Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Lednová či únorová hospoda

Expand Messages
 • Sarka Rubkova
  Ahoj vzpomněli jsme si na naší domluvu ze srpna od nás ze zahrady , a protože pohled na datum v kalendáři nás definitivně dohnal k plánování
  Message 1 of 2 , Dec 9, 2010
   Ahoj
   vzpomn�li jsme si na na�� domluvu ze srpna od n�s ze zahrady , a proto�e
   pohled na datum v kalend��i n�s definitivn� dohnal k pl�nov�n� pobytu na
   hor�ch v lednu 2011, zveme v�echny kamar�dy a kolegy (i s rodinami), kte��
   si cht�j� zaly�ovat, prov�trat si hlavu i pl�ce na �erstv�m vzduchu a ve�er
   si pokecat u krbu na v�kend od 21. do 23.1 2011 na chalupu do V�tkovic v
   Krkono��ch. My � tedy ��rka a Honza � tam budeme minim�ln� od p�tku 16.00 do
   ned�le 23.1 odpoledne a r�di V�s tam p�iv�t�me. Doprava � vlastn�mi
   prost�edky, do vesnice jede i autobus, j�dlo ze spole�n�ho hrnce r�no a
   ve�er ( v na�� re�ii), k dispozici bude soudek piva i b��n� z�soba v�na.
   Podrobnosti je�t� ozn�m�me. Pokud by si n�kdo cht�l p�ijet d��v, je tam
   volno je�t� p�ed t�m od ned�le 16. ledna, a my tam s Honzou budeme, tak�e
   m��ete vlastn� p�ijet kdykoli od ned�le 16. ledna nave�er do ned�le 23.
   odpoledna, pak tam p�ijede dal�� parta.

   Sarka

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Milos Prudek
   ... To mě zajímá. Co kdybych přitáhl své dva syny - 4 a 7 let - byl by to problém? Jak daleko je lyžařský vlek? -- Milos
   Message 2 of 2 , Dec 10, 2010
    > si chtìjí zalyžovat, provìtrat si hlavu i plíce na èerstvém vzduchu a veèer
    > si pokecat u krbu na víkend od 21. do 23.1 2011 na chalupu do Vítkovic v
    > Krkonoších.


    To mě zajímá. Co kdybych přitáhl své dva syny - 4 a 7 let - byl by to
    problém?

    Jak daleko je lyžařský vlek?


    --
    Milos
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.