Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: ÔÉ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÎÅÑÅÉ ÌÉÁ ÃÕÍÁÉÊÁ...

Expand Messages
 • AutismosHellas-owner@yahoogroups.com
  ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ ΑΣΠΕΡΓΚΕΡ. Πέρλα, Δεν ειμαι εγω αυτος που θα συνιστουσα σε μια ΝΤ
  Message 1 of 5 , Apr 18, 2010
   ÐÏÕ ÁÃÁÐÁÅÉ ÅÍÁÍ ÁÍÄÑÁ ÁÓÐÅÑÃÊÅÑ.


   ÐÝñëá,
   Äåí åéìáé åãù áõôïò ðïõ èá óõíéóôïõóá óå ìéá ÍÔ ãõíáéêá íá ìåéíåé óå ìéá ó÷åóç ìå ôïí áíôñá ðïõ ðåñéãñáöåéò... äåí åéíáé åî áëëïõ áõôï ôï èåìá ôïõ âéâëéïõ ðïõ áíáöåñá...

   ôï åñùôçìá åéíáé, äåäïìåíçò ìéáò áíôéêåéìåíéêçò (íåõñïëïãéêçò) äéáöïñáò ìåôáîõ ôïõ æåõãáñéïõ(ïðïõ óôç óõãêåêñéìåíç ðåñéðôùóç ï áíôñáò åéíáé ï Áóðåñãêåñ, ïðùò êáé óôáôéóôéêá óõíçèùò óõìâáéíåé ôß áîéæåé íá ëáâïõí êáé ïé äõï ðëåõñåò õð`ïøç, áí èåëïõí ç ó÷åóç íá ðñï÷ùñçóåé...

   åäù «áãáðáù» êáðïéïí óçìáéíåé ôïí äå÷ïìáé ìåí ãéá ôá ùñáéá óôïé÷åéá ðïõ å÷åé, êïéôáù ïìùò íá äù ôß ìå ðáéñíåé íá êáíù ìå ôá õðïëïéðá ðïõ äåí ìïý ðáíå... ï áíôñáò Áóðåñãêåñ, åäù, å÷åé íá êáíåé ðïëëç äïõëåéá, áí åéíáé íá ìáêñïçìåñåõóåé ç ó÷åóç....

   ôï âéâëéï áðëùò áíáöåñåé äéêïõò ôïõ áõôïìáôéóìïõò, ôáóåéò, áíôéäñáóåéò êáé êñïõóìáôá ðïõ äåé÷íïõí ôçí äéáöïñá öáóçò ðïõ õðáñ÷åé ìåôáîõ ôùí äõï... ôï íá èåùñçóïõìå äåäïìåíï ïôé ÍÔ êáé Áóðåñãêåñ åéíáé áäõíáôïí íá óõìâéùóïõí óå ìéá ó÷åóç, åéíáé ìåí èåìéôï óáí õðïèåóç, äåí óõìöùíåé ïìùò ìå ðáñá ðïëëåò ìáñôõñéåò (ïìïëïãù ãéá ìåíá ï÷é áìåóåò, áëëÜ ìåóù âéâëéùí êáé Äéáäéêôõïõ) ðïõ êáôáôéèåíôáé êáèçìåñéíá (éóùò ï÷é óôçí Åëëáäá)

   -------------------------
   Áðï ôï ôåëåõôáéï êåöáëáéï ôïõ âéâëéïõ

   ...áí äéáêïøåéò ôç ó÷åóç, ðñïóùñéíá Þ ïñéóôéêá, éóùò áðïäåé÷èåé êáëõôåñïò öéëïò ðáñá óõíôñïöïò. ×ùñéò åñùôéêç åðéèõìéá êáé ðñïóäïêéåò íá óÜò âáñáéíïõí, éóùò âñåé ÷ùñï ç áìïéâáéá óôïñãç íá áíáðôõ÷èåé.

   ...ç ó÷åóç óïõ å÷åé ìåãáëõôåñç ðéèáíïôçôá åðéôõ÷éáò áí ï áíôñáò óïõ 1)äå÷ôåé äéáãíùóç Áóðåñãêåñ,
   2)ôçí áðïäå÷èåé,
   3)äåóìåõôåé ùò ðñïò ôç ó÷åóç óáò êáé
   4)æçôçóåé âïçèåéá

   ...áí å÷åéò åóõ íá êáíåéò ôçí äïõëåéá êáé ãéá ôïõò äõï, èá êïõñáóôåéò, ôï óôñåò èá óå êáôáâáëåé êáé äåí èá áíôåîåéò. Ðñåðåé íá îåñåéò ïôé äåí ìðïñåéò íá êñáôçóåéò ôç ó÷åóç ìïíç óïõ.

   «ãéáôß ôï êáíù;» Åéìáóôå õðï÷ñåùìåíåò íá êáíïõìå áõôç ôçí åñùôçóç ïôáí óõ÷íá ç áíáôáðïäïóç åéíáé ìçäáìéíç. Ðáñïìïéáæù ôç ó÷åóç ìå åíá áíôñá Áóðåñãêåñ ìå ôç æùç óå åíáí ôïðï ïðïõ ï çëéïò äåí ëáìðåé óõ÷íá. Ïôáí ëáìðåé,åéíáé áóôñáöôåñïò êáé ôïí åêôéìáò ðåñéóóïôåñï áðï êáðïéïí ðïõ æåé óå ìïíéìùò çëéïëïõóôá ìåñç.Æåéò ãé`áõôåò ôéò óôéãìåò öùôïò. Ìå ôç óùóôç âïçèåéá, ìðïñåé áõôåò ïé óôéãìåò íá ãéíïõí ðéï ðïëëåò ...

   ...ôï Áóðåñãêåñ åéíáé ìéá áéôéá, äåí ìðïñåé íá åéíáé ìéá ðñïöáóç (Þ äéêáéïëïãéá). Ãéá ìéá ãõíáéêá ðïõ áãáðáåé åíáí áñóåíéêï Áóðåñãêåñ åéíáé ðïëõ äõóêïëï íá îåñåé ðüôå êáé ðïý íá ôñáâçîåé ôç äéá÷ùñéóôéêç ãñáììç. Ìåñéêïé êáé ìåñéêåò åéíáé ðéï éêáíïé ãéá óõìâéâáóìï áðï áëëïõò êáé áëëåò. Êáèå æåõãáñé åéíáé ìïíáäéêï.

   "áîéæåé áõôïò ï áíèñùðïò/ó÷åóç ïëïí áõôïí ôïí êïðï;" áõôï ìïíï åóõ ìðïñåéò íá ôï áðáíôçóåéò êáé åîáñôáôáé áðï ôï ðïóï ôïí áãáðáò, ðïóï ôáéñéáæåôå êáé ðïóï óåâáóìï å÷åôå ï åíáò ãéá ôïí áëëïí... ìçí îå÷íáò ïôé óå êáèå ó÷åóç ôï êõñéï óõóôáôéêï ðñåðåé íá åéíáé ç åõôõ÷éá...

   (ôï âéâëéï åéíáé ãñáììåíï áðï ãõíáéêá Áóðåñãêåñ)

   operafr


   --- In AutismosHellas@yahoogroups.com, "perla messina" <perla_messina@...> wrote:

   ÐÏÕ ÁÃÁÐÁÅÉ ÅÍÁÍ ÁÍÄÑÁ ÁÓÐÅÑÃÊÅÑ.

   To ìåãáëõôåñï ðñïâëçìá, äåí åéíáé áí áðëá áãáðáåé ìéá ãõíáéêá åíáí Áóðåñãêåñ, áëëá áí å÷ïõí êáíåé ìáæé ó÷åóç êáé ðáéäéá!

   Äéïôé áìá áõôïò óõìðåñéöåñåôáé ïðùò ôï ðåñéãñáöåéò êáé áðáéôçôáé áðï ôçí ãõíáéêá íá êáëõøåé ç éäéá ôï êåíï ôçò "ðáñïõóéáò" ôïõ ùóôå ôá ðáéäéá íá ìçí óôåñïõíôáé åíáí ãïíåá åðåéäç åêåéíïò å÷åé õðåñöïñôéóôåé êáé å÷åé áðïôñáâç÷èåé, êáé åéíáé ðáñïí áëëá óõíáéóèçìáôéêá áðùí, Þ êáé óùìáôéêá áðùí ïôáí å÷åé âñåé åíáí áëëïí ÷ùñï åêôùò óðéôéïõ êáé ìáêñéá ôùí ðáéäéùí ðïõ êáíïõí öáóáñéá êáé èåëïõí åðáöç êáé ðáéãíéäé ïôáí ï éäéïò äåí ôçí áíôå÷åé... ÔÉ ÃÉÍÅÔÁÉ ÔÏÔÅ;;;

   Ðñåðåé ç ãõíáéêá êáé íá íïéùèåé áðï ôçí ìéá ìåñéá ôçí ìïíáîéá áðï ôçí óõíáéóèçìáôéêç áðïõóéá ôïõ áíäñá áëëá êáé áðï ôçí áëëç íá îåæïõìéæåôáé ãéá íá ôá öåñåé âïëôá ìå ôá ðáéäéá.

   Êáé ÷ùñéò ðáéäéá, ç êáôáóôáóç åéíáé åîéóïõ áíéóç.

   'Ïôé äåí áíôå÷åé Þ äåí ìðïñåé Þ äåí èåëåé íá êáíåé ï áíäñáò Áóðåñãêåñ ëïãù êïõñáóçò, õðåñäéåãåñóçò, Þ åëëåéøçò åíäéáöåñïíôïò, Þ áðëá åðåéäç å÷åé ìåãáëùóåé ðéóôåõïíôáò ïôé ç ãõíáéêåò åéíáé åêåé ãéá íá êáëõðôïõí ôéò äéêåò ôïõ áíáãêåò (ôï åìáèå áðï ôçí õðåñðñïóôáõôéêç ìáìá ôïõ), èá ôá öïñôùèåé ç ãõíáéêá ôïõ. Ç ãõíáéêá áõôç ðïóï èá áíôåîåé íïìéæåôå;

   Áí åéíáé êáé ç éäéá áõôéóôéêç; Áí åéíáé êáé ç éäéá Áóðåñãåñ êáé å÷åé êáé ç éäéá ôçí áíáãêç íá åéíáé ðáñïí áëëá áðùí óõíáéóèçìáôéêá; Áí êáé ç éäéá äåí å÷åé ïñåîç íá óõó÷åôéóôåé ìå áëëïí ëïãù äéêçò ôçò õðåñöïñôùóçò êáé õðåñêïðùóçò;;;

   Äõóôõ÷ùò ïìùò, ç ãõíáéêá äåí ìðïñåé íá ðåé äåí êáíù êáôé ïôáí ç éäéá å÷åé áíáãêç íá æåé óå åíá ðåñéâáëïí êáèáñï êáé ôáêôéêï ãéá íá ìåéùèåé ç õðåñöïñôùóç ôçò, ïôáí ï áíäñáò ôá áöçíåé ïëá áíù-êáôù ìéá êáé åêåéíïí äåí ôï åíï÷ëåé ç áêáôáóôáóéá, äåí âëåðåé ôçí âñùìéá êáé äåí âïçèá óôï êáèáñéóìá êáé óõãõñéóìá ìå áðïôåëåóìá íá ðñåðåé ç éäéá ðñùôá íá óõãõñéóåé êáé íá êáèáñéóåé (êáé ìáãåéñåøåé), êáé íá öñïíôéóåé ôá ðáéäéá êáé ìåôá íá êáôáñåõóåé áðï ôçí êïðùóç êáé õðåñäéåãåñóç. Áëëá êáé áõôï äåí å÷åé ÷ñïíï íá ôï êáíåé!

   Äåí å÷åé ÷ñïíï íá êáôáñåõóåé, äéïôé äõóôõ÷ùò ï áíäñáò (êáé ôá ðáéäéá áí õðáñ÷ïõí) åéíáé åêåé íá ëåñùóïõí êáé íá ôá êáíïõí ïëá áíáóôá îáíá êáé îáíá, ïðïôå ãéíåôå åíáò öáõëïò êõêëïò ìå ôçí ãõíáéêá óáí ôï äïõëï ðïõ áðëá êáèáñéæåé êáé óõãõñéæåé ìå ôçí åëðéäá íá ìåéíïõí ïëá óôçí èåóç ôïõò ãéá äõï ôïõëá÷éóôïí ëåðôá ùóôå íá ìðïñåé åðéôåëïõò íá êáôáñåõóåé êáé áõôç!!!

   Äõóôõ÷ùò ôåôïéåò êáôáóôáóåéò âéùíåé êáèå ãõíáéêá ìå åíáí Áóðåñãêåñ áíäñá, óõæçãï Þ óõãêáôïéêï, êáé äõóôõ÷ùò ðïëëåò öïñåò êáôáëçãåé íá åéíáé ôïóï êïõñáóìåíç ðïõ áðï ôçí õðåñäéåãåñóç ïõôå áããéãìá èåëåé ïõôå öõóéêá êáé óåî. Êáé åôóé åéíáé áðëá ìéá äïõëá ðïõ åõ÷áñéóôçóç äåí ëáìâáíåé, äéïôé áõôç åéíáé ç ìåãáëõôåñç åõôõ÷éá ôçò ãõíáéêáò íá íïéùèåé åðéèõìçôç, íá íïéùèåé ðùò ï áíäñáò ôçò ôçí èåëåé, ïôé èåëåé íá ôçí áãêáëéáóåé, íá ôçí öéëçóåé, íá ôçí áãáðá êáé èåëåé íá êáíïõí åñùôá ìå ôïí áíäñá ãéá ôïí ïðïéï äå÷åôå íá ãéíåé ïéêéáêç äïõëá.

   Äéïôé êáêá ôá øåìáôá. Ïé ãõíáéêåò ìðïñïõí ðïëõ êáëõôåñá íá åðéâéùóïõí ìïíåò ôïõò. Ïõôùò Þ áëëùò ôéò äïõëåéåò ôïõ óðéôéïõ åêåéíåò ôéò êáíïõí, íá êáíïõí äïõëåéá óå ãñáöåéï ìðïñïõí, íá êñáôçóïõí åðé÷åéñçóç ìðïñïõí, íá êáíïõí ðáéäéá ìðïñïõí. Ïé ãõíáéêåò ïëá ïõóéáóôéêá ôá ìðïñïõí. Ïé áíäñåò ï÷é. Ëïéðïí áí ôá âáëïõìå êáôù, ïé áíäñåò å÷ïõí ôéò ãõíáéêåò ðéï ðïëõ áíáãêç áðï ïôé ïé ãõíáéêåò ôïõò áíäñåò.

   Êáé ôï íá åíåñãïõí ïé áíäñåò ôïóï åãùéóôéêá êáé åãùêåíôñéêá ìå ðñïöáóç ïôé "îåñåéò åéìáé êïõñáóìåíïò/õðåñöïñôéóìåíïò/áã÷ùìåíïò êáé äåí èá êáíù ôïõôï Þ ôï áëëï ôùñá ðïõ ìïõ ôï æçôáò, êáé èá ôï êáíù ïðïôå åãù èåëù/ìðïñù/å÷ù ïñåîç", áðëá óçìáéíåé äåí èá ôï êáíù óå ôåëéêç öáóç êáèïëïõ åãù, áëëá èá ðñåðåé íá ôï êáíåéò åóõ ãõíáéêá-äïõëá äéïôé áìá äåí ãéíåé ôùñá áõôï ðïõ ìïõ ôï æçôáò åóåíá èá åíï÷ëåé êáé åóåíá èá åêíåõñéæåé êáé åóåíá èá óïõ åéíáé óôç ìåóç, êáé åóåíá äåí èá óå áöçóåé íá îå-õðåñöïôéóôåéò ìéá êáé áìá êáôé ìåíåé óôç ìåóç äåí å÷åé ïëïêëçñùèåé êáé ïóï äåí å÷åé ïëïêëçñùèåé åóåíá ãõíáéêá èá óïõ óðáåé ôá íåõñá êáé ï÷é åìåíá!

   Ïðïôå êáëç ìïõ ãõíáéêá áíôé íá ìïõ æçôáò åìåíá íá ôï êáíù, êáíôï ìïíç óïõ íá ôåëåéùíåéò ðéï ãñçãïñá, íá åêíåõñéóôåéò ëéãùôåñï, êáé íá å÷åéò ÷ñïíï íá îåêïõñáóôåéò áíôé íá ðñåðåé íá ìïõ óôçóåéò êáâãá êáé íá ìïõ öùíáæåéò ãéáôé äåí ôï åêáíá ïôáí ìïõ ôï æçôçóåéò êáé ôï åêáíá ïôáí åìåíá ìïõ ãïõóôáñå áñá... ÐÏÔÅ!

   Êáé öõóéêá áìá ìïõ âáëåéò êáé ôéò öùíåò èá ôóáíôéóôù äéïôé åãù áöåíôç äåí èåëù íá ìïõ ëååé ôé íá êáíù, êáé íá ìïõ èéãåé ôïí åãùéóìï ïðïôå ìðïñåé êáé íá áãñéåøù êáé íá ðñåðåé íá óå âáëù óôçí èåóç óïõ.

   Ôï åñùôçìá öõóéêá åéíáé êáé ãéáôé ôïôå êáëå ìïõ áíäñá óå èåëù óôçí æùç ìïõ, êáé óôï óðéôé ìïõ, êáé ìåóá óôá ðïäéá ìïõ; Ãéáôé íá ìçí óå îåöïôùèù êáé íá æù êáëõôåñá êáé ðéï çóõ÷á;

   Êáé ôá ðáéäéá; (Áìá õðáñ÷ïõí ðáéäéá) ðïéïò èá ôá ðáñåé; Áðï áõôá ðïõ äéáâáóáôå ó÷åôéêá ìå ôçí óõíáéóèçìáôéêç áðï÷ç åíïò Áóðåñãêåñ èá ëåãáôå ðùò åéíáé éêáíïò íá åðéêïìçóôåé ôçí åõèõíç ôùí ðáéäéùí åôóé áðïí ðïõ èá åéíáé;

   Áðáíôçóôå ìïíïé óáò.

   Öéëéêá,
   Ðåñëá


   --- In AutismosHellas@yahoogroups.com, "operafr" <operafr@> wrote:

   ÐÏÕ ÁÃÁÐÁÅÉ ÅÍÁÍ ÁÍÄÑÁ ÁÓÐÅÑÃÊÅÑ (ÁÓÐÉ, ASPIE)

   Aðïóðáóìáôá áðï åíá âéâëéï ìå èåìá ôß ðñåðåé íá îåñåé ìéá ãõíáéêá ðïõ áãáðáåé åíáí áíôñá Áóð.

   Áðï ôïí ðñïëïãï

   ...ìðïñåé íá áéóèáíåôáé ïôé áõôïò äåí ôçí áãáðáåé ïðùò áõôç èá çëðéæå....óõ÷íá,óôçí áñ÷ç,ìéáò ó÷åóçò ìå áíôñá Áóðé ç ãõíáéêá áéóèáíåôáé ïôé åéíáé ôï êåíôñï ôçò ðñïóï÷çò ôïõ êáé êïëáêåõåôáé ðïëõ áðï ôçí áöïóéùóç êáé ôçí ðñïóï÷ç ðïõ ôÞò äåé÷íåé.

   Ôçí êáíåé íá íïéùèåé ùò êáôé ôï éäéáéôåñï êáé óõíçèùò ôçí ðëçììõñéæåé ìå ÷ñïíï,äùñá êáé ñïìáíôéêåò ÷åéñïíïìéåò. Áõôç ç ïëï ðáèïò áñ÷éêç öáóç ìðïñåé íá ôåëåéùóåé åíôåëùò áðïôïìá êáé áí ìáëéóôá ðáíôñåõôïõí Þ óõãêáôïéêçóïõí ìðïñåé íá ïäçãçóåé óå ôåëåóéäéêç ñçîç... ç ãõíáéêá èá âñåèåé íá ðñïâëçìáôéæåôáé ìå ôï ôß ðçãå óôñáâá Þ, áêïìá ÷åéñïôåñá, ôß áõôç äåí åðñáîå óùóôá... êáôé ôåôïéï ìðïñåé íá ôçí âáëåé óå öáóç åëðéäáò, óå ñïëï «äéáóþóôç»... áëëÜ, ìåôá, åðåéäç äåí èá õðáñîåé áëëáãç, åíù ç áðïóôáóç êáé ç åëëåéøç ðñïóï÷çò èá áõîáíåôáé, èá ôï ãõñéóåé óå öáóç «äéùêôñéáò»... ÷ùñéò íá ôÞò áñåóåé éäéáéôåñá áõôïò ï ñïëïò... åíù, êáôé ôåôïéï èá å÷åé ôåñáóôéá åðéðôùóç ó`áõôïí... ðïõ äåí èá óõó÷åôéóåé ôçí óõìðåñéöïñá ôïõ ìå ôçí áíôéäñáóç ôçò, áëëÜ èá åñìçíåõóåé ôá ëïãéá ôçò óáí êñéôéêç óå âáñïò ôïõ, èá «áêïõóåé» ïôé ôïý ëååé ïôé ðáëé áðåôõ÷å, ôç óôéãìç ðïõ áõôïò ðñáãìáôéêá ðéóôåõåé ïôé äéíåé ôïí êáëõôåñï ôïõ åáõôï...

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Áðï ôï ðñùôï êåöáëáéï («Èá õðáñîåé ìïíáîéá»)

   ...åíáò áíôñáò Áóðé åéíáé óáí åíáò âñá÷ïò êáé ç ãõíáéêá ðïõ ôïí áãáðáåé åéíáé ç èáëáóóá, ãõñù ôïõ... ïðùò ï âñá÷ïò äéáìïñöùíåôáé áðï ôï íåñï,åôóé êé áõôïò èá äéáìïñöùèåé áðï ôçí äñáóç ôçò, ïìùò ìå ðïëõ áñãï ñõèìï... åéíáé ðñïôéìïôåñï ãé`áõôçí íá åéíáé çðéá êáé åðéìïíç, äéïôé áí ðåóåé áðáíù ôïõ óáí äõíáôï êõìá, èá óðáóåé ðáíù óôçí áêáìøéá ôïõ...

   ... ðáñáëëçëá ìå ôéò ðñïêëçóåéò, ôï óõíäñïìï öåñåé ìáæé ôïõ ìïíáäéêá äùñá êáé õðåñï÷åò éäéïôçôåò ðïõ äåí ôéò áíáöåñïõí ôá äéáãíùóôéêá åã÷åéñéäéá... áëëÜ ç ó÷åóç èá ðåôõ÷åé óôï âáèìï ðïõ êáé ïé äõï ðëåõñåò ãíùñéæïõí ôß åã÷åéñçìá åðé÷åéñïõí...

   Ïóï êáé íá óå áãáðáåé, èá õðáñîïõí ðïëëåò öïñåò êáé ðïëëïé ôñïðïé ðïõ äåí èá ìðïñåé íá óõíäåèåé ìáæé óïõ, áðï áíáãêç åéôå íá áðïìïíùèåé óùìáôéêá, åéôå íá áðïóôáóéïðïéçèåé óõíáéóèçìáôéêá, å÷å õð`ïøç óïõ ïôé áõôï èá óïý óõìâåé... ðñïóðáèçóå íá ìçí ôï ðáñåéò ðñïóùðéêá... êïéíùíéêç áðïóõñóç, áõóôçñç ôçñçóç åðáíáëçðôéêùí åíåñãåéùí, áéóèçôçñéáêç õðåñöïñôéóç, ïëá óõìðôùìáôá ôïõ Áóðé, èá ôïí êáíïõí íá «áðïóõñåôáé» ðåñéïäéêá... åíäå÷åôáé ìáëéóôá íá åñìçíåõóåé ôçí åðéèõìéá óïõ íá ðåñíáôå ðåñéóóïôåñï ÷ñïíï ìáæé óáí äéêç óïõ áäõíáìéá êáé ôçí áíáãêç ôïõ íá âñåèåé ìïíïò óáí äõìáíç êáé áíåîáñôçóéá, éäéùò áí äåí ôïý å÷åé ãéíåé äéáãíùóç Þ äåí ôçí å÷åé áðïäå÷ôåé...

   áí ôïý æçôçóåéò ðåñéóóïôåñï ÷ñïíï Þ åðáöç, éóùò íá óå êáôçãïñçóåé ïôé å÷åéò õðåñâïëéêåò áíáãêåò êáé ïôé ôïý ãéíåóáé êïëëéôóéäá... âåâáéá, áí óå áãáðáåé ðñáãìáôéêá, èá ðñåðåé íá äå÷ôåé íá óõìâéâáóôåé... ïðùò êé åóõ... ÷ùñéò óõìâéâáóìï, èá âãåéôå êáé ïé äõï ÷áìåíïé...

   ...ìðïñåé íá åéíáé óùìáôéêá ðáñùí êé ïìùò íá íïéùèåéò ìéá óõíáéóèçìáôéêç áðïóôáóç, ìéá óéùðç, ìéá ìïíáîéá, ìéá øõ÷ñá... äåí ìðïñåé íá êáíåé áëëéùò: öáéíåôáé áíôéöáôéêï, áëëÜ áõôç ç öáéíïìåíéêç áíáéóèçóéá ðñïåñ÷åôáé êáô`áñ÷çí áðï ìéá õðåñåõáéóèçóéá... åíáò Áóðé åõêïëá õöéóôáôáé áéóèçôçñéáêç õðåñöïñôéóç, áõôï ôïý äçìéïõñãåé óõã÷õóç ðïõ ìðïñåé íá ïäçãçóåé óå óõíáéóèçìáôéêï êáé óùìáôéêï ìðëáêáïõô... åíá ðïëõ óçìáíôéêï óôïé÷åéï ðïõ ðñåðåé íá ëáâåéò õðïøç óïõ åéíáé ôï åîçò: ìðïñåéò ìåí ó÷åôéêá åõêïëá íá äå÷ôåéò ïôé ï áíôñáò óïõ åíéïôå ÷ñåéáæåôáé íá áðïôñáâç÷ôåé áðï ôïí êïóìï, óùìáôéêá êáé øõ÷éêá, ðñåðåé ïìùò åðéóçò íá äå÷ôåéò ïôé èá ÷ñåéáóôåé íá áðïôñáâç÷ôåé êáé ùò ðñïò åóåíá.......

   operafr
  • AutismosHellas-owner@yahoogroups.com
   From: dkaratzia θα ήθελα να ενημέρωσετε σχετικά με αυτό το βιβλίο. Αν είναι στα
   Message 2 of 5 , Apr 27, 2010
    From: "dkaratzia" <dkaratzia@...>

    θα ήθελα να ενημέρωσετε σχετικά με αυτό το βιβλίο. Αν είναι στα ελληνικά, τι εκδοσεων είναι και αν μπορώ να το βρω στην αγορά.
    Επίσης πως μπορεί ένας ενήλικας να πάρει διάγνωση για Ασπεργκερ και πως μπορεί το περιβάλλον του να τον βοηθήσει.

    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Δήμητρα


    --- In AutismosHellas@yahoogroups.com, AutismosHellas-owner@yahoogroups.com wrote:

    ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ ΑΣΠΕΡΓΚΕΡ.


    Πέρλα,
    Δεν ειμαι εγω αυτος που θα συνιστουσα σε μια ΝΤ γυναικα να μεινει σε μια σχεση με τον αντρα που περιγραφεις... δεν ειναι εξ αλλου αυτο το θεμα του βιβλιου που αναφερα...

    το ερωτημα ειναι, δεδομενης μιας αντικειμενικης (νευρολογικης) διαφορας μεταξυ του ζευγαριου(οπου στη συγκεκριμενη περιπτωση ο αντρας ειναι ο Ασπεργκερ, οπως και στατιστικα συνηθως συμβαινει τί αξιζει να λαβουν και οι δυο πλευρες υπ`οψη, αν θελουν η σχεση να προχωρησει...

    εδω «αγαπαω» καποιον σημαινει τον δεχομαι μεν για τα ωραια στοιχεια που εχει, κοιταω ομως να δω τί με παιρνει να κανω με τα υπολοιπα που δεν μού πανε... ο αντρας Ασπεργκερ, εδω, εχει να κανει πολλη δουλεια, αν ειναι να μακροημερευσει η σχεση....

    το βιβλιο απλως αναφερει δικους του αυτοματισμους, τασεις, αντιδρασεις και κρουσματα που δειχνουν την διαφορα φασης που υπαρχει μεταξυ των δυο... το να θεωρησουμε δεδομενο οτι ΝΤ και Ασπεργκερ ειναι αδυνατον να συμβιωσουν σε μια σχεση, ειναι μεν θεμιτο σαν υποθεση, δεν συμφωνει ομως με παρα πολλες μαρτυριες (ομολογω για μενα οχι αμεσες, αλλά μεσω βιβλιων και Διαδικτυου) που κατατιθενται καθημερινα (ισως οχι στην Ελλαδα)

    -------------------------
    Απο το τελευταιο κεφαλαιο του βιβλιου

    ...αν διακοψεις τη σχεση, προσωρινα ή οριστικα, ισως αποδειχθει καλυτερος φιλος παρα συντροφος. Χωρις ερωτικη επιθυμια και προσδοκιες να σάς βαραινουν, ισως βρει χωρο η αμοιβαια στοργη να αναπτυχθει.

    ...η σχεση σου εχει μεγαλυτερη πιθανοτητα επιτυχιας αν ο αντρας σου
    1)δεχτει διαγνωση Ασπεργκερ,
    2)την αποδεχθει,
    3)δεσμευτει ως προς τη σχεση σας και
    4)ζητησει βοηθεια

    ...αν εχεις εσυ να κανεις την δουλεια και για τους δυο, θα κουραστεις, το στρες θα σε καταβαλει και δεν θα αντεξεις. Πρεπει να ξερεις οτι δεν μπορεις να κρατησεις τη σχεση μονη σου.

    «γιατί το κανω;» Ειμαστε υποχρεωμενες να κανουμε αυτη την ερωτηση οταν συχνα η αναταποδοση ειναι μηδαμινη. Παρομοιαζω τη σχεση με ενα αντρα Ασπεργκερ με τη ζωη σε εναν τοπο οπου ο ηλιος δεν λαμπει συχνα. Οταν λαμπει,ειναι αστραφτερος και τον εκτιμας περισσοτερο απο καποιον που ζει σε μονιμως ηλιολουστα μερη.Ζεις γι`αυτες τις στιγμες φωτος. Με τη σωστη βοηθεια, μπορει αυτες οι στιγμες να γινουν πιο πολλες ...

    ...το Ασπεργκερ ειναι μια αιτια, δεν μπορει να ειναι μια προφαση (ή δικαιολογια). Για μια γυναικα που αγαπαει εναν αρσενικο Ασπεργκερ ειναι πολυ δυσκολο να ξερει πότε και πού να τραβηξει τη διαχωριστικη γραμμη. Μερικοι και μερικες ειναι πιο ικανοι για συμβιβασμο απο αλλους και αλλες. Καθε ζευγαρι ειναι μοναδικο.

    "αξιζει αυτος ο ανθρωπος/σχεση ολον αυτον τον κοπο;" αυτο μονο εσυ μπορεις να το απαντησεις και εξαρταται απο το ποσο τον αγαπας, ποσο ταιριαζετε και ποσο σεβασμο εχετε ο ενας για τον αλλον... μην ξεχνας οτι σε καθε σχεση το κυριο συστατικο πρεπει να ειναι η ευτυχια...

    (το βιβλιο ειναι γραμμενο απο γυναικα Ασπεργκερ)

    operafr


    --- In AutismosHellas@yahoogroups.com, "perla messina" <perla_messina@> wrote:

    ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ ΑΣΠΕΡΓΚΕΡ.

    To μεγαλυτερο προβλημα, δεν ειναι αν απλα αγαπαει μια γυναικα εναν Ασπεργκερ, αλλα αν εχουν κανει μαζι σχεση και παιδια!

    Διοτι αμα αυτος συμπεριφερεται οπως το περιγραφεις και απαιτηται απο την γυναικα να καλυψει η ιδια το κενο της "παρουσιας" του ωστε τα παιδια να μην στερουνται εναν γονεα επειδη εκεινος εχει υπερφορτιστει και εχει αποτραβηχθει, και ειναι παρον αλλα συναισθηματικα απων, ή και σωματικα απων οταν εχει βρει εναν αλλον χωρο εκτως σπιτιου και μακρια των παιδιων που κανουν φασαρια και θελουν επαφη και παιγνιδι οταν ο ιδιος δεν την αντεχει... ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟΤΕ;;;

    Πρεπει η γυναικα και να νοιωθει απο την μια μερια την μοναξια απο την συναισθηματικη απουσια του ανδρα αλλα και απο την αλλη να ξεζουμιζεται για να τα φερει βολτα με τα παιδια.

    Και χωρις παιδια, η κατασταση ειναι εξισου ανιση.

    'Οτι δεν αντεχει ή δεν μπορει ή δεν θελει να κανει ο ανδρας Ασπεργκερ λογω κουρασης, υπερδιεγερσης, ή ελλειψης ενδιαφεροντος, ή απλα επειδη εχει μεγαλωσει πιστευοντας οτι η γυναικες ειναι εκει για να καλυπτουν τις δικες του αναγκες (το εμαθε απο την υπερπροσταυτικη μαμα του), θα τα φορτωθει η γυναικα του. Η γυναικα αυτη ποσο θα αντεξει νομιζετε;

    Αν ειναι και η ιδια αυτιστικη; Αν ειναι και η ιδια Ασπεργερ και εχει και η ιδια την αναγκη να ειναι παρον αλλα απων συναισθηματικα; Αν και η ιδια δεν εχει ορεξη να συσχετιστει με αλλον λογω δικης της υπερφορτωσης και υπερκοπωσης;;;

    Δυστυχως ομως, η γυναικα δεν μπορει να πει δεν κανω κατι οταν η ιδια εχει αναγκη να ζει σε ενα περιβαλον καθαρο και τακτικο για να μειωθει η υπερφορτωση της, οταν ο ανδρας τα αφηνει ολα ανω-κατω μια και εκεινον δεν το ενοχλει η ακαταστασια, δεν βλεπει την βρωμια και δεν βοηθα στο καθαρισμα και συγυρισμα με αποτελεσμα να πρεπει η ιδια πρωτα να συγυρισει και να καθαρισει (και μαγειρεψει), και να φροντισει τα παιδια και μετα να καταρευσει απο την κοπωση και υπερδιεγερση. Αλλα και αυτο δεν εχει χρονο να το κανει!

    Δεν εχει χρονο να καταρευσει, διοτι δυστυχως ο ανδρας (και τα παιδια αν υπαρχουν) ειναι εκει να λερωσουν και να τα κανουν ολα αναστα ξανα και ξανα, οποτε γινετε ενας φαυλος κυκλος με την γυναικα σαν το δουλο που απλα καθαριζει και συγυριζει με την ελπιδα να μεινουν ολα στην θεση τους για δυο τουλαχιστον λεπτα ωστε να μπορει επιτελους να καταρευσει και αυτη!!!

    Δυστυχως τετοιες καταστασεις βιωνει καθε γυναικα με εναν Ασπεργκερ ανδρα, συζηγο ή συγκατοικο, και δυστυχως πολλες φορες καταληγει να ειναι τοσο κουρασμενη που απο την υπερδιεγερση ουτε αγγιγμα θελει ουτε φυσικα και σεξ. Και ετσι ειναι απλα μια δουλα που ευχαριστηση δεν λαμβανει, διοτι αυτη ειναι η μεγαλυτερη ευτυχια της γυναικας να νοιωθει επιθυμητη, να νοιωθει πως ο ανδρας της την θελει, οτι θελει να την αγκαλιασει, να την φιλησει, να την αγαπα και θελει να κανουν ερωτα με τον ανδρα για τον οποιο δεχετε να γινει οικιακη δουλα.

    Διοτι κακα τα ψεματα. Οι γυναικες μπορουν πολυ καλυτερα να επιβιωσουν μονες τους. Ουτως ή αλλως τις δουλειες του σπιτιου εκεινες τις κανουν, να κανουν δουλεια σε γραφειο μπορουν, να κρατησουν επιχειρηση μπορουν, να κανουν παιδια μπορουν. Οι γυναικες ολα ουσιαστικα τα μπορουν. Οι ανδρες οχι. Λοιπον αν τα βαλουμε κατω, οι ανδρες εχουν τις γυναικες πιο πολυ αναγκη απο οτι οι γυναικες τους ανδρες.

    Και το να ενεργουν οι ανδρες τοσο εγωιστικα και εγωκεντρικα με προφαση οτι "ξερεις ειμαι κουρασμενος/υπερφορτισμενος/αγχωμενος και δεν θα κανω τουτο ή το αλλο τωρα που μου το ζητας, και θα το κανω οποτε εγω θελω/μπορω/εχω ορεξη", απλα σημαινει δεν θα το κανω σε τελικη φαση καθολου εγω, αλλα θα πρεπει να το κανεις εσυ γυναικα-δουλα διοτι αμα δεν γινει τωρα αυτο που μου το ζητας εσενα θα ενοχλει και εσενα θα εκνευριζει και εσενα θα σου ειναι στη μεση, και εσενα δεν θα σε αφησει να ξε-υπερφοτιστεις μια και αμα κατι μενει στη μεση δεν εχει ολοκληρωθει και οσο δεν εχει ολοκληρωθει εσενα γυναικα θα σου σπαει τα νευρα και οχι εμενα!

    Οποτε καλη μου γυναικα αντι να μου ζητας εμενα να το κανω, καντο μονη σου να τελειωνεις πιο γρηγορα, να εκνευριστεις λιγωτερο, και να εχεις χρονο να ξεκουραστεις αντι να πρεπει να μου στησεις καβγα και να μου φωναζεις γιατι δεν το εκανα οταν μου το ζητησεις και το εκανα οταν εμενα μου γουσταρε αρα... ΠΟΤΕ!

    Και φυσικα αμα μου βαλεις και τις φωνες θα τσαντιστω διοτι εγω αφεντη δεν θελω να μου λεει τι να κανω, και να μου θιγει τον εγωισμο οποτε μπορει και να αγριεψω και να πρεπει να σε βαλω στην θεση σου.

    Το ερωτημα φυσικα ειναι και γιατι τοτε καλε μου ανδρα σε θελω στην ζωη μου, και στο σπιτι μου, και μεσα στα ποδια μου; Γιατι να μην σε ξεφοτωθω και να ζω καλυτερα και πιο ησυχα;

    Και τα παιδια; (Αμα υπαρχουν παιδια) ποιος θα τα παρει; Απο αυτα που διαβασατε σχετικα με την συναισθηματικη αποχη ενος Ασπεργκερ θα λεγατε πως ειναι ικανος να επικομηστει την ευθυνη των παιδιων ετσι απον που θα ειναι;

    Απαντηστε μονοι σας.

    Φιλικα,
    Περλα
   • perla messina
    Αγαπητη Δημητρα, Το βιβλιο αυτο δεν υπάρχει (ακομη) στα ελληνικα. Αλλα καποια στιγμη
    Message 3 of 5 , Apr 29, 2010
     Αγαπητη Δημητρα,

     Το βιβλιο αυτο δεν υπάρχει (ακομη) στα ελληνικα. Αλλα καποια στιγμη ελπιζω να μπορεσουμε να το εκδοσουμε εμεις.
     Οσο για το θεμα διαγνωσης, και πως μπορει το περιβαλον να βοηθησει θα ηθελα να σου ζητησω να επικοινωνησεις μαζι μας τηλεφωνικως στο 213-0430939/210-9639166 ή στο 6948079564 (Κυριακος).

     Φιλικά,
     Περλα

     --- In AutismosHellas@yahoogroups.com, "dkaratzia" <dkaratzia@> wrote:

     θα ήθελα να ενημέρωσετε σχετικά με αυτό το βιβλίο. Αν είναι στα ελληνικά, τι εκδοσεων είναι και αν μπορώ να το βρω στην αγορά.
     Επίσης πως μπορεί ένας ενήλικας να πάρει διάγνωση για Ασπεργκερ και πως μπορεί το περιβάλλον του να τον βοηθήσει.

     Ευχαριστώ εκ των προτέρων
     Δήμητρα
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.