Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

49802Re: Priestupky proti obèianskemu spoluna¾ívaniu

Expand Messages
  • zora.jackman
    Sep 4, 2012
      Hi Charlie,

      I believe that under the law of England and Wales (the only legal system I am familiar with) these would surely be criminal offences and there is not a single category that would cover them all. Although d)could possibly be a public order offence (like affray), the others could be common assault, fraud, harassment... You may need to list them like that.

      Hope that helps a bit,

      ZORA

      --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Charlie Stanford Translations" <charliestanfordtranslations@...> wrote:
      >
      > Help please listmates.....
      > In a Slovak file they talk about "Priestupky proti obèianskemu spoluna¾ívaniu" and I am not sure what this would be in English. Public order offences is not really right and "Offences against civil coexistence" sounds pretty horrible. Can anything think of the right term?
      > Here is the definition in the relevant Act:
      > Priestupky proti obèianskemu spoluna¾ívaniu
      > (1) Priestupku sa dopustí ten, kto
      > a) inému ublíþi na cti tým, þe ho urazí alebo vydá na posmech,
      > b) inému z nedbanlivosti ublíþi na zdraví,
      > c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred ¹tátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred
      > organizáciou za úèelom získania neoprávnenej výhody,
      > d) úmyselne naru¹í obèianske spolunaþívanie vyhráþaním ujmou na zdraví, drobným ublíþením na zdraví,
      > nepravdivým obvinením z priestupku, schválnos»ami alebo iným hrubým správaním
      > e) od iného násilím sám alebo za pomoci ïal¹ích osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce,
      > o ktorých sa domnieva, þe mu patria bez vykonateµného rozhodnutia príslu¹ného orgánu,
      > f) napomáha osobnou úèas»ou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci
      > na ich vymáhanie niet vykonateµného rozhodnutia príslu¹ného orgánu
      >
      > Thank you for anything.
      > Charlie
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
    • Show all 7 messages in this topic