Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Czechlist] Operativní karta

Expand Messages
 • James Kirchner
  We call it a fire evacuation plan, or a building evacuation plan. Jamie
  Message 1 of 2 , Jan 25, 2009
   We call it a fire evacuation plan, or a building evacuation plan.

   Jamie

   On Jan 25, 2009, at 10:29 PM, Charlie Stanford wrote:

   > Good morning. Hope someone can help with this... I am having
   > problems coming up with a translation for "operativní karta" in a
   > set of Fire Regulations (slightly complicated by the fact that there
   > is a text section and a graphic section). Has anyone got any idea
   > what it would be in English?Here is a definition I have found:
   >
   >
   >
   >
   >
   > Operativní karta se zpracovává pro objekty, u kterých jsou ménì
   > slo¾ité podmínky pro zdolávání po¾áru. Operativní karta je
   > zjednodu¹enou formou vyjímatelných pøíloh operativního plánu a její
   > obsah tvoøí:
   >
   > a. textová èást, která obsahuje charakter objektu, konstrukèní
   > zvlá¹tnosti objektu, evakuaèní cesty, vnitøní rozvod po¾ární vody,
   > popis míst uzávìru plynu, vypnutí elektrické energie, zapojení
   > nouzového osvìtlení;
   >
   > b. grafická èást, která obsahuje plán objektu, podle potøeby i
   > vedlej¹í objekty, komunikace, zdroje vody.
   >
   >
   >
   > Any help gratefully received!
   >
   >
   >
   > Charlie
   >
   >
   > --
   > Jsem chránìn bezplatným SPAMfighter pro soukromé u¾ivatele.
   > A¾ doposud mì u¹etøil pøíjmu 3573 spam-emailù.
   > Platící u¾ivatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
   > Stáhnìte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Translators' tricks of the trade:
   > http://czeng.wetpaint.com/
   >
   >
   >
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.