Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Oddily MSDS

Expand Messages
 • Petr
  Vetsina z vas to nejspis vi, ale existuje narizeni EU 453/2010 o MSDS a jeho cesky preklad uvadi zavazne nazvy oddilu (vetsinou jsou to ty, ktere bezne
  Message 1 of 17 , Feb 26, 2011
   Vetsina z vas to nejspis vi, ale existuje narizeni EU 453/2010 o MSDS a jeho cesky preklad uvadi zavazne nazvy oddilu (vetsinou jsou to ty, ktere bezne pouzivame, akorat jsem byl zvykly psat "pokyny pro zneskodnovani", ne "pro odstranovani"):

   ODDIL 1: Identifikace latky/smesi a spolecnosti/podniku
   1.1 Identifikator vyrobku
   1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smesi a nedoporucena pouziti
   1.3 Podrobne udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
   1.4 Telefonni cislo pro nalehave situace
   ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti
   2.1 Klasifikace latky nebo smesi
   2.2 Prvky oznaceni
   2.3 Dalsi nebezpecnost
   ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
   3.1 Latky
   3.2 Smesi
   ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
   4.1 Popis prvni pomoci
   4.2 Nejdulezitejsi akutni a opozdene symptomy a ucinky
   4.3 Pokyn tykajici se okamzite lekarske pomoci a zvlastniho osetreni
   ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru
   5.1 Hasiva
   5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smesi
   5.3 Pokyny pro hasice
   ODDIL 6: Opatreni v pripade nahodneho uniku
   6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranne prostredky a nouzove postupy
   6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
   6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro cisteni
   6.4 Odkaz na jine oddily
   ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
   7.1 Opatreni pro bezpecne zachazeni
   7.2 Podminky pro bezpecne skladovani latek a smesi vcetne neslucitelnych latek a smesi
   7.3 Specificke konecne / specificka konecna pouziti
   ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranne prostredky
   8.1 Kontrolni parametry
   8.2 Omezovani expozice
   ODDIL 9: Fyzikalni a chemicke vlastnosti
   9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
   9.2 Dalsi informace
   ODDIL 10: Stalost a reaktivita
   10.1 Reaktivita
   10.2 Chemicka stabilita
   10.3 Moznost nebezpecnych reakci
   10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
   10.5 Neslucitelne materialy
   10.6 Nebezpecne produkty rozkladu
   ODDIL 11: Toxikologicke informace
   11.1 Informace o toxikologickych ucincich
   ODDIL 12: Ekologicke informace
   12.1 Toxicita
   12.2 Perzistence a rozlozitelnost
   12.3 Bioakumulacni potencial
   12.4 Mobilita v pude
   12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
   12.6 Jine nepriznive ucinky
   ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani
   13.1 Metody nakladani s odpady
   ODDIL 14: Informace pro prepravu
   14.1 Cislo OSN
   14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku
   14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
   14.4 Obalova skupina
   14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
   14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele
   14.7 Hromadna preprava podle prilohy II MARPOL73/78 a predpisu IBC
   ODDIL 15: Informace o predpisech
   15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specificke pravni predpisy tykajici se latky nebo smesi
   15.2 Posouzeni chemicke bezpecnosti
   ODDIL 16: Dalsi informace

   Petr Adamek
  • James Kirchner
   I think it s shocking how the EU tries to regulate every aspect of everything. Jamie ... [Non-text portions of this message have been removed]
   Message 2 of 17 , Feb 27, 2011
    I think it's shocking how the EU tries to regulate every aspect of everything.

    Jamie

    On Feb 27, 2011, at 1:34 AM, Petr wrote:

    > Vetsina z vas to nejspis vi, ale existuje narizeni EU 453/2010 o MSDS a jeho cesky preklad uvadi zavazne nazvy oddilu (vetsinou jsou to ty, ktere bezne pouzivame, akorat jsem byl zvykly psat "pokyny pro zneskodnovani", ne "pro odstranovani"):
    >
    > ODDIL 1: Identifikace latky/smesi a spolecnosti/podniku
    > 1.1 Identifikator vyrobku
    > 1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smesi a nedoporucena pouziti
    > 1.3 Podrobne udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
    > 1.4 Telefonni cislo pro nalehave situace
    > ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti
    > 2.1 Klasifikace latky nebo smesi
    > 2.2 Prvky oznaceni
    > 2.3 Dalsi nebezpecnost
    > ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
    > 3.1 Latky
    > 3.2 Smesi
    > ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
    > 4.1 Popis prvni pomoci
    > 4.2 Nejdulezitejsi akutni a opozdene symptomy a ucinky
    > 4.3 Pokyn tykajici se okamzite lekarske pomoci a zvlastniho osetreni
    > ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru
    > 5.1 Hasiva
    > 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smesi
    > 5.3 Pokyny pro hasice
    > ODDIL 6: Opatreni v pripade nahodneho uniku
    > 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranne prostredky a nouzove postupy
    > 6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
    > 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro cisteni
    > 6.4 Odkaz na jine oddily
    > ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
    > 7.1 Opatreni pro bezpecne zachazeni
    > 7.2 Podminky pro bezpecne skladovani latek a smesi vcetne neslucitelnych latek a smesi
    > 7.3 Specificke konecne / specificka konecna pouziti
    > ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranne prostredky
    > 8.1 Kontrolni parametry
    > 8.2 Omezovani expozice
    > ODDIL 9: Fyzikalni a chemicke vlastnosti
    > 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
    > 9.2 Dalsi informace
    > ODDIL 10: Stalost a reaktivita
    > 10.1 Reaktivita
    > 10.2 Chemicka stabilita
    > 10.3 Moznost nebezpecnych reakci
    > 10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
    > 10.5 Neslucitelne materialy
    > 10.6 Nebezpecne produkty rozkladu
    > ODDIL 11: Toxikologicke informace
    > 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
    > ODDIL 12: Ekologicke informace
    > 12.1 Toxicita
    > 12.2 Perzistence a rozlozitelnost
    > 12.3 Bioakumulacni potencial
    > 12.4 Mobilita v pude
    > 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
    > 12.6 Jine nepriznive ucinky
    > ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani
    > 13.1 Metody nakladani s odpady
    > ODDIL 14: Informace pro prepravu
    > 14.1 Cislo OSN
    > 14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku
    > 14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
    > 14.4 Obalova skupina
    > 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
    > 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele
    > 14.7 Hromadna preprava podle prilohy II MARPOL73/78 a predpisu IBC
    > ODDIL 15: Informace o predpisech
    > 15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specificke pravni predpisy tykajici se latky nebo smesi
    > 15.2 Posouzeni chemicke bezpecnosti
    > ODDIL 16: Dalsi informace
    >
    > Petr Adamek
    >
    >    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Simon
    According to Wikipedia, MSDSs are required in the U.S. as well. Good thing, too. Simon
    Message 3 of 17 , Feb 27, 2011
     According to Wikipedia, MSDSs are required in the U.S. as well. Good thing, too.

     Simon

     --- In Czechlist@yahoogroups.com, James Kirchner <jpklists@...> wrote:
     >
     > I think it's shocking how the EU tries to regulate every aspect of everything.
     >
     > Jamie
     >
     > On Feb 27, 2011, at 1:34 AM, Petr wrote:
     >
    • James Kirchner
     Not the fact that they exist, but the fact that they regulate every particle of how they are composed. JK ... [Non-text portions of this message have been
     Message 4 of 17 , Feb 27, 2011
      Not the fact that they exist, but the fact that they regulate every particle of how they are composed.

      JK

      On Feb 27, 2011, at 8:33 AM, Simon wrote:

      > According to Wikipedia, MSDSs are required in the U.S. as well. Good thing, too.
      >
      > Simon
      >
      > --- In Czechlist@yahoogroups.com, James Kirchner <jpklists@...> wrote:
      > >
      > > I think it's shocking how the EU tries to regulate every aspect of everything.
      > >
      > > Jamie
      > >
      > > On Feb 27, 2011, at 1:34 AM, Petr wrote:
      > >
      >
      >      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Martin Janda
      Moc diky, Petre, muze se hodit. I would not mind being forced to use consistent headers, as long as their translation is decent. Pokyny pro odstranovani,
      Message 5 of 17 , Feb 27, 2011
       Moc diky, Petre, muze se hodit.

       I would not mind being forced to use consistent headers, as long as
       their translation is decent. Pokyny pro odstranovani, aargh.... why the
       heck these EU guys can't hire good translators, at least for this kind
       of high profile jobs?


       Martin       Dne 27.2.2011 14:20, James Kirchner napsal(a):
       > I think it's shocking how the EU tries to regulate every aspect of everything.
       >
       > Jamie
       >
       > On Feb 27, 2011, at 1:34 AM, Petr wrote:
       >
       >> Vetsina z vas to nejspis vi, ale existuje narizeni EU 453/2010 o MSDS a jeho cesky preklad uvadi zavazne nazvy oddilu (vetsinou jsou to ty, ktere bezne pouzivame, akorat jsem byl zvykly psat "pokyny pro zneskodnovani", ne "pro odstranovani"):
       >>
       >> ODDIL 1: Identifikace latky/smesi a spolecnosti/podniku
       >> 1.1 Identifikator vyrobku
       >> 1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smesi a nedoporucena pouziti
       >> 1.3 Podrobne udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
       >> 1.4 Telefonni cislo pro nalehave situace
       >> ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti
       >> 2.1 Klasifikace latky nebo smesi
       >> 2.2 Prvky oznaceni
       >> 2.3 Dalsi nebezpecnost
       >> ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
       >> 3.1 Latky
       >> 3.2 Smesi
       >> ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
       >> 4.1 Popis prvni pomoci
       >> 4.2 Nejdulezitejsi akutni a opozdene symptomy a ucinky
       >> 4.3 Pokyn tykajici se okamzite lekarske pomoci a zvlastniho osetreni
       >> ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru
       >> 5.1 Hasiva
       >> 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smesi
       >> 5.3 Pokyny pro hasice
       >> ODDIL 6: Opatreni v pripade nahodneho uniku
       >> 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranne prostredky a nouzove postupy
       >> 6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
       >> 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro cisteni
       >> 6.4 Odkaz na jine oddily
       >> ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
       >> 7.1 Opatreni pro bezpecne zachazeni
       >> 7.2 Podminky pro bezpecne skladovani latek a smesi vcetne neslucitelnych latek a smesi
       >> 7.3 Specificke konecne / specificka konecna pouziti
       >> ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranne prostredky
       >> 8.1 Kontrolni parametry
       >> 8.2 Omezovani expozice
       >> ODDIL 9: Fyzikalni a chemicke vlastnosti
       >> 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
       >> 9.2 Dalsi informace
       >> ODDIL 10: Stalost a reaktivita
       >> 10.1 Reaktivita
       >> 10.2 Chemicka stabilita
       >> 10.3 Moznost nebezpecnych reakci
       >> 10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
       >> 10.5 Neslucitelne materialy
       >> 10.6 Nebezpecne produkty rozkladu
       >> ODDIL 11: Toxikologicke informace
       >> 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
       >> ODDIL 12: Ekologicke informace
       >> 12.1 Toxicita
       >> 12.2 Perzistence a rozlozitelnost
       >> 12.3 Bioakumulacni potencial
       >> 12.4 Mobilita v pude
       >> 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
       >> 12.6 Jine nepriznive ucinky
       >> ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani
       >> 13.1 Metody nakladani s odpady
       >> ODDIL 14: Informace pro prepravu
       >> 14.1 Cislo OSN
       >> 14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku
       >> 14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
       >> 14.4 Obalova skupina
       >> 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
       >> 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele
       >> 14.7 Hromadna preprava podle prilohy II MARPOL73/78 a predpisu IBC
       >> ODDIL 15: Informace o predpisech
       >> 15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specificke pravni predpisy tykajici se latky nebo smesi
       >> 15.2 Posouzeni chemicke bezpecnosti
       >> ODDIL 16: Dalsi informace
       >>
       >> Petr Adamek
       >>
       >>
       >
       >
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >
       >
       >
       > ------------------------------------
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       > Yahoo! Groups Links
       >
       >
       >
       >
       >
      • James Kirchner
       This is what I have been asking since harmonization first reared its ugly head. Jamie
       Message 6 of 17 , Feb 27, 2011
        This is what I have been asking since "harmonization" first reared its ugly head.

        Jamie

        On Feb 27, 2011, at 9:09 AM, Martin Janda wrote:

        > Moc diky, Petre, muze se hodit.
        >
        > I would not mind being forced to use consistent headers, as long as
        > their translation is decent. Pokyny pro odstranovani, aargh.... why the
        > heck these EU guys can't hire good translators, at least for this kind
        > of high profile jobs?
        >
        >
        > Martin
        >
        >
        >
        > Dne 27.2.2011 14:20, James Kirchner napsal(a):
        >> I think it's shocking how the EU tries to regulate every aspect of everything.
        >>
        >> Jamie
        >>
        >> On Feb 27, 2011, at 1:34 AM, Petr wrote:
        >>
        >>> Vetsina z vas to nejspis vi, ale existuje narizeni EU 453/2010 o MSDS a jeho cesky preklad uvadi zavazne nazvy oddilu (vetsinou jsou to ty, ktere bezne pouzivame, akorat jsem byl zvykly psat "pokyny pro zneskodnovani", ne "pro odstranovani"):
        >>>
        >>> ODDIL 1: Identifikace latky/smesi a spolecnosti/podniku
        >>> 1.1 Identifikator vyrobku
        >>> 1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smesi a nedoporucena pouziti
        >>> 1.3 Podrobne udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
        >>> 1.4 Telefonni cislo pro nalehave situace
        >>> ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti
        >>> 2.1 Klasifikace latky nebo smesi
        >>> 2.2 Prvky oznaceni
        >>> 2.3 Dalsi nebezpecnost
        >>> ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
        >>> 3.1 Latky
        >>> 3.2 Smesi
        >>> ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
        >>> 4.1 Popis prvni pomoci
        >>> 4.2 Nejdulezitejsi akutni a opozdene symptomy a ucinky
        >>> 4.3 Pokyn tykajici se okamzite lekarske pomoci a zvlastniho osetreni
        >>> ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru
        >>> 5.1 Hasiva
        >>> 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smesi
        >>> 5.3 Pokyny pro hasice
        >>> ODDIL 6: Opatreni v pripade nahodneho uniku
        >>> 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranne prostredky a nouzove postupy
        >>> 6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
        >>> 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro cisteni
        >>> 6.4 Odkaz na jine oddily
        >>> ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
        >>> 7.1 Opatreni pro bezpecne zachazeni
        >>> 7.2 Podminky pro bezpecne skladovani latek a smesi vcetne neslucitelnych latek a smesi
        >>> 7.3 Specificke konecne / specificka konecna pouziti
        >>> ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranne prostredky
        >>> 8.1 Kontrolni parametry
        >>> 8.2 Omezovani expozice
        >>> ODDIL 9: Fyzikalni a chemicke vlastnosti
        >>> 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
        >>> 9.2 Dalsi informace
        >>> ODDIL 10: Stalost a reaktivita
        >>> 10.1 Reaktivita
        >>> 10.2 Chemicka stabilita
        >>> 10.3 Moznost nebezpecnych reakci
        >>> 10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
        >>> 10.5 Neslucitelne materialy
        >>> 10.6 Nebezpecne produkty rozkladu
        >>> ODDIL 11: Toxikologicke informace
        >>> 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
        >>> ODDIL 12: Ekologicke informace
        >>> 12.1 Toxicita
        >>> 12.2 Perzistence a rozlozitelnost
        >>> 12.3 Bioakumulacni potencial
        >>> 12.4 Mobilita v pude
        >>> 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
        >>> 12.6 Jine nepriznive ucinky
        >>> ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani
        >>> 13.1 Metody nakladani s odpady
        >>> ODDIL 14: Informace pro prepravu
        >>> 14.1 Cislo OSN
        >>> 14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku
        >>> 14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
        >>> 14.4 Obalova skupina
        >>> 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
        >>> 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele
        >>> 14.7 Hromadna preprava podle prilohy II MARPOL73/78 a predpisu IBC
        >>> ODDIL 15: Informace o predpisech
        >>> 15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specificke pravni predpisy tykajici se latky nebo smesi
        >>> 15.2 Posouzeni chemicke bezpecnosti
        >>> ODDIL 16: Dalsi informace
        >>>
        >>> Petr Adamek
        >>>
        >>>
        >>
        >>
        >>
        >> [Non-text portions of this message have been removed]
        >>
        >>
        >>
        >> ------------------------------------
        >>
        >>
        >>
        >>
        >>
        >>
        >> Yahoo! Groups Links
        >>
        >>
        >>
        >>
        >>
        >
        >
        > ------------------------------------
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        > Yahoo! Groups Links
        >
        >
        >
       • Sarka Rubkova
        Jak byste pøeložili Nitrogen based on 50% Entec Je to hláška na seznamu chemických prvkù, z nichž se skládá zemìdìlské hnojivo, ale tady nìjak
        Message 7 of 17 , Feb 27, 2011
         Jak byste p�elo�ili
         Nitrogen based on 50% Entec
         Je to hl��ka na seznamu chemick�ch prvk�, z nich� se skl�d� zem�d�lsk�
         hnojivo, ale tady n�jak nev�m,nev�m, co s t�m
         sarka
         Reply to sender | Reply to group | Reply via web post | Start a New Topic
         Messages in this topic (6)
         Recent Activity: dy n�jak nev�m, co s t�m


         Visit Your Group


         Switch to: Text-Only, Daily Digest � Unsubscribe � Terms of Use.
         [Non-text portions of this message have been removed]
        • Josef Hlavac
         Well, that s not necessarily a bad thing. Remember that MSDS s are, among others, intended to be consulted when something life-endangering happens. Now,
         Message 8 of 17 , Feb 28, 2011
          Well, that's not necessarily a bad thing. Remember that MSDS's are,
          among others, intended to be consulted when something life-endangering
          happens. Now, imagine being a fireman or a toxicologist, or even a
          layman handling the incident. What do you think is going to take less
          time? Looking directly at a specific section of a tightly standardized
          document (whose composition you know very well - although you have never
          seen that particular MSDS before, you have seen hundreds of others and
          know where to look), or looking for the needed information in a document
          with both the structure and the contents unfamiliar to you?

          So, you've picked a poor example of EU over-regulation. There are many
          better examples out there.

          Josef

          On 27.2.2011 14:40, James Kirchner wrote:
          > Not the fact that they exist, but the fact that they regulate every particle of how they are composed.
          >
          > JK
          >
          > On Feb 27, 2011, at 8:33 AM, Simon wrote:
          >
          >> According to Wikipedia, MSDSs are required in the U.S. as well. Good thing, too.
          >>
          >> Simon
          >>
          >> --- In Czechlist@yahoogroups.com, James Kirchner<jpklists@...> wrote:
          >>> I think it's shocking how the EU tries to regulate every aspect of everything.
          >>>
          >>> Jamie
          >>>
          >>> On Feb 27, 2011, at 1:34 AM, Petr wrote:
          >>>

          _______________________________________________
          Czechlist mailing list
          Czechlist@...
          http://www.czechlist.org/cgi-bin/mailman/listinfo/czechlist
         • James Kirchner
          Yes, you re right. Jamie ... [Non-text portions of this message have been removed]
          Message 9 of 17 , Feb 28, 2011
           Yes, you're right.

           Jamie

           On Feb 28, 2011, at 3:20 AM, Josef Hlavac wrote:

           > Well, that's not necessarily a bad thing. Remember that MSDS's are,
           > among others, intended to be consulted when something life-endangering
           > happens. Now, imagine being a fireman or a toxicologist, or even a
           > layman handling the incident. What do you think is going to take less
           > time? Looking directly at a specific section of a tightly standardized
           > document (whose composition you know very well - although you have never
           > seen that particular MSDS before, you have seen hundreds of others and
           > know where to look), or looking for the needed information in a document
           > with both the structure and the contents unfamiliar to you?
           >
           > So, you've picked a poor example of EU over-regulation. There are many
           > better examples out there.
           >
           > Josef
           >
           > On 27.2.2011 14:40, James Kirchner wrote:
           > > Not the fact that they exist, but the fact that they regulate every particle of how they are composed.
           > >
           > > JK
           > >
           > > On Feb 27, 2011, at 8:33 AM, Simon wrote:
           > >
           > >> According to Wikipedia, MSDSs are required in the U.S. as well. Good thing, too.
           > >>
           > >> Simon
           > >>
           > >> --- In Czechlist@yahoogroups.com, James Kirchner<jpklists@...> wrote:
           > >>> I think it's shocking how the EU tries to regulate every aspect of everything.
           > >>>
           > >>> Jamie
           > >>>
           > >>> On Feb 27, 2011, at 1:34 AM, Petr wrote:
           > >>>
           >
           > _______________________________________________
           > Czechlist mailing list
           > Czechlist@...
           > http://www.czechlist.org/cgi-bin/mailman/listinfo/czechlist
           >           [Non-text portions of this message have been removed]
          • Simon
           Agreed. Simon
           Message 10 of 17 , Feb 28, 2011
            Agreed.

            Simon


            > Yes, you're right.
            >
            > Jamie
            >

            > > So, you've picked a poor example of EU over-regulation. There are many
            > > better examples out there.
            > >
            > > Josef
           • Matej Klimes
            Hi there, anyone familiar with it? An agency wants me to use it for their assignments, I m not that happy about it (my TM and terminology lives in Transit)..
            Message 11 of 17 , Feb 28, 2011
             Hi there,

             anyone familiar with it? An agency wants me to use it for their
             assignments, I'm not that happy about it (my TM and terminology lives
             in Transit).. any thoughts?

             Thanks

             Matej


             [Non-text portions of this message have been removed]
            • Jaroslav
             To je nejaka svedska agentura, jmenuje se nejak jako ABC Consult, ne? Nejakou drobnost jsem v tom pred par lety delal, ale je to dost hrozny a tezkopadny
             Message 12 of 17 , Feb 28, 2011
              To je nejaka svedska agentura, jmenuje se nejak jako ABC Consult, ne?
              Nejakou drobnost jsem v tom pred par lety delal, ale je to dost hrozny a tezkopadny nastroj, IIRC. POuziti vlastni databaze bylo komplikovane. Jedine pokud by to bylo za slusne penize, jinak IMHO nebrat.
              HTH
              JS


              --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Matej Klimes" <mklimes@...> wrote:
              >
              > Hi there,
              >
              > anyone familiar with it? An agency wants me to use it for their
              > assignments, I'm not that happy about it (my TM and terminology lives
              > in Transit).. any thoughts?
              >
              > Thanks
              >
              > Matej
             • Kostas
              Tak ja jsem az doposud vycházel pri prekladu oddilu v MSDS ze zakona REACH. Takze oddily uvedene v REACHu jiz nejsou platne? K.
              Message 13 of 17 , Feb 28, 2011
               Tak ja jsem az doposud vycházel pri prekladu oddilu v MSDS ze zakona REACH. Takze oddily uvedene v REACHu jiz nejsou platne?

               K.


               --- In Czechlist@yahoogroups.com, Martin Janda <mjanda@...> wrote:
               >
               > Moc diky, Petre, muze se hodit.
               >
               > I would not mind being forced to use consistent headers, as long as
               > their translation is decent. Pokyny pro odstranovani, aargh.... why the
               > heck these EU guys can't hire good translators, at least for this kind
               > of high profile jobs?
               >
               >
               > Martin
               >
               >
               >
               > Dne 27.2.2011 14:20, James Kirchner napsal(a):
               > > I think it's shocking how the EU tries to regulate every aspect of everything.
               > >
               > > Jamie
               > >
               > > On Feb 27, 2011, at 1:34 AM, Petr wrote:
               > >
               > >> Vetsina z vas to nejspis vi, ale existuje narizeni EU 453/2010 o MSDS a jeho cesky preklad uvadi zavazne nazvy oddilu (vetsinou jsou to ty, ktere bezne pouzivame, akorat jsem byl zvykly psat "pokyny pro zneskodnovani", ne "pro odstranovani"):
               > >>
               > >> ODDIL 1: Identifikace latky/smesi a spolecnosti/podniku
               > >> 1.1 Identifikator vyrobku
               > >> 1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smesi a nedoporucena pouziti
               > >> 1.3 Podrobne udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
               > >> 1.4 Telefonni cislo pro nalehave situace
               > >> ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti
               > >> 2.1 Klasifikace latky nebo smesi
               > >> 2.2 Prvky oznaceni
               > >> 2.3 Dalsi nebezpecnost
               > >> ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
               > >> 3.1 Latky
               > >> 3.2 Smesi
               > >> ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
               > >> 4.1 Popis prvni pomoci
               > >> 4.2 Nejdulezitejsi akutni a opozdene symptomy a ucinky
               > >> 4.3 Pokyn tykajici se okamzite lekarske pomoci a zvlastniho osetreni
               > >> ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru
               > >> 5.1 Hasiva
               > >> 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smesi
               > >> 5.3 Pokyny pro hasice
               > >> ODDIL 6: Opatreni v pripade nahodneho uniku
               > >> 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranne prostredky a nouzove postupy
               > >> 6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
               > >> 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro cisteni
               > >> 6.4 Odkaz na jine oddily
               > >> ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
               > >> 7.1 Opatreni pro bezpecne zachazeni
               > >> 7.2 Podminky pro bezpecne skladovani latek a smesi vcetne neslucitelnych latek a smesi
               > >> 7.3 Specificke konecne / specificka konecna pouziti
               > >> ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranne prostredky
               > >> 8.1 Kontrolni parametry
               > >> 8.2 Omezovani expozice
               > >> ODDIL 9: Fyzikalni a chemicke vlastnosti
               > >> 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
               > >> 9.2 Dalsi informace
               > >> ODDIL 10: Stalost a reaktivita
               > >> 10.1 Reaktivita
               > >> 10.2 Chemicka stabilita
               > >> 10.3 Moznost nebezpecnych reakci
               > >> 10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
               > >> 10.5 Neslucitelne materialy
               > >> 10.6 Nebezpecne produkty rozkladu
               > >> ODDIL 11: Toxikologicke informace
               > >> 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
               > >> ODDIL 12: Ekologicke informace
               > >> 12.1 Toxicita
               > >> 12.2 Perzistence a rozlozitelnost
               > >> 12.3 Bioakumulacni potencial
               > >> 12.4 Mobilita v pude
               > >> 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
               > >> 12.6 Jine nepriznive ucinky
               > >> ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani
               > >> 13.1 Metody nakladani s odpady
               > >> ODDIL 14: Informace pro prepravu
               > >> 14.1 Cislo OSN
               > >> 14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku
               > >> 14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
               > >> 14.4 Obalova skupina
               > >> 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
               > >> 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele
               > >> 14.7 Hromadna preprava podle prilohy II MARPOL73/78 a predpisu IBC
               > >> ODDIL 15: Informace o predpisech
               > >> 15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specificke pravni predpisy tykajici se latky nebo smesi
               > >> 15.2 Posouzeni chemicke bezpecnosti
               > >> ODDIL 16: Dalsi informace
               > >>
               > >> Petr Adamek
               > >>
               > >>
               > >
               > >
               > >
               > > [Non-text portions of this message have been removed]
               > >
               > >
               > >
               > > ------------------------------------
               > >
               > >
               > >
               > >
               > >
               > >
               > > Yahoo! Groups Links
               > >
               > >
               > >
               > >
               > >
               >
              • Petr
               Kosto, doporucuju, aby ses na Eur-Lexu na narizeni 453/2010 podival. Narizeni je venovano specialne bezpecnostnim listum a jeho priloha I je platna od 1.
               Message 14 of 17 , Mar 1, 2011
                Kosto, doporucuju, aby ses na Eur-Lexu na narizeni 453/2010 podival. Narizeni je venovano specialne bezpecnostnim listum a jeho priloha I je platna od 1. prosince 2010. Podle mne ma pred REACH jednozacnou prednost.
                Petr
                --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Kostas" <kzgafas@...> wrote:
                >
                > Tak ja jsem az doposud vycházel pri prekladu oddilu v MSDS ze zakona REACH. Takze oddily uvedene v REACHu jiz nejsou platne?
                >
                > K.
                >
                >
                > --- In Czechlist@yahoogroups.com, Martin Janda <mjanda@> wrote:
                > >
                > > Moc diky, Petre, muze se hodit.
                > >
                > > I would not mind being forced to use consistent headers, as long as
                > > their translation is decent. Pokyny pro odstranovani, aargh.... why the
                > > heck these EU guys can't hire good translators, at least for this kind
                > > of high profile jobs?
                > >
                > >
                > > Martin
                > >
                > >
                > >
                > > Dne 27.2.2011 14:20, James Kirchner napsal(a):
                > > > I think it's shocking how the EU tries to regulate every aspect of everything.
                > > >
                > > > Jamie
                > > >
                > > > On Feb 27, 2011, at 1:34 AM, Petr wrote:
                > > >
                > > >> Vetsina z vas to nejspis vi, ale existuje narizeni EU 453/2010 o MSDS a jeho cesky preklad uvadi zavazne nazvy oddilu (vetsinou jsou to ty, ktere bezne pouzivame, akorat jsem byl zvykly psat "pokyny pro zneskodnovani", ne "pro odstranovani"):
                > > >>
                > > >> ODDIL 1: Identifikace latky/smesi a spolecnosti/podniku
                > > >> 1.1 Identifikator vyrobku
                > > >> 1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smesi a nedoporucena pouziti
                > > >> 1.3 Podrobne udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
                > > >> 1.4 Telefonni cislo pro nalehave situace
                > > >> ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti
                > > >> 2.1 Klasifikace latky nebo smesi
                > > >> 2.2 Prvky oznaceni
                > > >> 2.3 Dalsi nebezpecnost
                > > >> ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
                > > >> 3.1 Latky
                > > >> 3.2 Smesi
                > > >> ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
                > > >> 4.1 Popis prvni pomoci
                > > >> 4.2 Nejdulezitejsi akutni a opozdene symptomy a ucinky
                > > >> 4.3 Pokyn tykajici se okamzite lekarske pomoci a zvlastniho osetreni
                > > >> ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru
                > > >> 5.1 Hasiva
                > > >> 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smesi
                > > >> 5.3 Pokyny pro hasice
                > > >> ODDIL 6: Opatreni v pripade nahodneho uniku
                > > >> 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranne prostredky a nouzove postupy
                > > >> 6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
                > > >> 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro cisteni
                > > >> 6.4 Odkaz na jine oddily
                > > >> ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
                > > >> 7.1 Opatreni pro bezpecne zachazeni
                > > >> 7.2 Podminky pro bezpecne skladovani latek a smesi vcetne neslucitelnych latek a smesi
                > > >> 7.3 Specificke konecne / specificka konecna pouziti
                > > >> ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranne prostredky
                > > >> 8.1 Kontrolni parametry
                > > >> 8.2 Omezovani expozice
                > > >> ODDIL 9: Fyzikalni a chemicke vlastnosti
                > > >> 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
                > > >> 9.2 Dalsi informace
                > > >> ODDIL 10: Stalost a reaktivita
                > > >> 10.1 Reaktivita
                > > >> 10.2 Chemicka stabilita
                > > >> 10.3 Moznost nebezpecnych reakci
                > > >> 10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
                > > >> 10.5 Neslucitelne materialy
                > > >> 10.6 Nebezpecne produkty rozkladu
                > > >> ODDIL 11: Toxikologicke informace
                > > >> 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
                > > >> ODDIL 12: Ekologicke informace
                > > >> 12.1 Toxicita
                > > >> 12.2 Perzistence a rozlozitelnost
                > > >> 12.3 Bioakumulacni potencial
                > > >> 12.4 Mobilita v pude
                > > >> 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
                > > >> 12.6 Jine nepriznive ucinky
                > > >> ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani
                > > >> 13.1 Metody nakladani s odpady
                > > >> ODDIL 14: Informace pro prepravu
                > > >> 14.1 Cislo OSN
                > > >> 14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku
                > > >> 14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
                > > >> 14.4 Obalova skupina
                > > >> 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
                > > >> 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele
                > > >> 14.7 Hromadna preprava podle prilohy II MARPOL73/78 a predpisu IBC
                > > >> ODDIL 15: Informace o predpisech
                > > >> 15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specificke pravni predpisy tykajici se latky nebo smesi
                > > >> 15.2 Posouzeni chemicke bezpecnosti
                > > >> ODDIL 16: Dalsi informace
                > > >>
                > > >> Petr Adamek
                > > >>
                > > >>
                > > >
                > > >
                > > >
                > > > [Non-text portions of this message have been removed]
                > > >
                > > >
                > > >
                > > > ------------------------------------
                > > >
                > > >
                > > >
                > > >
                > > >
                > > >
                > > > Yahoo! Groups Links
                > > >
                > > >
                > > >
                > > >
                > > >
                > >
                >
               • Sarka Rubkova
                Pokus jsou to oni, pak vubec nemas kontrolu o tom, kolik slov jsi vlastne prelozil, kolik bylo no matchu, a kolik castecnych. Jednou jsem si dala tu praci, že
                Message 15 of 17 , Mar 5, 2011
                 Pokus jsou to oni, pak vubec nemas kontrolu o tom, kolik slov jsi vlastne
                 prelozil, kolik bylo no matchu, a kolik castecnych. Jednou jsem si dala tu
                 praci, že jsem v jejich souboru vyseparovala texty a spocitala slova,
                 protože se mi zdalo, ze je toho nejak moc, a zjistila jsem, že jejich pocty
                 jsou asi o 15 % mensi nez skutecnost.
                 Kdyz jsem je na to upozornila, tak mi sdelili, ze pravdu maji oni a jejich
                 system. Tak jsem pro ne prestala delat.
                 To bylo pred nekolika roky, treba je to ted lepsi...

                 sarka

                 -------Original Message-------

                 From: Jaroslav
                 Date: 28.2.2011 14:03:02
                 To: Czechlist@yahoogroups.com
                 Subject: [Czechlist] Re: Transtool CAT


                 To je nejaka svedska agentura, jmenuje se nejak jako ABC Consult, ne?
                 Nejakou drobnost jsem v tom pred par lety delal, ale je to dost hrozny a
                 tezkopadny nastroj, IIRC. POuziti vlastni databaze bylo komplikovane. Jedine
                 pokud by to bylo za slusne penize, jinak IMHO nebrat.
                 HTH
                 JS

                 --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Matej Klimes" <mklimes@...> wrote:
                 >
                 > Hi there,
                 >
                 > anyone familiar with it? An agency wants me to use it for their
                 > assignments, I'm not that happy about it (my TM and terminology lives
                 > in Transit).. any thoughts?
                 >
                 > Thanks
                 >
                 > Matej

                 [Non-text portions of this message have been removed]
                • Vesely Petr
                 Zdravim, prezentujete se ve Zlatych strankach? Pred chvili mi volala jejich obchodni zastupkyne a pokousela se me ukecat na rozsirenou inzerci, tak jsem se
                 Message 16 of 17 , Mar 7, 2011
                  Zdravim,

                  prezentujete se ve Zlatych strankach?

                  Pred chvili mi volala jejich obchodni zastupkyne a pokousela se me ukecat na rozsirenou inzerci, tak jsem se mimo jine dozvedel, ze i tu zakladni zase od lonska podrazili, na neco pres tri tisice, porad s tim nejak caruji, meni data vydani, formaty a regiony pokryti tistenymi verzemi. Nemuzu rict, ze by mi odtamtud chodilo nejak moc klientu. Jakou mate zkusenost vy? Vyuzivate nejake lepsi ceske inzertni medium s obdobnym pokrytim?

                  Pekne pondeli
                  Petr

                  [Non-text portions of this message have been removed]
                 • Milos Prudek
                  ... Ne. Nemám zájem o české klienty. -- Milos Prudek ** Do NOT use email for urgent inquiries please ** Call my cell phone +420 777592445 for urgent
                  Message 17 of 17 , Mar 8, 2011
                   > prezentujete se ve Zlatych strankach?

                   Ne. Nemám zájem o české klienty.

                   --
                   Milos Prudek
                   ** Do NOT use email for urgent inquiries please **
                   Call my cell phone +420 777592445 for urgent inquiries
                  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.