Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: sektorovy zadavatel

Expand Messages
 • Jiri
  Basically, in simplified terms, it covers entities operating in telco, public transport, and public utilities. I have the official English translation of the
  Message 1 of 2 , Nov 18, 2009
   Basically, in simplified terms, it covers entities operating in telco, public transport, and public utilities.
   I have the "official" English translation of the Act as released by the MMR, where "sektorovy zadavatel" is translated simply as "sector contracting entity". The term itself is slightly mysterious as to how the hell it relates to what it is supposed to mean. You may argue that it will not give the English reader any idea of what's behind it, but neither does it to the Czech reader. I guess that's why it refers to § 4 which provides a taxative list of specific activities by which the term is defined.
   Maybe it would be worth checking the EU legislation from which this Act is derived, to see if it uses the same term.


   --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...> wrote:
   >
   > Has anyone please come across the distinction between a verejny zadavatel and a sektorovy zadavatel...?
   > I have found the following definition of a sektorovy zadavatel but am hoping that I will not have to spend hours tryign to work out how on earth to say it in English.... Thank you for any help. Charlie
   > 1.2.3. Sektorový zadavatel
   > Sektorovým zadavatelem je osoba vykonávající nìkterou z relevantních èinností, co¾ jsou èinnosti pøesnì definované v § 4 zákona. Pro definici sektorového zadavatele je nezbytné, aby byla splnìna alespoò jedna z následujících podmínek:
   >
   > a.. a) relevantní èinnost je vykonávána na základì zvlá¹tního èi výhradního práva, nebo
   > b.. b) nad touto osobou (nad osobou vykonávající relevantní èinnost) mù¾e veøejný zadavatel pøímo èi nepøímo uplatòovat dominantní vliv
   >
   > pøièem¾ dominantní vliv nad touto osobou veøejný zadavatel uplatòuje v pøípadì, ¾e sám disponuje vìt¹inou hlasovacích práv nebo tím, ¾e jmenuje èi volí více ne¾ polovinu èlenù v jejím statutárním, správním, dozorèím èi kontrolním orgánu.
   >
   >
   > --
   > Jsem chránìn bezplatným SPAMfighter pro soukromé u¾ivatele.
   > A¾ doposud mì u¹etøil pøíjmu 8270 spam-emailù.
   > Platící u¾ivatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
   > Stáhnìte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.