Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51212Re: Google Translator - v èem je nejlep¹í

Expand Messages
 • Liz
  Mar 18, 2013
   Hi,

   I "play with" Google Translate when I'm chatting with my Russian friends -- mainly because I am too lazy to learn how to type in Cyrillic :). I still have to work on the Russian a bit after GT spits out its result (of course), but translations from Russian are generally more understandable than from CZ, SK and DE.

   - Liz   --- In Czechlist@yahoogroups.com, Libor Zajíèek <libore@...> wrote:
   >
   > Zdravím vespolek,
   >
   > hrál jsem si s Google Translátorem a zkou¹el jsem mo¾nost korekce textu v
   > urèitém jazyce pøekladem do jiného a nazpìt. Napøíklad s polskou
   > angliètinou dost nízké úrovnì jsem to zkou¹el pøes nìmèinu i ru¹tinu. Dá se
   > øíct, ¾e výsledek trochu lep¹í byl (mo¾ná existuje nìjaký program na
   > poangliè»ování anglického textu, jen o tom nevím). V souvislosti s tím mi
   > vyvstala otázka, které páry nebo který jazyk Google pøekládá nejlíp. Nemáte
   > nìjaká pozorování v této oblasti?
   >
   > Taky jsem zjistil, ¾e z èe¹tiny do sloven¹tiny Google pøekládá jakoby
   > napøímo, nesrovnatelnì lépe ne¾ do pol¹tiny nebo ru¹tiny.
   >
   > Hlavnì by mì ale zajímaly názory na to, v jaké dvojici "angliètina -
   > jakýkoli jazyk" Google Translator nejsilnìj¹í.
   >
   > Díky
   > Libor Zajíèek
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > --
   > preklady <http://navolnenoze.cz/prezentace/libor-zajicek/>
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
  • Show all 7 messages in this topic