Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

áã ÇÍÕá Úáì ÇÌÇÈÉ ÔÇÝíÉ

Expand Messages
 • dr Hatem B.استشاري وجراح اس
  الي كل اعضاء الاكاديمية عايز اعرف ليه المبدعين دول مايحملوش افلامهم على النت عشان
  Message 1 of 1 , Mar 4, 2008
   Çáí ßá ÇÚÖÇÁ ÇáÇßÇÏíãíÉ
   ÚÇíÒ ÇÚÑÝ áíå ÇáãÈÏÚíä Ïæá ãÇíÍãáæÔ ÇÝáÇãåã Úáì ÇáäÊ ÚÔÇä äÔæÝåÇ
   æäÞíãåÇ æäÓÊãÊÚ æäÊÚáã ãäåã
   íÇÑíÊ ÊÑÝÚæÚåÇ Úáì ãæÇÞÚ ÇáÑÝÚ ãÖÛæØÉ
   ËÇäíÇ ÇäÇ ßÇÊÈ æÈÍÈ ÇáÓíäãÇ
   æßäÊ åÓíÈ ÇáØÈ æÇÔÊÛá ÈÇáÇÎÑÇÌ
   ÈÓ Çåáì ÍáÝæÇ åíÊÈÑæ ãäí áæ ÚãáÊ Ïå
   ËÇäíÇ ÇäÇ ßÇÊÈ ÞÕÉ æãÞÇáÇÊ
   æÚÇíÒ ÇÚÑÝ ÇÒÇí ÇäÔÑ ÇÚãÇáí Ýí ÇáÓæÞ
   áÇä áíÇ ãÏæäáÇÊ ßÊíÑ æßÇäÊ ÈÊÊÞÝá æíÑæÍ ÊÚÈí
   ÚÇíÒ Çßæä ÚÖæ ÈäÞÇÈÉ ÇáÕÍÝííä æÇÊÍÇÏ ßÊÇÈ ãÕÑ æÑÇÈØÉ ÇáãÈÏÚíä ÇáÚÑÈ
   ááÃÝáÇã ÇáÞÕíÑÉ æÇáÑÞãíÉ
   ÇÒÇí ÇØáÚ ßÇÑäíåÊåã
   ÈÍáã ÈÏå æáæ Ýí ÑÇÈØÉ ááãÈÏÚíä ÇáÓíäãÇÆííä ÇáÍÑííä
   ãÔ äÞÇÈÉ ÇáÓíäãÇÆííä
   ÇÒÇí ÇÔÊÑß æÇßæä ÚÖæ
   æÈÞÊÑÍ áæ ãÔ ãæÌæÏÉ ääÔÇÁåÇ ÚÔÇä äÊÚÇÑÝ
   æãÓÊÚÏ ÇÏíÑåÇ áÇäí ãÚÇíÇ ÏÈáæãÉ ÇÏÇÑÉ ãÓÊÔÝíÇÊ æäÙã ÇáãÚáæãÇÊ
   íÚäí ããßä ÇÏíÑ Çí ãßÇä
   ÓÇÚÏæäí ÇäÖã ßãÇä áÑÇÈØÉ ÇáãÈÏÚíä ÇáÚÑÈ
   ÇÑÌæ ÇÝÇÏÊí ãä ÇáÇÚÖÇÁ
   Çæ ÇÓÊÇÐÉ ãäì ÇáÕÈÇä
   ÇÎæßã
   Ï ÍÇÊã ÇáÈíØÇÑ
   ãæÈíá
   0105684344
   íÇÑíÇÊ ÊÏæÓæ áäßÇÊí æÊÞíãæÇ ÇÚãÇáí æãæÇÞÚí
   æÇäÓæ Çäí ØÈíÈ ÎÇáÕ
   áÇäí ÏáæÞÊí Èßáãßã ãä æÌåÉ äÙÑ ÝäÇä
   ArabFilmTVSchool@ yahoogroups. com
   áã ÇÍÕá Úáì ÇÌÇÈÉ ÔÇÝíÉ
   ÚÇíÒ ÑÏ Úä ßá ÓÄÇá ÈÇáÊÝÕíá
   Ï\ÍÇÊã ÇáÈíØÇÑ
   ááÇÓÊÚáÇã
   ãæÈíá
   +2 0105684344
   ---------------------------------
   Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.