Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Czech neurological hell

Expand Messages
 • Charlie Stanford
  I am afraid that I am going to abuse the system now with a job-lot of questions. I would be really grateful for any help from anyone who has perhaps come
  Message 1 of 3 , Jun 2, 2010
   I am afraid that I am going to abuse the system now with a job-lot of questions. I would be really grateful for any help from anyone who has perhaps come across some of these in medical translations or who would like to have a stab at them. It is in a medical report about a patient with a brain injury. In a couple of cases I have put a couple of examples of the same abbreviation/term to hopefully make it clearer. I should never have taken on the job in the first place when I do not know the first thing about neurosurgery or medicine in general, but there were lots of lovely easy witness statements and this little horror section was hidden at the end (should have checked more carefully before accepting...). I have marked the query between ***s.

   Chrup defektn�, v dutin� �stn� sliny s krv�, ***OTI*** v prav�m koutku �. 8.5, ***fixace u �. 23 cm***.   Ob�h - stabiln�, hypertenze 150/100 torr, ***AS FS*** 115/min., periferie tepl�, prokrven�

   Ob�h - hypertenze, s TK a� 200 torr, �e�eno kontinu�ln�m urapidilem, ***AS SR*** 100/min , periferie tepl�, prokrven�.

   Ob�h - TK 120/75, ***AS SR*** 90/min., periferie tepl�, prokrven�.   2008 ***TS kanyla ex***, dle kontroln�ho CT 14. 7. 2008 hygrom F vlevo, postkontusn� zm�ny F bilat.

   Krk - r�na po ***TS*** kryt�.   Zornice izokorick� fotoreakce +/+, kmenov� rr. p��tomny, ***��je na 3 prsty***.   Krk - ***n�. 8*** in situ, nekrv�c�, funguje karotidy tepou symetricky, �t�tnice nezv�t�en�, ***��je oponuje na 4 prsty***.   +, grasping vpravo +, ***��je v�zne na 4 prsty***, c�len� se br�n� ob�ma HKK, na DKK bilat.   3-flexe na nocioceptivn� podn�t, Lassegue bilat. ***v�zne*** od 40 st.   ATB centrum doporu�uje vysadit Tazocin, ***MHK + na G+ koky***.   Konzultace ATB centra - zm�na ***ATB za Vankomycin*** (hemokultura), Ciproflaxacim.

   (I don't understand here why you would substitute an ATB "for" Vankomycin when Vankomycin is an ATB. or does it mean you would substitute Ciproflaxacin for Vankomycin.?)   ***Kolemkmenov� cisterny*** zachov�ny   Front�ln� dutiny jsou bez patol. obsahu. Sfenoid�ln� sinus vlevo s v�razn�j�� tekutinou a drobn�j�� hyperplazi� sliznice, kter� je i v ��sti etmoid� i ***vrcholech*** anter, tak� bilat mastoide�ln�.   Thank you for anything..- in Czech would be fine.

   Charlie


   --
   Jsem chr�n�n bezplatn�m SPAMfighter pro soukrom� u�ivatele.
   A� doposud m� u�et�il p��jmu 8283 spam-email�.
   Plat�c� u�ivatel� tuto zpr�vu ve sv�ch e-mailech nedostavaj�.
   St�hn�te si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Martin Janda
   Hi Charlie, Neurology is not my cup of tea either, but I will try to help just a few things: ... trachestomy cannula removed. ... tracheostomy ... some kind of
   Message 2 of 3 , Jun 2, 2010
    Hi Charlie,

    Neurology is not my cup of tea either, but I will try to help just a few
    things:

    Dne 2.6.2010 12:45, Charlie Stanford napsal(a):
    >
    >
    > 2008 ***TS kanyla ex***, dle kontrolního CT 14. 7. 2008 hygrom F vlevo, postkontusní změny F bilat.
    trachestomy cannula removed.
    >
    > Krk - rána po ***TS*** krytá.
    tracheostomy
    >
    > ATB centrum doporučuje vysadit Tazocin, ***MHK + na G+ koky***.
    some kind of blood culture I believe - Gram-positive cocci detected
    >
    OTI
    orotracheal intubation, probably

    >
    >
    > Konzultace ATB centra - změna ***ATB za Vankomycin*** (hemokultura), Ciproflaxacim.
    The existing ATB has been replaced with V.

    > ***Kolemkmenové cisterny*** zachovány
    See http://www.zdrave.cz/encyklopedie/lekarsky-slovnik/?pageID=154


    >
    > Frontální dutiny jsou bez patol. obsahu. Sfenoidální sinus vlevo s výraznější tekutinou a
    drobnější hyperplazií sliznice, která je i v části etmoidů i
    ***vrcholech*** anter, také bilat mastoideálně.
    upper parts of ethmoid sinuses???

    Be extremely careful and doublecheck - most of the above are (wild) guesses

    HTH
    Martin

    >
    >
    > Thank you for anything..- in Czech would be fine.
    >
    > Charlie
    >
    >
   • Jaroslav Hejzlar
    Hi, Charlie! OTI = orotracheální intubace ¹íje = šíje I do not know and have not managed to find the rest, unfortunately. Regards, Jarda ... From:
    Message 3 of 3 , Jun 2, 2010
     Hi, Charlie!
     OTI = orotracheální intubace
     ąíje = šíje
     I do not know and have not managed to find the rest, unfortunately.
     Regards,
     Jarda

     ----- Original Message -----
     From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
     To: <Czechlist@yahoogroups.com>
     Sent: Wednesday, June 02, 2010 12:45 PM
     Subject: [Czechlist] Czech neurological hell


     I am afraid that I am going to abuse the system now with a job-lot of
     questions. I would be really grateful for any help from anyone who has
     perhaps come across some of these in medical translations or who would like
     to have a stab at them. It is in a medical report about a patient with a
     brain injury. In a couple of cases I have put a couple of examples of the
     same abbreviation/term to hopefully make it clearer. I should never have
     taken on the job in the first place when I do not know the first thing about
     neurosurgery or medicine in general, but there were lots of lovely easy
     witness statements and this little horror section was hidden at the end
     (should have checked more carefully before accepting...). I have marked the
     query between ***s.

     Chrup defektní, v dutině ústní sliny s krví, ***OTI*** v pravém koutku č.
     8.5, ***fixace u č. 23 cm***.     Oběh - stabilní, hypertenze 150/100 torr, ***AS FS*** 115/min., periferie
     teplá, prokrvená

     Oběh - hypertenze, s TK aľ 200 torr, řeąeno kontinuálním urapidilem, ***AS
     SR*** 100/min , periferie teplá, prokrvená.

     Oběh - TK 120/75, ***AS SR*** 90/min., periferie teplá, prokrvená.     2008 ***TS kanyla ex***, dle kontrolního CT 14. 7. 2008 hygrom F vlevo,
     postkontusní změny F bilat.

     Krk - rána po ***TS*** krytá.     Zornice izokorické fotoreakce +/+, kmenové rr. přítomny, ***ąíje na 3
     prsty***.     Krk - ***nč. 8*** in situ, nekrvácí, funguje karotidy tepou symetricky,
     ątítnice nezvětąená, ***ąíje oponuje na 4 prsty***.     +, grasping vpravo +, ***ąíje vázne na 4 prsty***, cíleně se brání oběma
     HKK, na DKK bilat.     3-flexe na nocioceptivní podnět, Lassegue bilat. ***vázne*** od 40 st.     ATB centrum doporučuje vysadit Tazocin, ***MHK + na G+ koky***.     Konzultace ATB centra - změna ***ATB za Vankomycin*** (hemokultura),
     Ciproflaxacim.

     (I don't understand here why you would substitute an ATB "for" Vankomycin
     when Vankomycin is an ATB. or does it mean you would substitute
     Ciproflaxacin for Vankomycin.?)     ***Kolemkmenové cisterny*** zachovány     Frontální dutiny jsou bez patol. obsahu. Sfenoidální sinus vlevo s
     výraznějąí tekutinou a drobnějąí hyperplazií sliznice, která je i v části
     etmoidů i ***vrcholech*** anter, také bilat mastoideálně.     Thank you for anything..- in Czech would be fine.

     Charlie


     --
     Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uľivatele.
     Aľ doposud mě uąetřil příjmu 8283 spam-emailů.
     Platící uľivatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
     Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs


     [Non-text portions of this message have been removed]     ------------------------------------

     Translators' tricks of the trade:
     http://czeng.wetpaint.com/
     Yahoo! Groups Links
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.