Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

INFO: Cesko (Revisited)

Expand Messages
 • Martin Janda
  Believe me, I am not about starting all the discussion right again. Just an interesting background found at http://www.ujc.cas.cz/poradna/porfaq.htm (Ustav
  Message 1 of 3 , Feb 1, 2002
   Believe me, I am not about starting all the discussion right again. Just an interesting background found at http://www.ujc.cas.cz/poradna/porfaq.htm (Ustav pro jazyk cesk� CAV).

   Enjoy!
   Martin

   Hope it was not posted before - if so, sorry!
   �esko

   N�zev �esko nen� nov�. Nejstar�� zachycen� doklad poch�z� z r. 1777: Tak vid�me p�i zem�ch n�meck�ch �esko, Moravu, Rakousk� Slezsko..." V tomto dokladu je slova �esko u�ito jako synonyma ke star��mu �echy , podobn� jako existuje nov�j�� �v�carsko ke star��mu �v�cary , Rakousko k Rakousy, �pan�lsko k �pan�ly apod. - p�ipome�me, �e posledn�ho n�zvu u��v� je�t� Karel �apek, autor cestopisu V�let do �pan�l.

   B�hem 19. stolet� se �esko objevovalo sice pom�rn� ��dce, ale ji� tak� jako n�zev pro cel� �esk� zem�, i kdy� z doklad�, kter� jsou k dispozici v lexik�ln�m archivu �stavu pro jazyk �esk�, nelze v�dy spolehliv� rozpoznat, kdy �lo o v�znam u���, �echy, a kdy o v�znam �ir��, �esk� zem�. V obou v�znamech uv�d� �esko tak� Slovn�k spisovn�ho jazyka �esk�ho v prvn�m vyd�n� (1960), a to jako v�raz zastaral�, to jest takov�, kter� u� vy�el z u��v�n�, pr�v� s odkazy na autory z doby n�rodn�ho obrozen�, nap�. na J. Koll�ra.

   �esko je tedy v�raz podstatn� star�� ne� n�zev �eskoslovensko , resp. �eskoslovensk� republika. Nevznikl a� mechanick�m odtr�en�m prvn� ��sti n�zvu.

   Z hlediska slovotvorn�ho jde o slovo spr�vn� utvo�en�. Z�kladem je slovo �ech. M�li bychom tedy o�ek�vat podobu �e�sk� a �e�sko , podobn� jako m�me nap��klad vala�sk� a Vala�sko od Valach . Podoba �e�sk� skute�n� p�vodn� existovala, ale u� ve star� dob� do�lo ke zjednodu�en� a ujalo se �esk�. Podobu �esk� uv�d� i z�kladn� lexikografick� d�lo doby obrozen�, Jungmann�v Slovn�k �esko-n�meck� (1835-39). Slovo �e�stv� je nov�j�� ne� �esk� .

   Bou�liv� diskuse k n�zvu �esko, kterou zah�jil jazykov�dec Franti�ek Tr�vn��ek u� v r. 1938 a kter� trvala s p�est�vkami a� do konce stolet� za hojn� ��asti nejen jazykov�dc�, ale tak� novin���, spisovatel� a mnoha v�zna�n�ch osobnost� ve�ejn�ho �ivota, p�inesla rozmanit� argumenty, n�zory, postoje i emoce - pro i proti n�zvu. Je to p�irozen�, proto�e jazyk nejsou jen slova a jejich tvary, ale tak� postoje lid� k nim. Jazyk ne�ije mimo lidi, ale v nich, a to, jak slovo pro��vaj�, se ukazuje jako d�le�it�.

   Situace po roce 2000 se jev� u� pon�kud klidn�j��. Emotivn� lad�n� dopisy a telefon�ty do jazykov� poradny p�ich�zej� jen ojedin�le, snad i proto, �e jsme se opakovan� sna�ili vysv�tlovat, �e neexistuje ��dn� rozhodnut� �stavu pro jazyk �esk�, kter� by ukl�dalo komukoli povinnost akceptovat n�zev �esko.

   �esko se postupn� prosazuje jako jednoslovn� geografick� n�zev republiky vedle politick�ho dvojslovn�ho n�zvu �esk� republika, a to nejen v b��n� komunikaci, nap��klad ve sportovn�ch p�enosech (ale nejen tam), ale je doporu�eno tak� n�zvoslovnou normou �SN EN ISO 3166-1 z �nora 1999 (vydal �esk� normaliza�n� institut v Praze). Tak� SS� uv�d� oba n�zvy.

   Dvojice �esk� republika - �esko nen� (vid�no z hlediska n�zvoslov� st�t�) ��dnou v�jimkou. Pro mnoho st�t� sv�ta existuj� vedle dvojslovn�ch, pop�. i v�ceslovn�ch n�zv� politick�ch tak� zkr�cen� jednoslovn� n�zvy zem�pisn�. U��v�me jich mnohdy mnohem �ast�ji ne� n�zv� dvojslovn�ch, ani� si to uv�domujeme a ani� n�m to vad�, nap�. Belgie - Belgick� kr�lovstv�, Braz�lie - Brazilsk� federativn� republika , Bulharsko - Bulharsk� republika , N�mecko - Spolkov� republika N�mecko , Mexiko - Spojen� st�ty mexick� atd.

   O historick�ch i jazykov�ch souvislostech slova �esko pojedn�v� obs�hl� studie L. �i�m�rov� K peripeti�m v�voje n�zv� na�eho st�tu a postoj� k nim od r. 1918 v �asopise Na�e �e�, ro�n�k 82, 1999, s. 1-15.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Rachel Thompson
   For Jamie (and anyone else who can t read the diacritics): (Diacritics removed using WinDia: http://www.braillnet.cz/~jungmann/freeware.htm#windia) Cesko Nazev
   Message 2 of 3 , Feb 1, 2002
    For Jamie (and anyone else who can't read the diacritics):

    (Diacritics removed using WinDia: http://www.braillnet.cz/~jungmann/freeware.htm#windia)


    Cesko

    Nazev Cesko neni novy. Nejstarsi zachyceny doklad pochazi z r. 1777: Tak vidime pri zemich nemeckych Cesko, Moravu, Rakouske Slezsko..." V tomto dokladu je slova Cesko uzito jako synonyma ke starsimu Cechy , podobne jako existuje novejsi Svycarsko ke starsimu Svycary , Rakousko k Rakousy, Spanelsko k Spanely apod. - pripomenme, ze posledniho nazvu uziva jeste Karel Capek, autor cestopisu Vylet do Spanel.

    Behem 19. stoleti se Cesko objevovalo sice pomerne ridce, ale jiz take jako nazev pro cele ceske zeme, i kdyz z dokladu, ktere jsou k dispozici v lexikalnim archivu Ustavu pro jazyk cesky, nelze vzdy spolehlive rozpoznat, kdy slo o vyznam uzsi, Cechy, a kdy o vyznam sirsi, ceske zeme. V obou vyznamech uvadi Cesko take Slovnik spisovneho jazyka ceskeho v prvnim vydani (1960), a to jako vyraz zastaraly, to jest takovy, ktery uz vysel z uzivani, prave s odkazy na autory z doby narodniho obrozeni, napr. na J. Kollara.

    Cesko je tedy vyraz podstatne starsi nez nazev Ceskoslovensko , resp. Ceskoslovenska republika. Nevznikl az mechanickym odtrzenim prvni casti nazvu.

    Z hlediska slovotvorneho jde o slovo spravne utvorene. Zakladem je slovo Cech. Meli bychom tedy ocekavat podobu cessky a Cessko , podobne jako mame napriklad valassky a Valassko od Valach . Podoba cessky skutecne puvodne existovala, ale uz ve stare dobe doslo ke zjednoduseni a ujalo se cesky. Podobu cesky uvadi i zakladni lexikograficke dilo doby obrozeni, Jungmannuv Slovnik cesko-nemecky (1835-39). Slovo cesstvi je novejsi nez cesky .

    Bourliva diskuse k nazvu Cesko, kterou zahajil jazykovedec Frantisek Travnicek uz v r. 1938 a ktera trvala s prestavkami az do konce stoleti za hojne ucasti nejen jazykovedcu, ale take novinaru, spisovatelu a mnoha vyznacnych osobnosti verejneho zivota, prinesla rozmanite argumenty, nazory, postoje i emoce - pro i proti nazvu. Je to prirozene, protoze jazyk nejsou jen slova a jejich tvary, ale take postoje lidi k nim. Jazyk nezije mimo lidi, ale v nich, a to, jak slovo prozivaji, se ukazuje jako dulezite.

    Situace po roce 2000 se jevi uz ponekud klidnejsi. Emotivne ladene dopisy a telefonaty do jazykove poradny prichazeji jen ojedinele, snad i proto, ze jsme se opakovane snazili vysvetlovat, ze neexistuje zadne rozhodnuti Ustavu pro jazyk cesky, ktere by ukladalo komukoli povinnost akceptovat nazev Cesko.

    Cesko se postupne prosazuje jako jednoslovny geograficky nazev republiky vedle politickeho dvojslovneho nazvu Ceska republika, a to nejen v bezne komunikaci, napriklad ve sportovnich prenosech (ale nejen tam), ale je doporuceno take nazvoslovnou normou CSN EN ISO 3166-1 z unora 1999 (vydal Cesky normalizacni institut v Praze). Take SSC uvadi oba nazvy.

    Dvojice Ceska republika - Cesko neni (videno z hlediska nazvoslovi statu) zadnou vyjimkou. Pro mnoho statu sveta existuji vedle dvojslovnych, popr. i viceslovnych nazvu politickych take zkracene jednoslovne nazvy zemepisne. Uzivame jich mnohdy mnohem casteji nez nazvu dvojslovnych, aniz si to uvedomujeme a aniz nam to vadi, napr. Belgie - Belgicke kralovstvi, Brazilie - Brazilska federativni republika , Bulharsko - Bulharska republika , Nemecko - Spolkova republika Nemecko , Mexiko - Spojene staty mexicke atd.

    O historickych i jazykovych souvislostech slova Cesko pojednava obsahla studie L. Cizmarove K peripetiim vyvoje nazvu naseho statu a postoju k nim od r. 1918 v casopise Nase rec, rocnik 82, 1999, s. 1-15.
    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Jirka Bolech
    ... http://www.braillnet.cz/~jungmann/freeware.htm#windia) Cool small utility. Thanks a bunch.
    Message 3 of 3 , Feb 3, 2002
     From Rachel:

     > (Diacritics removed using WinDia:
     http://www.braillnet.cz/~jungmann/freeware.htm#windia)

     Cool small utility. Thanks a bunch.
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.