Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Face-mask for pesticide application

Expand Messages
 • Charles Stanford
  Can anyone help me make sense of this please... *navržená ústenka proti chemickým látkám a přípravkům bud vůbec nechrání, nebo chrání
  Message 1 of 2 , Jun 30, 2011
  • 0 Attachment
   Can anyone help me make sense of this please...
   *navr�en� �stenka proti chemick�m l�tk�m a p��pravk�m bud' v�bec nechr�n�,
   nebo chr�n� nedostate�n�. Bez ohledu na p�edchoz� text �stenku pokl�d�me za
   OOPP, kter� je nepraktick� a velmi v�razn� zt��uje pr�ci toho, kdo ji
   pou��v�. �stenka kterou doporu�ujete, je ***"l�cnicov� ��st, kter� je
   p�idr�ov�na jen zuby nebo zuby s up�nac�m syst�mem, ut�s�ovan� rty, skrze
   n�� je vzduch vdechov�n i vydechov�n, p�i �em� nos je uzav�en svorkou."****
   *Thanks for anything*
   *Charlie *


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Petr
   Asi uz to neni aktualni (v posledni dobe jsem nemel cas sem koukat), ale: This is a PPE which is a facepiece only, you hold it with you teeth (which may or may
   Message 2 of 2 , Jul 3 1:30 PM
   • 0 Attachment
    Asi uz to neni aktualni (v posledni dobe jsem nemel cas sem koukat), ale:
    This is a PPE which is a facepiece only, you hold it with you teeth (which may or may not be alleviated with some additional fastening system), you must seal it with your lips (not to breathe in any air which has not passed through the device) and you breathe through the piece you hold between the lips while your nose is clamped.
    Apparently, there is a filter in the tube (or what it is) you hold between your lips, the device does not cover your nose, so you must close your nose with a clothespin.
    Tak si to aspon predstavuju.
    Petr Adamek

    --- In Czechlist@yahoogroups.com, Charles Stanford <charliestanfordtranslations@...> wrote:
    >
    > Can anyone help me make sense of this please...
    > *navr¾ená ústenka proti chemickým látkám a pøípravkùm bud' vùbec nechrání,
    > nebo chrání nedostateènì. Bez ohledu na pøedchozí text ústenku pokládáme za
    > OOPP, který je nepraktický a velmi výraznì ztì¾uje práci toho, kdo ji
    > pou¾ívá. Ústenka kterou doporuèujete, je ***"lícnicová èást, která je
    > pøidr¾ována jen zuby nebo zuby s upínacím systémem, utìsòovaná rty, skrze
    > ní¾ je vzduch vdechován i vydechován, pøi èem¾ nos je uzavøen svorkou."****
    > *Thanks for anything*
    > *Charlie *
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.