Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

49800Re: [Czechlist] Priestupky proti občianskemu spolu nažívaniu

Expand Messages
 • Alena Ryšková 2e
  Sep 4, 2012
  • 0 Attachment
   offences against social cohesion
   http://is.muni.cz/th/238413/
   no je to preklad z cestiny, takze ruku do ohne nedam; taky to uvadi Chroma
   ve slovniku, jestli to nekoho presvedci...
   Alena

   ----- Original Message -----
   From: "Charlie Stanford Translations"
   <charliestanfordtranslations@...>
   To: <Czechlist@yahoogroups.com>
   Sent: Tuesday, September 04, 2012 3:19 PM
   Subject: [Czechlist] Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu


   Help please listmates.....
   In a Slovak file they talk about "Priestupky proti občianskemu
   spolunažívaniu" and I am not sure what this would be in English. Public
   order offences is not really right and "Offences against civil coexistence"
   sounds pretty horrible. Can anything think of the right term?
   Here is the definition in the relevant Act:
   Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
   (1) Priestupku sa dopustí ten, kto
   a) inému ublíţi na cti tým, ţe ho urazí alebo vydá na posmech,
   b) inému z nedbanlivosti ublíţi na zdraví,
   c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred
   orgánom obce alebo pred
   organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,
   d) úmyselne naruší občianske spolunaţívanie vyhráţaním ujmou na zdraví,
   drobným ublíţením na zdraví,
   nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým
   správaním
   e) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva
   alebo práva z nich vyplývajúce,
   o ktorých sa domnieva, ţe mu patria bez vykonateľného rozhodnutia
   príslušného orgánu,
   f) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv
   z nich vyplývajúcich, hoci
   na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu

   Thank you for anything.
   Charlie

   [Non-text portions of this message have been removed]   ------------------------------------


   Yahoo! Groups Links
  • Show all 7 messages in this topic