Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Èeská gramatika

Expand Messages
 • gabra2002
  Mam stare ceske mapy a jmena nemeckych mest a vesnic v sirsim pohranici jsou povetsine cesky (Chemnitz=Kamenice apod.)Dnes je tendence neprekladat nic
  Message 1 of 2 , Mar 15, 2011
   Mam stare ceske mapy a jmena nemeckych mest a vesnic v sirsim pohranici jsou povetsine cesky (Chemnitz=Kamenice apod.)Dnes je tendence neprekladat nic vseobecne, jen hodne zazite veci zustavaji(Pariz vs. Graz)...coz mi pripomina, ze stale nerikam Cesko (jen kdyz musim)...


   --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Jan Culka" <culka@...> wrote:
   >
   > Obèas se na tyhle stránky podívám, proto¾e mi chodí stejná podivná
   > upozornìní.
   > Èe¹tina je to opravdu nezvyklá, proto¾e pravdìpodobnì nepochází z tìchto
   > krajù - kdy¾ si najede¹ my¹í na horní øadu obrázkù lidí hledajících
   > seznámení, objeví se Ti tam víceménì èeská jména osob, ale témìø v¾dy
   > nìmecké pøeklady jmen èeských a moravských obcí. Z toho soudím, ¾e se jedná
   > o komerèní projekt nìkoho z Nìmecka. Zajímavé jsou ty pøeklady, proto¾e
   > nìmecká jména èeských obcí dnes u¾ skoro nikdo v Nìmecku nezná. Tedy aspoò z
   > bývalého NDR - na¹i kamarádi z Drá¾ïan zásadnì øíkali "Ústí", "Litomìøice",
   > "Liberec" apod., nìmecké verze neznali a pøímo s nechutí odmítali.
   > Honza
   >
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: "Romana" <translators@...>
   > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
   > Sent: Monday, March 14, 2011 12:24 AM
   > Subject: [Czechlist] Èeská gramatika
   >
   >
   > Nazdar kolegové,
   >
   >
   >
   > udr¾uji si pøes Internet a email kontakty s èeskými skupinami pøedev¹ím
   > proto, abych nezapomìla èe¹tinu a cvièila si tuto moji mateø¹tinu sem a tam.
   > Dnes ráno jsem v¹ak mìla tohle v emailu:
   >
   >
   >
   >
   > Více lidí tì chce na Badoo potkat !
   >
   >
   > 3 lidé by Vám chtìlo potkat.
   >
   >
   >
   > Teï se opravdu divím: Je to jakási "nová" èe¹tina? Nebo opravdu u¾
   > zapomínám?
   >
   > Podle mnì by to muselo být: "Více lidí tì chtìjí potkat na Badoo! 3 lidé by
   > Vás/tebe chtìli potkat."
   >
   > ®iji v zahranièí u¾ 43 roky, a v tomto pøípadì si opravdu u¾ nejsem jista.
   > Co je správné?
   >
   >
   >
   > S pozdravem,
   >
   > Romana
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.