Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: tags/znacky

Expand Messages
 • tomas_barendregt <barendregt@earthlink.n
  ... kdy je jednoduchým příkazem nebo klávesovou zkratkou trvale označen záznam databáze, obvykle pro pozdější vymazání. 2. pohybovat vlečením,
  Message 1 of 5 , Feb 27, 2003
   --- In Czechlist@yahoogroups.com, Zdenek Mikan <zdenek@a...> wrote:
   > No to mi nepripada stastne, protoze navesti se pouziva jako preklad
   pro
   > Label.
   >
   Ovsem vyskytuje se to ba vice nez osmi stech ceskych webovych
   stranek, napr.:

   Slovnik na www.zive.cz:

   HTML
   Kódovací jazyk používaný k vytváøení formátovaných dokumentù na webu
   (World Wide Webu). HTML kód je textový a používá k formátování tzv.
   návìští (TAG). Specialitou (a dùvodem, proè byl použit) HTML jako
   formát webu, jsou odkazy - kód v HTML textu, který odkazuje na jiný
   soubor (obrázek, jiný HTML soubor, služba Internetu atd.). Klientský
   programù (prohlížeè atd.) kód HTML interpretuje a zobrazuje, umožòuje
   rychlý pøístup (jen kliknutím myši) k odkazovaným elementùm.

   TAG
   [tæg] 1. oznaèovat "štítkem". Funkce zejména u databázových aplikací,=

   kdy je jednoduchým pøíkazem nebo klávesovou zkratkou trvale oznaèen
   záznam databáze, obvykle pro pozdìjší vymazání. 2. pohybovat
   vleèením, viz drag . 3. Štítek, návìští, pøíznak, viz TAG (1).

   Základy HTML na www.phil.muni.cz:

   Syntaxe pøíkazù

   Úprava textu je realizována pomocí pøíkazù, které jsou uzavøeny do
   ostrých závorek "<" a ">". Vìtšina tìchto pøíkazù ohranièujících
   urèitou èást textu má na zaèátku umístìno poèáteèní a na konci
   koncové návìští pøíkazu. Koncové návìští se od poèáteèního liší pouze
   umístìním lomítka "/" pøed název návìští:

   <H2> Obsah </H2>

   Pøíkaz, který je tvoøen poèáteèním a koncovým návìštím, se
   nazývá "kontejner". Avšak ne všechny pøíkazy jsou ukonèovány koncovým
   návìštím. Jako pøíklad mùže sloužit pøíkaz <BR>, který si v textu
   vynucuje pøechod na nový øádek.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.