilleertoestel
   bestemd
   > is of zal worden bestemd om te worden gebruikt tot ontduiking van de
   accijns,
   > wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete
   van
   > de vierde categorie.
   > Artikel 100
   > 1. Degene die een in de artikelen 90a, 91, eerste en tweede lid, of 92
   > opgenomen verbod overtreedt, wordt gestraft met geldboete van de derde
   > categorie.
   > 2. Degene die een van de in het eerste lid bedoelde verboden opzettelijk
   > overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren
   of
   > geldboete van de vierde categorie.
   >
   > This is not the complete text of this law, just a compilation. I am not a
   legal
   > expert, nor connected with any law firm or customs. I just want to share
   this
   > knowledge with you.
   >
   > Greetings Erwin
   >
   >
   >
   > --------------------------- ONElist Sponsor ----------------------------
   >
   > Get great offers on top-notch products that match your interests!
   > Sign up for eLerts at:
   > <a href=" http://clickme.onelist.com/ad/elerts1 ">Click Here</a>
   >
   > ------------------------------------------------------------------------
   >
   >
  • Ray Toms
   Steve Congratulations, I have just had a look at your site. You have the most comprehensive list of distilling links I have seen. I am being continualy asked
   Message 2 of 3 , Jan 17, 2000
   • 0 Attachment
    Steve
    Congratulations, I have just had a look at your site. You have the most
    comprehensive list of distilling links I have seen. I am being continualy asked
    about the law in the US I will point people to your site. Well done.
    Ray

    Steve Spence wrote:

    > From: "Steve Spence" <sspence@...>
    >
    > I have compiled the laws concerning the USA, and they can be found at
    > http://www.webconx.com/ethanol.htm
    >
    > Steve Spence
    > Renewable Energy Pages
    > http://www.webconx.com
    > ICQ 50073546
    > If we don't believe in freedom of speech
    > for people who we disagree with, we don't believe in it at all.
    >
    > --
    >
    >

    --
    Ray Toms Moonshine Supplies, Taupo. New Zealand.
    http://moonshine.co.nz
    Home Brewing Equipment and Suppliers.
    Specialists in all aspects of Home Distillation and Wine/Beer Making.
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.