Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

Expand Messages
 • Charlie Stanford Translations
  Help please listmates..... In a Slovak file they talk about Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu and I am not sure what this would be in English.
  Message 1 of 7 , Sep 4, 2012
   Help please listmates.....
   In a Slovak file they talk about "Priestupky proti ob�ianskemu spoluna��vaniu" and I am not sure what this would be in English. Public order offences is not really right and "Offences against civil coexistence" sounds pretty horrible. Can anything think of the right term?
   Here is the definition in the relevant Act:
   Priestupky proti ob�ianskemu spoluna��vaniu
   (1) Priestupku sa dopust� ten, kto
   a) in�mu ubl��i na cti t�m, �e ho uraz� alebo vyd� na posmech,
   b) in�mu z nedbanlivosti ubl��i na zdrav�,
   c) �myselne uvedie nespr�vny alebo ne�pln� �daj pred �t�tnym org�nom, pred org�nom obce alebo pred
   organiz�ciou za ��elom z�skania neopr�vnenej v�hody,
   d) �myselne naru�� ob�ianske spoluna��vanie vyhr��an�m ujmou na zdrav�, drobn�m ubl��en�m na zdrav�,
   nepravdiv�m obvinen�m z priestupku, schv�lnos�ami alebo in�m hrub�m spr�van�m
   e) od in�ho n�sil�m s�m alebo za pomoci �al��ch os�b vym�ha majetkov� pr�va alebo pr�va z nich vypl�vaj�ce,
   o ktor�ch sa domnieva, �e mu patria bez vykonate�n�ho rozhodnutia pr�slu�n�ho org�nu,
   f) napom�ha osobnou ��as�ou n�siln�mu vym�haniu majetkov�ch pr�v alebo pr�v z nich vypl�vaj�cich, hoci
   na ich vym�hanie niet vykonate�n�ho rozhodnutia pr�slu�n�ho org�nu

   Thank you for anything.
   Charlie

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Matej Klimes
   Hi Charlie, not an expert, but I always thought this was indeed the equivalent of Public order offences.. the extent/area it covers may be slightly different
   Message 2 of 7 , Sep 4, 2012
    Hi Charlie,

    not an expert, but I always thought this was indeed the equivalent of
    Public order offences..

    the extent/area it covers may be slightly different in individual
    countries, but if you just need to translate the term and it's not
    absolutely crucial (i.e. it's not a court/Police document etc.), I'd go
    for public order (unless someone corrects me), if it is crucial and
    someone committed one of a) - c) above AND the relevant bit IS NOT a
    Public Order offence in whatever jurisdiction you're dealing with, I'd
    explain the situation in a note??

    M    ------ Original Message ------
    From: "Charlie Stanford Translations"
    <charliestanfordtranslations@...>
    To: Czechlist@yahoogroups.com
    Sent: 4.9.2012 15:19:50
    Subject: [Czechlist] Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
    >Help please listmates.....
    >In a Slovak file they talk about "Priestupky proti obèianskemu spoluna¾ívaniu" and I am not sure what this would be in English. Public order offences is not really right and "Offences against civil coexistence" sounds pretty horrible. Can anything think of the right term?
    >Here is the definition in the relevant Act:
    >Priestupky proti obèianskemu spoluna¾ívaniu
    >(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
    >a) inému ublíþi na cti tým, þe ho urazí alebo vydá na posmech,
    >b) inému z nedbanlivosti ublíþi na zdraví,
    >c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred ¹tátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred
    >organizáciou za úèelom získania neoprávnenej výhody,
    >d) úmyselne naru¹í obèianske spolunaþívanie vyhráþaním ujmou na zdraví, drobným ublíþením na zdraví,
    >nepravdivým obvinením z priestupku, schválnos»ami alebo iným hrubým správaním
    >e) od iného násilím sám alebo za pomoci ïal¹ích osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce,
    >o ktorých sa domnieva, þe mu patria bez vykonateµného rozhodnutia príslu¹ného orgánu,
    >f) napomáha osobnou úèas»ou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci
    >na ich vymáhanie niet vykonateµného rozhodnutia príslu¹ného orgánu
    >
    >Thank you for anything.
    >Charlie
    >
    >[Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    >
    >------------------------------------
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >Yahoo! Groups Links
    >
    >http://groups.yahoo.com/group/Czechlist/
    >
    >http://groups.yahoo.com/group/Czechlist/join
    > (Yahoo! ID required)
    >
    >
    >http://docs.yahoo.com/info/terms/
    >
    >
    >
   • Alena Ryšková 2e
    offences against social cohesion http://is.muni.cz/th/238413/ no je to preklad z cestiny, takze ruku do ohne nedam; taky to uvadi Chroma ve slovniku, jestli to
    Message 3 of 7 , Sep 4, 2012
     offences against social cohesion
     http://is.muni.cz/th/238413/
     no je to preklad z cestiny, takze ruku do ohne nedam; taky to uvadi Chroma
     ve slovniku, jestli to nekoho presvedci...
     Alena

     ----- Original Message -----
     From: "Charlie Stanford Translations"
     <charliestanfordtranslations@...>
     To: <Czechlist@yahoogroups.com>
     Sent: Tuesday, September 04, 2012 3:19 PM
     Subject: [Czechlist] Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu


     Help please listmates.....
     In a Slovak file they talk about "Priestupky proti občianskemu
     spolunažívaniu" and I am not sure what this would be in English. Public
     order offences is not really right and "Offences against civil coexistence"
     sounds pretty horrible. Can anything think of the right term?
     Here is the definition in the relevant Act:
     Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
     (1) Priestupku sa dopustí ten, kto
     a) inému ublíţi na cti tým, ţe ho urazí alebo vydá na posmech,
     b) inému z nedbanlivosti ublíţi na zdraví,
     c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred
     orgánom obce alebo pred
     organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,
     d) úmyselne naruší občianske spolunaţívanie vyhráţaním ujmou na zdraví,
     drobným ublíţením na zdraví,
     nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým
     správaním
     e) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva
     alebo práva z nich vyplývajúce,
     o ktorých sa domnieva, ţe mu patria bez vykonateľného rozhodnutia
     príslušného orgánu,
     f) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv
     z nich vyplývajúcich, hoci
     na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu

     Thank you for anything.
     Charlie

     [Non-text portions of this message have been removed]     ------------------------------------


     Yahoo! Groups Links
    • Hana Jarolímová
     s tim spolunazivanim nepomuzu, ale co si vzpominam z nejakeho skoleni, prestupek je vzdy (v ceskem pravu a, predpokladam, ze ve slovenskem tomu bude podobne)
     Message 4 of 7 , Sep 4, 2012
      s tim spolunazivanim nepomuzu, ale co si vzpominam z nejakeho skoleni,
      prestupek je vzdy (v ceskem pravu a, predpokladam, ze ve slovenskem tomu
      bude podobne) podle spravniho prava, takze spise neco jako "an
      administrave delict"
      Hanka

      Dne 4.9.2012 15:26, Alena Ryšková 2e napsal(a):
      > offences against social cohesion
      > http://is.muni.cz/th/238413/
      > no je to preklad z cestiny, takze ruku do ohne nedam; taky to uvadi Chroma
      > ve slovniku, jestli to nekoho presvedci...
      > Alena
      >
      > ----- Original Message -----
      > From: "Charlie Stanford Translations"
      > <charliestanfordtranslations@...>
      > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
      > Sent: Tuesday, September 04, 2012 3:19 PM
      > Subject: [Czechlist] Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
      >
      >
      > Help please listmates.....
      > In a Slovak file they talk about "Priestupky proti občianskemu
      > spolunažívaniu" and I am not sure what this would be in English. Public
      > order offences is not really right and "Offences against civil coexistence"
      > sounds pretty horrible. Can anything think of the right term?
      > Here is the definition in the relevant Act:
      > Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
      > (1) Priestupku sa dopustí ten, kto
      > a) inému ublíţi na cti tým, ţe ho urazí alebo vydá na posmech,
      > b) inému z nedbanlivosti ublíţi na zdraví,
      > c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred
      > orgánom obce alebo pred
      > organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,
      > d) úmyselne naruší občianske spolunaţívanie vyhráţaním ujmou na zdraví,
      > drobným ublíţením na zdraví,
      > nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým
      > správaním
      > e) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva
      > alebo práva z nich vyplývajúce,
      > o ktorých sa domnieva, ţe mu patria bez vykonateľného rozhodnutia
      > príslušného orgánu,
      > f) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv
      > z nich vyplývajúcich, hoci
      > na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu
      >
      > Thank you for anything.
      > Charlie
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      >
      >
      > ------------------------------------
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      > Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      > ------------------------------------
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      > Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >
      >
     • zora.jackman
      Hi Charlie, I believe that under the law of England and Wales (the only legal system I am familiar with) these would surely be criminal offences and there is
      Message 5 of 7 , Sep 4, 2012
       Hi Charlie,

       I believe that under the law of England and Wales (the only legal system I am familiar with) these would surely be criminal offences and there is not a single category that would cover them all. Although d)could possibly be a public order offence (like affray), the others could be common assault, fraud, harassment... You may need to list them like that.

       Hope that helps a bit,

       ZORA

       --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Charlie Stanford Translations" <charliestanfordtranslations@...> wrote:
       >
       > Help please listmates.....
       > In a Slovak file they talk about "Priestupky proti obèianskemu spoluna¾ívaniu" and I am not sure what this would be in English. Public order offences is not really right and "Offences against civil coexistence" sounds pretty horrible. Can anything think of the right term?
       > Here is the definition in the relevant Act:
       > Priestupky proti obèianskemu spoluna¾ívaniu
       > (1) Priestupku sa dopustí ten, kto
       > a) inému ublíþi na cti tým, þe ho urazí alebo vydá na posmech,
       > b) inému z nedbanlivosti ublíþi na zdraví,
       > c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred ¹tátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred
       > organizáciou za úèelom získania neoprávnenej výhody,
       > d) úmyselne naru¹í obèianske spolunaþívanie vyhráþaním ujmou na zdraví, drobným ublíþením na zdraví,
       > nepravdivým obvinením z priestupku, schválnos»ami alebo iným hrubým správaním
       > e) od iného násilím sám alebo za pomoci ïal¹ích osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce,
       > o ktorých sa domnieva, þe mu patria bez vykonateµného rozhodnutia príslu¹ného orgánu,
       > f) napomáha osobnou úèas»ou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci
       > na ich vymáhanie niet vykonateµného rozhodnutia príslu¹ného orgánu
       >
       > Thank you for anything.
       > Charlie
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >
      • vtalacko@ageng.pair.com
       Some would be torts in English law, some can be torts and crimes, depending on what happened. There s no longer criminal libel in English law. I think the
       Message 6 of 7 , Sep 5, 2012
        Some would be torts in English law, some can be torts and crimes,
        depending on what happened. There's no longer criminal libel in English
        law.

        I think the right word to cover them all here in the Slovak context is
        delict (but not administrative delict, because only a couple of them are
        administrative).

        As for the obcianske spolunazivani, I think you just have to translate
        that literally (which is the best strategy for these things anyway). Civil
        coexistence is fine IMO.

        Valerie

        > Hi Charlie,
        >
        > I believe that under the law of England and Wales (the only legal system I
        > am familiar with) these would surely be criminal offences and there is not
        > a single category that would cover them all. Although d)could possibly be
        > a public order offence (like affray), the others could be common assault,
        > fraud, harassment... You may need to list them like that.
        >
        > Hope that helps a bit,
        >
        > ZORA
        >
        > --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Charlie Stanford Translations"
        > <charliestanfordtranslations@...> wrote:
        >>
        >> Help please listmates.....
        >> In a Slovak file they talk about "Priestupky proti obèianskemu
        >> spoluna¾ívaniu" and I am not sure what this would be in English. Public
        >> order offences is not really right and "Offences against civil
        >> coexistence" sounds pretty horrible. Can anything think of the right
        >> term?
        >> Here is the definition in the relevant Act:
        >> Priestupky proti obèianskemu spoluna¾ívaniu
        >> (1) Priestupku sa dopustí ten, kto
        >> a) inému ublíþi na cti tým, þe ho urazí alebo vydá na posmech,
        >> b) inému z nedbanlivosti ublíþi na zdraví,
        >> c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred ¹tátnym orgánom,
        >> pred orgánom obce alebo pred
        >> organizáciou za úèelom získania neoprávnenej výhody,
        >> d) úmyselne naru¹í obèianske spolunaþívanie vyhráþaním ujmou na zdraví,
        >> drobným ublíþením na zdraví,
        >> nepravdivým obvinením z priestupku, schválnos»ami alebo iným hrubým
        >> správaním
        >> e) od iného násilím sám alebo za pomoci ïal¹ích osôb vymáha majetkové
        >> práva alebo práva z nich vyplývajúce,
        >> o ktorých sa domnieva, þe mu patria bez vykonateµného rozhodnutia
        >> príslu¹ného orgánu,
        >> f) napomáha osobnou úèas»ou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo
        >> práv z nich vyplývajúcich, hoci
        >> na ich vymáhanie niet vykonateµného rozhodnutia príslu¹ného orgánu
        >>
        >> Thank you for anything.
        >> Charlie
        >>
        >> [Non-text portions of this message have been removed]
        >>
        >
        >
        >
       • vtalacko@ageng.pair.com
        (sorry, correction - none of them are administrative). Valerie
        Message 7 of 7 , Sep 5, 2012
         (sorry, correction - none of them are administrative).

         Valerie

         > Some would be torts in English law, some can be torts and crimes,
         > depending on what happened. There's no longer criminal libel in English
         > law.
         >
         > I think the right word to cover them all here in the Slovak context is
         > delict (but not administrative delict, because only a couple of them are
         > administrative).
         >
         > As for the obcianske spolunazivani, I think you just have to translate
         > that literally (which is the best strategy for these things anyway). Civil
         > coexistence is fine IMO.
         >
         > Valerie
         >
         >> Hi Charlie,
         >>
         >> I believe that under the law of England and Wales (the only legal system
         >> I
         >> am familiar with) these would surely be criminal offences and there is
         >> not
         >> a single category that would cover them all. Although d)could possibly
         >> be
         >> a public order offence (like affray), the others could be common
         >> assault,
         >> fraud, harassment... You may need to list them like that.
         >>
         >> Hope that helps a bit,
         >>
         >> ZORA
         >>
         >> --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Charlie Stanford Translations"
         >> <charliestanfordtranslations@...> wrote:
         >>>
         >>> Help please listmates.....
         >>> In a Slovak file they talk about "Priestupky proti obèianskemu
         >>> spoluna¾ívaniu" and I am not sure what this would be in English. Public
         >>> order offences is not really right and "Offences against civil
         >>> coexistence" sounds pretty horrible. Can anything think of the right
         >>> term?
         >>> Here is the definition in the relevant Act:
         >>> Priestupky proti obèianskemu spoluna¾ívaniu
         >>> (1) Priestupku sa dopustí ten, kto
         >>> a) inému ublíþi na cti tým, þe ho urazí alebo vydá na posmech,
         >>> b) inému z nedbanlivosti ublíþi na zdraví,
         >>> c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred ¹tátnym orgánom,
         >>> pred orgánom obce alebo pred
         >>> organizáciou za úèelom získania neoprávnenej výhody,
         >>> d) úmyselne naru¹í obèianske spolunaþívanie vyhráþaním ujmou na zdraví,
         >>> drobným ublíþením na zdraví,
         >>> nepravdivým obvinením z priestupku, schválnos»ami alebo iným hrubým
         >>> správaním
         >>> e) od iného násilím sám alebo za pomoci ïal¹ích osôb vymáha majetkové
         >>> práva alebo práva z nich vyplývajúce,
         >>> o ktorých sa domnieva, þe mu patria bez vykonateµného rozhodnutia
         >>> príslu¹ného orgánu,
         >>> f) napomáha osobnou úèas»ou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo
         >>> práv z nich vyplývajúcich, hoci
         >>> na ich vymáhanie niet vykonateµného rozhodnutia príslu¹ného orgánu
         >>>
         >>> Thank you for anything.
         >>> Charlie
         >>>
         >>> [Non-text portions of this message have been removed]
         >>>
         >>
         >>
         >>
         >
         >
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.