Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Distilling laws

Expand Messages
 • erwin_eastwood@hotmail.com
  Just a message about some laws. Everybody keeps telling me: it s forbidden, then I asked myself: What exactly is forbidden? So I searched into the dutch laws.
  Message 1 of 3 , Jan 17, 2000
   Just a message about some laws. Everybody keeps telling me: it's forbidden,
   then I asked myself: What exactly is forbidden? So I searched into the dutch
   laws. Does anyone knows the exact laws in their country?
   (In the Netherlands everyone is supposed to know the law!)
   Since there are a few dutch members, I took the liberty to make a compilation
   of relevant laws & penalties concerning distillation:

   Wet van 31 oktober 1991, houdende vereenvoudiging en uniformering van de
   accijnswetgeving
   (Wet op de accijns [Versie geldig vanaf: 01-01-1999])

   Afdeling 2. Algemene verbodsbepalingen
   Artikel 5
   1. Het is niet toegestaan:
   a. een accijnsgoed te vervaardigen buiten een accijnsgoederenplaats die voor
   dat soort accijnsgoed als zodanig is aangewezen;
   b. een accijnsgoed voorhanden te hebben dat niet overeenkomstig de bepalingen
   van deze wet in de heffing is betrokken.
   2. Het verbod als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, is niet van
   toepassing indien het vervaardigen geschiedt overeenkomstig de wettelijke
   bepalingen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de Douanewet.
   3. Onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden en
   beperkingen wordt ontheffing verleend van de in het eerste lid bedoelde
   verboden voor:
   a. het vervaardigen van accijnsgoederen uit andere accijnsgoederen, waarbij
   het accijnsbedrag dat de eerstbedoelde accijnsgoederen vertegenwoordigen niet
   hoger is dan het accijnsbedrag dat de accijnsgoederen vertegenwoordigen waaruit
   zij zijn vervaardigd;
   b. het vervaardigen van accijnsgoederen waarvoor een vrijstelling van accijns
   geldt op de voet van artikel 65;
   c. het thuis vervaardigen van bier en wijn door particulieren, voor zover die
   goederen worden aangewend voor eigen gebruik;
   d. het vervaardigen en het voorhanden hebben van andere minerale oli�n dan
   bedoeld in het vierde lid, mits deze minerale oli�n niet op grond van
   artikel 28 worden gelijkgesteld met minerale oli�n waarvoor in artikel 27 een
   tarief is vastgesteld

   HOOFDSTUK VII. VERBODSBEPALINGEN EN STRAFBEPALINGEN
   Afdeling 1. Verbodsbepalingen
   Artikel 90
   1. Het is niet toegestaan een distilleertoestel te vervaardigen of voorhanden
   te hebben zonder een daartoe strekkende vergunning van de inspecteur.
   2. Onder een distilleertoestel wordt verstaan elk toestel - ook indien dit
   niet gereed is voor dadelijk gebruik - dat geschikt is voor het afscheiden van
   ethanol uit ethanolhoudende stoffen.
   3. De vergunning wordt op verzoek verleend.
   4. Het verlenen, het aanpassen en het intrekken van een vergunning alsmede het
   afwijzen van een verzoek daartoe geschieden bij voor bezwaar vatbare
   beschikking.
   5. Binnen acht weken na ontvangst van het verzoek geeft de inspecteur een voor
   bezwaar vatbare beschikking op dat verzoek, dan wel zendt hij de in het zesde
   lid bedoelde kennisgeving.
   6. Indien de inspecteur de voor bezwaar vatbare beschikking niet binnen de in
   het vijfde lid genoemde termijn kan geven, stelt hij belanghebbende daarvan
   onder opgaaf van redenen in kennis en noemt hij de termijn waarop de voor
   bezwaar vatbare beschikking wel zal worden gegeven.
   7. Bij ministeri�le regeling kunnen:
   a. regels worden gesteld met betrekking tot de in de vergunning op te nemen
   voorwaarden;
   b. distilleertoestellen worden aangewezen waarvoor geen vergunning is vereist.
   8. Artikel 83 is van overeenkomstige toepassing op plaatsen waar
   distilleertoestellen worden vervaardigd of voorhanden zijn.

   Afdeling 2. Strafbepalingen
   Artikel 97
   Degene die opzettelijk een in artikel 5 opgenomen verbod overtreedt, wordt
   gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de
   vierde categorie of, indien dit bedrag hoger is, ten hoogste eenmaal het bedrag
   van de te weinig geheven accijns.
   Artikel 98
   Degene die opzettelijk een accijnsgoed waarvoor vrijstelling of teruggaaf van
   accijns is verleend een bestemming geeft waarvoor geen vrijstelling of teruggaaf
   van accijns zou zijn verleend, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
   hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien dit bedrag hoger is, ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig geheven accijns.
   Artikel 99
   1. Degene die het in artikel 90, eerste lid, opgenomen verbod overtreedt, wordt
   gestraft met geldboete van de derde categorie.
   2. Degene die het in artikel 90, eerste lid, opgenomen verbod overtreedt
   terwijl hij weet of redelijkerwijs kan weten dat het distilleertoestel bestemd
   is of zal worden bestemd om te worden gebruikt tot ontduiking van de accijns,
   wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van
   de vierde categorie.
   Artikel 100
   1. Degene die een in de artikelen 90a, 91, eerste en tweede lid, of 92
   opgenomen verbod overtreedt, wordt gestraft met geldboete van de derde
   categorie.
   2. Degene die een van de in het eerste lid bedoelde verboden opzettelijk
   overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of
   geldboete van de vierde categorie.

   This is not the complete text of this law, just a compilation. I am not a legal
   expert, nor connected with any law firm or customs. I just want to share this
   knowledge with you.

   Greetings Erwin
  • Steve Spence
   I have compiled the laws concerning the USA, and they can be found at http://www.webconx.com/ethanol.htm Steve Spence Renewable Energy Pages
   Message 2 of 3 , Jan 17, 2000
    I have compiled the laws concerning the USA, and they can be found at
    http://www.webconx.com/ethanol.htm
    Steve Spence
    Renewable Energy Pages
    http://www.webconx.com
    ICQ 50073546
    If we don't believe in freedom of speech
    for people who we disagree with, we don't believe in it at all.

    --

    ----- Original Message -----
    From: <erwin_eastwood@...>
    To: <Distillers@onelist.com>
    Sent: Monday, January 17, 2000 2:41 PM
    Subject: [Distillers] Distilling laws


    > From: erwin_eastwood@...
    >
    > Just a message about some laws. Everybody keeps telling me: it's
    forbidden,
    > then I asked myself: What exactly is forbidden? So I searched into the
    dutch
    > laws. Does anyone knows the exact laws in their country?
    > (In the Netherlands everyone is supposed to know the law!)
    > Since there are a few dutch members, I took the liberty to make a
    compilation
    > of relevant laws & penalties concerning distillation:
    >
    > Wet van 31 oktober 1991, houdende vereenvoudiging en uniformering van de
    > accijnswetgeving
    > (Wet op de accijns [Versie geldig vanaf: 01-01-1999])
    >
    > Afdeling 2. Algemene verbodsbepalingen
    > Artikel 5
    > 1. Het is niet toegestaan:
    > a. een accijnsgoed te vervaardigen buiten een accijnsgoederenplaats die
    voor
    > dat soort accijnsgoed als zodanig is aangewezen;
    > b. een accijnsgoed voorhanden te hebben dat niet overeenkomstig de
    bepalingen
    > van deze wet in de heffing is betrokken.
    > 2. Het verbod als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, is niet van
    > toepassing indien het vervaardigen geschiedt overeenkomstig de wettelijke
    > bepalingen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de
    Douanewet.
    > 3. Onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden en
    > beperkingen wordt ontheffing verleend van de in het eerste lid bedoelde
    > verboden voor:
    > a. het vervaardigen van accijnsgoederen uit andere accijnsgoederen,
    waarbij
    > het accijnsbedrag dat de eerstbedoelde accijnsgoederen vertegenwoordigen
    niet
    > hoger is dan het accijnsbedrag dat de accijnsgoederen vertegenwoordigen
    waaruit
    > zij zijn vervaardigd;
    > b. het vervaardigen van accijnsgoederen waarvoor een vrijstelling van
    accijns
    > geldt op de voet van artikel 65;
    > c. het thuis vervaardigen van bier en wijn door particulieren, voor zover
    die
    > goederen worden aangewend voor eigen gebruik;
    > d. het vervaardigen en het voorhanden hebben van andere minerale oli�n dan
    > bedoeld in het vierde lid, mits deze minerale oli�n niet op grond van
    > artikel 28 worden gelijkgesteld met minerale oli�n waarvoor in artikel 27
    een
    > tarief is vastgesteld
    >
    > HOOFDSTUK VII. VERBODSBEPALINGEN EN STRAFBEPALINGEN
    > Afdeling 1. Verbodsbepalingen
    > Artikel 90
    > 1. Het is niet toegestaan een distilleertoestel te vervaardigen of
    voorhanden
    > te hebben zonder een daartoe strekkende vergunning van de inspecteur.
    > 2. Onder een distilleertoestel wordt verstaan elk toestel - ook indien
    dit
    > niet gereed is voor dadelijk gebruik - dat geschikt is voor het afscheiden
    van
    > ethanol uit ethanolhoudende stoffen.
    > 3. De vergunning wordt op verzoek verleend.
    > 4. Het verlenen, het aanpassen en het intrekken van een vergunning
    alsmede het
    > afwijzen van een verzoek daartoe geschieden bij voor bezwaar vatbare
    > beschikking.
    > 5. Binnen acht weken na ontvangst van het verzoek geeft de inspecteur een
    voor
    > bezwaar vatbare beschikking op dat verzoek, dan wel zendt hij de in het
    zesde
    > lid bedoelde kennisgeving.
    > 6. Indien de inspecteur de voor bezwaar vatbare beschikking niet binnen
    de in
    > het vijfde lid genoemde termijn kan geven, stelt hij belanghebbende
    daarvan
    > onder opgaaf van redenen in kennis en noemt hij de termijn waarop de voor
    > bezwaar vatbare beschikking wel zal worden gegeven.
    > 7. Bij ministeri�le regeling kunnen:
    > a. regels worden gesteld met betrekking tot de in de vergunning op te
    nemen
    > voorwaarden;
    > b. distilleertoestellen worden aangewezen waarvoor geen vergunning is
    vereist.
    > 8. Artikel 83 is van overeenkomstige toepassing op plaatsen waar
    > distilleertoestellen worden vervaardigd of voorhanden zijn.
    >
    > Afdeling 2. Strafbepalingen
    > Artikel 97
    > Degene die opzettelijk een in artikel 5 opgenomen verbod overtreedt, wordt
    > gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van
    de
    > vierde categorie of, indien dit bedrag hoger is, ten hoogste eenmaal het
    bedrag
    > van de te weinig geheven accijns.
    > Artikel 98
    > Degene die opzettelijk een accijnsgoed waarvoor vrijstelling of teruggaaf
    van
    > accijns is verleend een bestemming geeft waarvoor geen vrijstelling of
    teruggaaf
    > van accijns zou zijn verleend, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
    > hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien dit
    bedrag hoger is, ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig geheven
    accijns.
    > Artikel 99
    > 1. Degene die het in artikel 90, eerste lid, opgenomen verbod overtreedt,
    wordt
    > gestraft met geldboete van de derde categorie.
    > 2. Degene die het in artikel 90, eerste lid, opgenomen verbod overtreedt
    > terwijl hij weet of redelijkerwijs kan weten dat het distilleertoestel
    bestemd
    > is of zal worden bestemd om te worden gebruikt tot ontduiking van de
    accijns,
    > wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete
    van
    > de vierde categorie.
    > Artikel 100
    > 1. Degene die een in de artikelen 90a, 91, eerste en tweede lid, of 92
    > opgenomen verbod overtreedt, wordt gestraft met geldboete van de derde
    > categorie.
    > 2. Degene die een van de in het eerste lid bedoelde verboden opzettelijk
    > overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren
    of
    > geldboete van de vierde categorie.
    >
    > This is not the complete text of this law, just a compilation. I am not a
    legal
    > expert, nor connected with any law firm or customs. I just want to share
    this
    > knowledge with you.
    >
    > Greetings Erwin
    >
    >
    >
    > --------------------------- ONElist Sponsor ----------------------------
    >
    > Get great offers on top-notch products that match your interests!
    > Sign up for eLerts at:
    > <a href=" http://clickme.onelist.com/ad/elerts1 ">Click Here</a>
    >
    > ------------------------------------------------------------------------
    >
    >
   • Ray Toms
    Steve Congratulations, I have just had a look at your site. You have the most comprehensive list of distilling links I have seen. I am being continualy asked
    Message 3 of 3 , Jan 17, 2000
     Steve
     Congratulations, I have just had a look at your site. You have the most
     comprehensive list of distilling links I have seen. I am being continualy asked
     about the law in the US I will point people to your site. Well done.
     Ray

     Steve Spence wrote:

     > From: "Steve Spence" <sspence@...>
     >
     > I have compiled the laws concerning the USA, and they can be found at
     > http://www.webconx.com/ethanol.htm
     >
     > Steve Spence
     > Renewable Energy Pages
     > http://www.webconx.com
     > ICQ 50073546
     > If we don't believe in freedom of speech
     > for people who we disagree with, we don't believe in it at all.
     >
     > --
     >
     >

     --
     Ray Toms Moonshine Supplies, Taupo. New Zealand.
     http://moonshine.co.nz
     Home Brewing Equipment and Suppliers.
     Specialists in all aspects of Home Distillation and Wine/Beer Making.
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.