Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: CHAT: tags/znacky

Expand Messages
 • slavek_rysavy <slavek_rysavy@yahoo.co.uk>
  Trouble is, you can t really call HTML tags příkazy (commands) as they do not *command* the browser to perform any actions. They just *mark up* the text,
  Message 1 of 2 , Feb 27, 2003
  • 0 Attachment
   Trouble is, you can't really call HTML tags "pøíkazy" (commands) as
   they do not *command* the browser to perform any actions. They just
   *mark up* the text, i.e. they determine how the text they contain
   should look like. Commands (statements) do appear in web page code,
   but only in scripts (which are, incidentally, inserted inside the
   <SCRIPT> tag).

   Also, when you make the move from HTML to XML, "pøíkaz" can't stand
   the test at all. In XML, tags, which are based on the same priciple
   as in HTML, don't invoke actions at all. They simiply delimit
   elements of data, ie. they *mark* where each segment of data starts
   and ends. Which is why "znaèka" is very much an appropriate
   translation, both in HTML and XML. Admittedly, "tag" may well be
   widely used but in a formalised text, I would be very reluctant to
   use it since it still has a slangy undertone to it.

   Slávek

   > Základy HTML na www.phil.muni.cz:
   >
   > Syntaxe pøíkazù
   >
   > Úprava textu je realizována pomocí pøíkazù, které jsou uzavøeny do
   > ostrých závorek "<" a ">". Vìtsina tìchto pøíkazù ohranièujících
   > urèitou èást textu má na zaèátku umístìno poèáteèní a na konci
   > koncové návìstí pøíkazu. Koncové návìstí se od poèáteèního lisí
   pouze
   > umístìním lomítka "/" pøed název návìstí:
   >
   > <H2> Obsah </H2>
   >
   > Pøíkaz, který je tvoøen poèáteèním a koncovým návìstím, se
   > nazývá "kontejner". Avsak ne vsechny pøíkazy jsou ukonèovány
   koncovým
   > návìstím. Jako pøíklad mùze slouzit pøíkaz <BR>, který si v textu
   > vynucuje pøechod na nový øádek.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.