Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: A new dictionary of polygraphy

Expand Messages
 • Dusan Papousek
  Information: a new dictionary of polygraphy will be available soon! D.P. ... From: Marie Kaplanová To: Dusan Papousek Sent: Thursday, January 02, 2003 8:48 AM
  Message 1 of 1 , Jan 3, 2003
   Information: a new dictionary of polygraphy will be available soon!

   D.P.

   ----- Original Message -----
   From: Marie Kaplanov�
   To: Dusan Papousek
   Sent: Thursday, January 02, 2003 8:48 AM
   Subject: Re: photogravure and photoengraving
   .... V sou�asn� dob� dokon�ujeme velmi rozs�hl� p�ekladov� Anglicko-n�mecko-�esk� polygrafick� slovn�k s oboustrann�mi mutacemi. Slovn�k vyd� Svaz polygrafick�ch podnikatel� v kni�n� form� i na CD b�hem �nora a� b�ezna 2003. Slovn�k zat�m d�v�me odb�ratel�m na�eho �asopisu "Informa�n� servis polygrafie" jako p��lohu.
   Pracujeme na tom u� v�ce ne� 3 roky a te� u� jen dola�ujeme. Tak douf�m, �e term�n se dodr��.
   S pozdravem a p��n�m v�eho nejlep��ho do Nov�ho roku
   M. Kaplanov�
   ----- Original Message -----
   From: Dusan Papousek
   To: Marie Kaplanov�
   Sent: Thursday, December 19, 2002 7:46 PM
   Subject: Re: photogravure and photoengraving - d�ky


   Pan� profesorko,
   d�kuji v�m za va�i odpov�� a kvalifikovan� posouzen�... Dovolil bych si vyu��t t�to p��le�itosti je�t� k jednomu dotazu: existuje u n�s �esko - anglick� slovn�k (resp. obr�cn�) z oboru polygrafie?

   Se srde�n�m pozdravem

   Du�an Papou�ek


   Prof. RNDr. Marie Kaplanov�, CSc.,
   Katedra polygrafie a fotofyziky,
   Fakulta chemicko-technologick�,
   Univerzita Pardubice
   Studentsk� 95,
   532 10 Pardubice,
   tel. 46 603 8502
   tel/fax 46/603 8031
   http://www.upce.cz


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.