Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

4estita Novata 2006-a Godina na vsichki !

Expand Messages
 • OBZOR - The 1st & The Only Bulgarian New
  Честита Новата 2006-а Година ! Желая ви здраве, сполука и късмет! Мир, пълна къща и богата
  Message 1 of 1 , Dec 31, 2005
  • 0 Attachment
   ×åñòèòà Íîâàòà 2006-à Ãîäèíà !
   Æåëàÿ âè çäðàâå, ñïîëóêà è êúñìåò!
   Ìèð, ïúëíà êúùà è áîãàòà òðàïåçà Âî Âåêè Âåêîâ!
   "Íîâà ãîäèíà - íîâ êúñìåò"
   Íàìåðåòå ÷îâåêà, êîéòî äà âè êàðà äà ñå ñìååòå, çàðàäè êîéòî äà
   æèâååòå è êîéòî ìîæåòå äà îáè÷àòå!
   Îáè÷àéòå ñå è ëþáåòå Áúëãàðèÿ!
   Äúðæàâàòà íÿìà çíà÷åíèå –
   íî Ðîäèíàòà îñòàâà çàâèíàãè!
   Áëàãîäàðÿ íà Ãîñïîä è íà âñè÷êè âàñ!
   Ïîêëîí ïðåä áëèçêèòå íè!
   Â ãîðåùà ïðåãðúäêà ñ ïðèÿòåëèòå!
   Áëàãîäàðíîñò è óâàæåíèå íà âñè÷êè, êîèòî ñà ìè ïîìîãíàëè, äîðè ñ
   êàïêà âíèìàíèå – êúäåòî ñå îáúðíàò ïðåç 2006-à – âñå òÿõ äà âèæäàò!
   Äà èëÿäàò! Äà äàðÿâàò è äà îñòàâà!
   2005 çëèíè äà ñè îòèäàò – 2006 äîáðèíè äà íè íàñòèãíàò! È äà íå
   ñòèãíàò!
   Ñàëþòè êîìàðàäè! Íàçäðàâå Ïðèÿòåëè!
   Áóéíî è ïðåäàíî, òîïëî è ïðèçíàòåëíî,
   Åâãåíè Âåñåëèíî⠖ îò ñúðöå !


   4estita Novata 2006-a Godina na vsichki bulgari !
   Jelaÿ vi zdrave, spoluka i kúsmet!
   Mir, púlna kúùa i bogata trapeza Vo Veki Vekov!
   "Nova godina - nov kúsmet"
   Namerete 4oveka, koéto da vi kara da se smeete, zaradi koéto da
   jiveete i koéto mojete da obi4ate!
   Obi4aéte se i lþbete Bulgaria!
   Dúrjavata nÿma zna4enie –
   no Rodinata ostava zavinagi!
   Blagodarÿ na Gospod i na vsi4ki vas!
   Poklon pred blizkite ni!
   V goreùa pregrúdka s priÿtelite!
   Blagodarnost i uvajenie na vsi4ki, koito sa mi pomognali, dori s
   kapka vnimanie – kúdeto se obúrnat prez 2006-a – vse tÿh da vijdat!
   Da ilÿdat! Da darÿvat i da ostava!
   2005 zlini da si otidat – 2006 dobrini da ni nastignat! I da ne
   stignat!
   Salþti komaradi! Nazdrave Priÿteli!
   Buéno i predano, toplo i priznatelno,
   Evgeni Veselinov – ot súrce !

   BulgariCa – DA SI POLEZEN!
   http://www.bulgarica.com/bulgaricatv/bulgaricatv.html
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.