Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ãÍÊÇÌ ãæäÊíÑ

Expand Messages
 • kiss_mee0
  محتاج مونتير ذو خبرة جيدة في الادوب بريمير والادوب افتر افكت
  Message 1 of 2 , Jun 20, 2007
   ãÍÊÇÌ ãæäÊíÑ Ðæ ÎÈÑÉ ÌíÏÉ Ýí ÇáÇÏæÈ ÈÑíãíÑ æÇáÇÏæÈ ÇÝÊÑ ÇÝßÊ
  • anees albadran
   السلام عليكم انا مونتير ولدي خبرة في الادوبي بريمير وبرامج المونتاج التلفزيوني ولكن
   Message 2 of 2 , Jul 1, 2007
    ÇáÓáÇã Úáíßã
    ÇäÇ ãæäÊíÑ æáÏí ÎÈÑÉ Ýí ÇáÇÏæÈí ÈÑíãíÑ æÈÑÇãÌ ÇáãæäÊÇÌ ÇáÊáÝÒíæäí
    æáßä ãÇãÔÊÛá Úáì ÇáÇÝÊÑ ÇíÝßÊ
    ÇÐÇ ÊÍÊÇÌäí
    ÑÞãí åæ
    009647801449429
    ÇäíÓ ÇáÈÏÑÇä
    kiss_mee0 <kiss_mee0@...> wrote:
    ãÍÊÇÌ ãæäÊíÑ Ðæ ÎÈÑÉ ÌíÏÉ Ýí ÇáÇÏæÈ ÈÑíãíÑ æÇáÇÏæÈ ÇÝÊÑ ÇÝßÊ          Anees S. Albadran
               Iraq - Basrah
     mob :00964 - 7801449429


    Get the free Yahoo! toolbar and rest assured with the added security of spyware protection.

   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.