Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

INFO: Glosar Ustavu pro mereni a normalizaci

Expand Messages
 • Martin Janda
  Cesky, A, F, N, obsahuje terminy z techniky, prumyslu, aut., zemedelstvi i farmacie. Dost velky, ale je tam i hodne duplicit
  Message 1 of 4 , Mar 30, 2007
   Cesky, A, F, N, obsahuje terminy z techniky, prumyslu, aut., zemedelstvi
   i farmacie. Dost velky, ale je tam i hodne duplicit

   http://www.unmz.cz/cz/10/terminologie.htm

   Hezky vikend
   Martin
  • Martin Janda
   Cesky, A, F, N, obsahuje terminy z techniky, prumyslu, aut., zemedelstvi i farmacie. Dost velky, ale je tam i hodne duplicit
   Message 2 of 4 , Mar 30, 2007
    Cesky, A, F, N, obsahuje terminy z techniky, prumyslu, aut., zemedelstvi
    i farmacie. Dost velky, ale je tam i hodne duplicit

    http://www.unmz.cz/cz/10/terminologie.htm

    Hezky vikend
    Martin
   • Tropen
    Ahojte, Omlouvam se ze posilam neco, co sem jaxi nepatri, ale dostal jsem dnes od kamaradu zajimavy e-mail. Overil jsem si to telefonatem na zak. linku a je to
    Message 3 of 4 , Sep 4, 2007
     Ahojte,
     Omlouvam se ze posilam neco, co sem jaxi nepatri, ale dostal jsem dnes od
     kamaradu zajimavy e-mail. Overil jsem si to telefonatem na zak. linku a je
     to opravdu presne tak.

     Jozin     > > ČEZ připravil jednoduchý trik, kterým vydělá desítky miliónů měsíčně.
     > > Ty pochopitelně nevytáhne z nikoho jiného než z občanů České
     > > republiky. Trik je velice jednoduchý. Každý odběratel elektrické
     > > energie před časem dostal od svého milovaného ČEZu brožuru Oranžový
     > > průvodce. Běžné kecy na kvalitním papíře jste asi zahodili stejně
     > > jako většina ostatních. Zásadní chyba, která z vaší kapsy přihraje
     > > ČEZu zbytečně téměř 150 Kč ročně, které nemusíte platit.
     > > V brožuře je totiž napsáno, že vás váš milovaný dodavatel oranžové
     > > energie Vas automaticky přesunul do tarifu COMFORT. Co je to takový
     > > COMFORT made in ČEZ? Tento tarif prý obsahuje "širokou škálu
     > > doplňkových služeb".
     > > Za
     > > místní hovorné si můžete zavolat na zákaznickou linku! Můžete
     > > využívat některou z forem elektronické fakturace. V ceně je i písemná
     > > korespondence s ČEZem... Co však dělat, pokud máte na chatování jiné
     > > kamarády než ČEZ?
     > > Tarif
     > > Basic vás vyjde ročně o 142,80Kč levněji při stejných cenách
     > > elektrické energie.
     > > Jak tyto peníze ušetřit a jak především zabránit úplně zbytečné
     > > podpoře milovaného monopolisty, který vyplácí tak pěkné roční odměny
     > > našim milovaným členům jeho dozorčí rady? Zákaznická linka ČEZu je
     > > 840 840 840. Měla by stát místní hovorné.
     > > Na tomto čísle se můžete s tarifem COMFORT rozloučit. Pokud to
     > > neuděláte, podporujete ČEZ trik: Oproti minulému před COMFORTNÍMU
     > > období ČEZ díky COMFORT triku získává od každého miliónu odběratelů
     > > navíc naprosto bezpracně 12 miliónů korun každý měsíc. Kolik je asi v
     > > ČR odběratelů,kteří se automaticky stali členy onoho COMFORTního
     > > klubu, aniž o tom vědí? Viděl bych to tak na tři milióny... Lidi
     > > neuvěříte, ale je to pravda! Dneska jsem tam volal a operátorka mi
     > > řekla, že je to tak. tak jsem jí hned nařídil změnu na tarif Basic -
     > > je to kupodivu zdarma- zatím!!!. Budu platit míň a až je někdy v
     > > budoucnu budu volat, nebo jim psát jinak, než mailem (ten je zatím prý
     > > zdarma) tak zaplatím 40,-Kč.
     > > V době bezplatných zákaznických linek!! Ty pražské svině už neví, jak
     > > by nás odřeli. Silně zvažuji, že na ně pošlu ČOIKU. Nepodporujte ty
     ...
     > > ani vy
     > > a rozešlete tento mail všem svým známým. Pokud tomu nevěříte,
     > > zavolejte si nejdřív na to číslo 840 840 840 zvolte kód nula -
     > > ostatní služby a budete se divit!
     > >
     > > Milan Vorel
     > > Český rozhlas 2 - Praha -
     > > Jaroslava Červená
     > > Redakce slovesného vysílání
     > > Vinohradská 12
     > > 120 99 Praha 2
     > > telefon 22 155 2537
    • melvyn.geo
     I wonder if this sheds any light on the issue: http://www.hoax.cz/cze/index.php?action=hoax_detail&id=693 BR M. ... dnes od ... linku a je ... měsíčně. ...
     Message 4 of 4 , Sep 4, 2007
      I wonder if this sheds any light on the issue:

      http://www.hoax.cz/cze/index.php?action=hoax_detail&id=693

      BR

      M.

      --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Tropen" <yoschin@...> wrote:
      >
      > Ahojte,
      > Omlouvam se ze posilam neco, co sem jaxi nepatri, ale dostal jsem
      dnes od
      > kamaradu zajimavy e-mail. Overil jsem si to telefonatem na zak.
      linku a je
      > to opravdu presne tak.      > > > ÈEZ pøipravil jednoduchý trik, kterým vydìlá desítky miliónù
      mìsíènì.
      > > > Ty pochopitelnì nevytáhne z nikoho jiného ne¾ z obèanù Èeské
      > > > republiky. Trik je velice jednoduchý. Ka¾dý odbìratel elektrické
      > > > energie pøed èasem dostal od svého milovaného ÈEZu bro¾uru Oran¾ový
      > > > prùvodce. Bì¾né kecy na kvalitním papíøe jste asi zahodili stejnì
      > > > jako vìt¹ina ostatních. Zásadní chyba, která z va¹í kapsy pøihraje
      > > > ÈEZu zbyteènì témìø 150 Kè roènì, které nemusíte platit.
      > > > V bro¾uøe je toti¾ napsáno, ¾e vás vá¹ milovaný dodavatel oran¾ové
      > > > energie Vas automaticky pøesunul do tarifu COMFORT. Co je to takový
      > > > COMFORT made in ÈEZ? Tento tarif prý obsahuje "¹irokou ¹kálu
      > > > doplòkových slu¾eb".
      > > > Za
      > > > místní hovorné si mù¾ete zavolat na zákaznickou linku! Mù¾ete
      > > > vyu¾ívat nìkterou z forem elektronické fakturace. V cenì je i
      písemná
      > > > korespondence s ÈEZem... Co v¹ak dìlat, pokud máte na chatování
      jiné
      > > > kamarády ne¾ ÈEZ?
      > > > Tarif
      > > > Basic vás vyjde roènì o 142,80Kè levnìji pøi stejných cenách
      > > > elektrické energie.
      > > > Jak tyto peníze u¹etøit a jak pøedev¹ím zabránit úplnì zbyteèné
      > > > podpoøe milovaného monopolisty, který vyplácí tak pìkné roèní
      odmìny
      > > > na¹im milovaným èlenùm jeho dozorèí rady? Zákaznická linka ÈEZu je
      > > > 840 840 840. Mìla by stát místní hovorné.
      > > > Na tomto èísle se mù¾ete s tarifem COMFORT rozlouèit. Pokud to
      > > > neudìláte, podporujete ÈEZ trik: Oproti minulému pøed COMFORTNÍMU
      > > > období ÈEZ díky COMFORT triku získává od ka¾dého miliónu odbìratelù
      > > > navíc naprosto bezpracnì 12 miliónù korun ka¾dý mìsíc. Kolik je
      asi v
      > > > ÈR odbìratelù,kteøí se automaticky stali èleny onoho COMFORTního
      > > > klubu, ani¾ o tom vìdí? Vidìl bych to tak na tøi milióny... Lidi
      > > > neuvìøíte, ale je to pravda! Dneska jsem tam volal a operátorka mi
      > > > øekla, ¾e je to tak. tak jsem jí hned naøídil zmìnu na tarif
      Basic -
      > > > je to kupodivu zdarma- zatím!!!. Budu platit míò a a¾ je nìkdy v
      > > > budoucnu budu volat, nebo jim psát jinak, ne¾ mailem (ten je
      zatím prý
      > > > zdarma) tak zaplatím 40,-Kè.
      > > > V dobì bezplatných zákaznických linek!! Ty pra¾ské svinì u¾
      neví, jak
      > > > by nás odøeli. Silnì zva¾uji, ¾e na nì po¹lu ÈOIKU. Nepodporujte ty
      > ...
      > > > ani vy
      > > > a roze¹lete tento mail v¹em svým známým. Pokud tomu nevìøíte,
      > > > zavolejte si nejdøív na to èíslo 840 840 840 zvolte kód nula -
      > > > ostatní slu¾by a budete se divit!
      > > >
      > > > Milan Vorel
      > > > Èeský rozhlas 2 - Praha -
      > > > Jaroslava Èervená
      > > > Redakce slovesného vysílání
      > > > Vinohradská 12
      > > > 120 99 Praha 2
      > > > telefon 22 155 2537
      >
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.