Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Çæá ÎØæÉ

Expand Messages
 • bdr al rawy
  السلام عليكم الاول عايز اشكر علي كل الي رد علي رسالتي الي كانت بعنوان ------------ مش فاكر
  Message 1 of 9 , Sep 27, 2006
   ÇáÓáÇã Úáíßã
   ÇáÇæá ÚÇíÒ ÇÔßÑ Úáí ßá Çáí ÑÏ Úáí ÑÓÇáÊí Çáí ßÇäÊ ÈÚäæÇä  ------------ ãÔ ÝÇßÑ Çáí ÝÇßÑÉ ÇäåÇ ßÇäÊ ÈÊÊßáã Úáí ÇääÇ ÇÒÇí äÈÏà æãÇÏã Ýíå äÇÓ ÑÏÊ íÈÞí Ýí äÇÓ ãÚÇíÇ Ýí ÇáÇÞÊÑÇÍ æÚÔÇä ãÇ äÈÞÇÔ Òí ßá Çáí ÈÞÊÑÍ ÈÇÞÊÑÇÍ æíÑãí Èíå Ýí ÇáÇãíá æíäÓí æßÇäß íÇÈæ ÒíÏ ãÇ ÛÒíÊ ÇäÇ ÝßÑÊ Ýí ÎØæÉ ÌÇÏÉ äÈÏà Èíå ÇæáÇ ÇäÇ åßÊÈ ÇÓÊãÇÑÉ ÝíÉ ÇáÇÓã  æÇáåæÇíÉ æäÈÐÉ ÕÛíÑÉ Úä ßá æÇÍÏ æÍßÇíÉ ãÚ ÇáåæÇíÉ Çáí ÈíÍÈåÇ ãÍÏÔ íßÊÈ ÍÇÌÉ ÇßÊÑ ãä ßÏÉ æÈÚÏåÇ Çä ÔÇÁ Çááå åäÈÏà äÌãÚ ÇáÇÓãÇÁ æäÚãá ãÌãæÚÇÊ æßá ãÌãæÚÉ ÊÈÏà ÊÌåÒ áÔÛáåÇ
   æÚáí ÝßÑÉ ãæÖæÚ ÇáßÇãíÑÇ Çáí Çáßá ÚÇãáåÇ ÇáÝ ÍÓÇÈ ãÍÏÔ íÝßÑ ÝíåÇ ---- Çáãåã ÇääÇ äÈÏÃ
   ÇáÇÓÊãÇÑÉ
   ÇáÇÓã : -------------------------------
   ÇáåæÇíÉ :--------------------------------
   äÈÐÉ Úä äÝÓß æÍßÇíÊß ãÚ åæÇíÊß


   Get your own >web address for just $1.99/1st yr. We'll help. Yahoo! Small Business.
  • ??_ moon
   بسم الله الرحمن الرحيم انا واحد يا جماعة كنت هنا على المنتدى من زمان كقارئ وككاتب
   Message 2 of 9 , Sep 27, 2006

    ��� ���� ������ ������

    ��� ���� �� ����� ��� ��� ��� ������� �� ���� ����� ������ ������� ��� ��������� ���� ����� ���

    ��� ���� �� ������ ���� �� ��� ��� ����� �� ���� ��� ��� ��� ��� ���

    �� ���� ��� ���� ��� �����

    ������ ���� ����� ��� ����� ���������� .. ��� ����� ���� ���� ������� �� .. ���� ������ ���� ��� ��� ���� ����� ���� .

    ��� �������� ���� ... ���� �� ����� ������� ����� ������ .. �� ��� ���� ����� ������ ������� ���� ��� �������� �, ����� ���� ������� �������� ������� ������

    �� ����� ���� ��������� ���� �� ���� �� ������ ���� ������� ��� ���� ����� ���� .. ����� �� ������ ������� ���� ���� 30 ��� ���� ������ �� ���� ��� .. ��� ���� ���� �� ������ ������ ���� ������� �, ����� �� ����� ���� ���� ����� ���� ����� ���� �� ���� .. �� ���� ���� ����� ���� ����� ������ ����� ��� ���� �� ����� �� �� ���� ...

    ���� ����� ��� ����� .. ��� ������ �� �� ���� ����� ... �� �������� ����� �����

    ��� �� ����� ���� ( ���� ����� ��� .. �� ���� .. �� ���� .. �� ���� ����� �� ���� ������ �� �� ����� ��� ���� ������ ) ���� ���� ���������� �� �� ����� ��� ���� ���� �����

    ��� ���� ��� ����� ��� ����� ... ���� ������� ���

    ���� �� ������ .. �� ������ ����� ���� �� ������� .

    ������ ��� ����� ������

    ���� ����

   • mohamed samy
    انا يمكن مببعتش كتير لكن انا عضو معاكم في المدرسة , اسمي محمد سامي عمري 20 سنة وبدرس في
    Message 3 of 9 , Sep 27, 2006
     ÇäÇ íãßä ãÈÈÚÊÔ ßÊíÑ áßä ÇäÇ ÚÖæ ãÚÇßã Ýí ÇáãÏÑÓÉ , ÇÓãí ãÍãÏ ÓÇãí ÚãÑí 20 ÓäÉ æÈÏÑÓ Ýí ßáíÉ ÇáÇÏÇÈ ÞÓã áÛÉ ÚÑÈíÉ Ýí ÌÇãÚÉ ÇÓßäÏÑíÉ , ÇäÇ ØÈÚÇ ãÊÖÇíÞ ááí ÍÕá Ïå áßä ÇäÇ ÔÇíÝ Çä ãÍãÏ åæ æÇááí ãÚÇå ßÇäæÇ ÛáØÇäíä , ßäÊ ÚÇíÒ ÇØáÈ ØáÈ ÇäÇ ßäÊ ÚÇíÒ ÇÚÑÝ ãÚáæãÇÊ Úä ßÊÇÈÉ ÇáÝíáã ÇáÑæÇÆí ÇáÞÕíÑ ÈíÈÞí ãßæä ãä ßÇã ãÔåÏ ,’ ÚÏÏ ÇáÔÎÕíÇÊ , äãÇÐÌ ãßÊæÈÉ áÇÝáÇã ÞÕíÑÉ íÇÑíÊ ÍÏ íÓÇÚÏäí ÈÇááå Úáíßã Çæß ÓáÇã æÇÓÝ áæ ØæáÊ Úáíßã

     mohamed ramadan <mohamed171276@...> wrote:
     ãÍãÏ ßÑÇÑÉ
     ÓÈÞ æÇä ÊÍÏËÊ ãÚì ÊáíÝæäíÇ æáãÓÊ Ýíß ÍÈß ÇáÍÞíÞì ááÝä ÑÛã ÇÓáæÈß ÇáÛíÑ áÇÆÞ ãÚì æáßä åäÇß ÇáßËíÑíä ãä íáÚÈæä ÈãÔÇÚÑ ÇáÛíÑ æáÇ íÊÃËÑæä ÈÊÚÈ ÛíÑåã Ãæ ãÔÇßá ÛíÑåã æåÐÇ áÇíÕÍ Çä íßæä ÝäÇä áÃä ÇáÝäÇä ßÊáÉ ãÔÇÚÑ æÃÍÇÓíÓ ÊÓíÑ Úáì ÇáÃÑÖ Èíä ÇáäÇÓ ÇáÞÕÏ ÇäÓì ÊãÇãÇ ãÇÍÏË æÇÝÑÍ æáÇ ÍÒä æÇÚÊÈÑ ãÇÍÏË ÏÑÓ áß Ýì ÕäÏæÞ ÇáÎÈÑÇÊ ÇáãßÊÓÈÉ æÇæÏ Çä ÊáÊÞì ÞÑíÈÇ ÇäÇ Ýì ÇáÞÇåÑÉ ãÔ Ýì ÇáÃÞÕÑ æØÈÚÇ ãÚÇß ÑÞã ÊáíÝæäì
     ÇÎæß ÇáãÎÑÌ
     ãÍãÏ ÓÚíÏ

     bdr al rawy <bdr_alrawy@yahoo. co.in> wrote:

     ÇáÓáÇã Úáíßã
     ãÍãÏ ÇäÇ ÚÇíÒ ÇÞæáß ßáãÊíä ÈÓ ÇáÇæá ÇÓãÍáí ãÚáÔ Çßæä ÕÇÏÞ ãÚÇß
     ÇæáÇ ÇäÇ ßäÊ åÖÍß áãÇ ÞÑíÊ Çäß ÈÞÇáß ÓäÊíä ÚÇÑÝ íÇ ãÍãÏ Ýíå äÇÓ ÈÞÇáåÇ 40 ÓäÉ
     æÇááå ÇáÚÙíã ÇäÇ ÔæÝÊ ÇáäÇÓ ÏíÉ ÊÇäí ÍÇÌÉ ãæÖæÚ ÇáßÇãíÑÇ ãÔ ÍÌÉ ßÇä ããßä ÊáãæÇ ÝáæÓ ãä ÈÚÖ æÊÇÌÑæÇ ßÇãíÑÇ --- Çáãåã ÇáÝíáã ßÇä íßãá æÑæÍß ãÇ ÊÈÞÇÔ ßÏÉ
     ÈÇáäÓÈÉ ááÓíäÇÑíæ ãÔ åßÏÈ Úáíß ÇäÇ ãÞÑÊÔ ãäÉ ÛíÑ ßáãÇÊ Çáãåã ÚäÏí ÇäÇ ßäÊ ÇÑÏ Úáíß
     ãÍãÏ ßÑÇÑå - ÒÚíã ÇáÛáÇÈÉ <molalovehero_ s@...> wrote:
     ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã


     ãÔ ÚÇÑÝ ÇÈÏÁ ÑÓÇáÊì ÇáãÄáãÉ ÇÒÇì ÛíÑ Çä áíÇ ÑÌÇÁ æÇÍÏ ÈÓ Çä ÑÓÇáÊì ÊæÕá ááÌÑæÈ ßáå åäÇ Ýì ÇáãÏÑÓÉ
     æíÍÓæÇ ÈíäÇ ãÔ ÚÇÑÝ ÈÌÏ ÇÞæáßã Çíå ÛíÑ Çì ÍÇÌå ÊÍÕá Úä ØÑíÞ ÇáãÏÑÓÉ áÇÒã ÇáãÏÑÓÉ ÊÎÕÕ äÇÓ ááÇÔÑÇÝ Úáì åÐÇ ÇáÚãá
     ÇíæÉ áÇÒã íÇÏßÊæÑÉ ãäì áÇÒã íÍÕá ßÏå ÚÔÇä ÇáäÇÓ Çáì åäÇ ãÊÈÞÇÔ ãÕíÑåÇ Òì ãÕíÑì æÇÍãÏ åÔÇã æÇíåÇÈ     æÈÇáÐÇÊ ãÕíÑì ÚÔÇä ÇäÇ ÈÌÏ åÈØá ÇáÝä äåÇÆì ÇäÇ ßÇä ãÇáì æãÇá ÇáÝä ÈÞÇáì ÓäíÊä æäÕÝ ÚãÇá ÇÎÈØ Ýì ÇáÏäíÇ æÇáÏäíÇ ÊÎÈØ ÝíÇ æãÔ ÚÇÑÝíä äÑÓì Úáì Íá
     åÇÝÖá áÍÏ ÇãÊì åÇÎÈØ ÊÚÈÊ ÎáÇÕ ... åÊÞæáæÇ ÚáíÇ Çäì ãÔ ÈÌÑì æáÇ ÈÊÚÈ æáÇ ãÔ ÚäÏì ØãæÍ Ïå åíßæä Çì ÑÏ Çì ÍÏ Úáì ÇáãÏÑÓÉ Úáì ÑÓÇáÊì
     áÇ ÈÓ ÇäÇ ÑÏì áÇ ÇäÇ ÊÚÈÊ æáÇÝíÊ æÇÊÍÑßÊ æÇäÇ ßæíÓ ãÔ æÍÔ ÈÓ Ïå ãÔ ÍÙ Ïå ÍÇÌå ÇÛÑÈ ãä ÇáÍÙ
     ÝíåÇ Çíå áãÇ ÇÈØá Ýä æÇÏÎá Ýì ãßÇäì ÊÎÕÕì ÇáßãæÈíÊÑ ÈÓ ãÔ ÈíÌÑì Ýì Ïãì Òì ÇáÝä ÚãÊÇ ÊãËíá æãÒíßÇ æßá ÇäæÇÚ ÇáÝä
     åíÇ ÇáÓßÉ ÓæÇÏÁ ßÏå ãÚ ßá ÇáäÇÓ æáÇ ãÚÇíÇ ÇäÇ ÈÓ ÇÕá ÈÌÏ íÌãÇÚå áÇÝíÊ ßÊíÑ æÇÊÈÏåáÊ ÇÞÓã ÈÇááå ÈåÏáå ãÍÏÔ ÇÊÈåÏáåÇ æÇÊåäÊ ßÊíÑ Çæì Ýì ÇáãÌÇá Ïå
     ÈÞæá åæ ÏÇÁ ÌÒÇÆì ÇäÇ ÈÎáÕ ááÍÇÌå Çáì ÈÍÈåÇ Êåíäì ÐíÇÏÉ Úä ÇáÇÒæã ßÏå æÇãÊì åÊãÔì ãÚÇíÇ ÇäÇ ãÔ ÈÏæÑ Úáì ÝáæÓ æáÇÔåÑÉ áÇ ÇäÇ ÈÏæÑ Úáì ÍÇÌå
     ÈÊÌÑì Ýì ÑæÍì æÝì Ïãì ÍÇÌå ÈÍÈåÇ ãä ØÝæáÊì ÍÇÌå ãÔ ÚÇÑÝ ÇÞæáßã ßÇäÊ Çíå ÈÇáäÓÈÉ áíÇ ÍÇÌå ßÇäÊ áíÇ ÇßÈÑ ãä Íáã
     ÈÓ ááÇÓÝ ÊÍæá ÇáÍáã Çáì ÞÕÑ ãåÏæã ãä ÛíÑ Çì ÇËÇÑ ááåÏã ÈÓ ÇÓÈÇÈ ßÊíÑ åÏãÊå Çáì åæ ÇÍÈÇØ ÛíÑ ÚÇÏì

     ÇäÇ åÞæáßã Úáì ÓíäÇÑíæ æíáÇ íÌãÇÚå ÈÈáÇÔ ãÔ åÓÌáå Ýì ÈÇÓãì åÓíÈå æáÇì ÚÇæÒ íÕæÑå íÕæÑå æíÚãáå æÊÇßÏæÇ Çäå åíäÌÍ ÈÌÏ
     ãÚ Çäì ãÔ ÛÇæì ÇßÊÈ ÓíäÇÑíæåÇÊ æáÇ ÍÊì ÇÚÑÝ ØÑíÞÊåã ÇÒÇì ÈÓ Çåæ ÓíäÇÑíæ áÝíáã
     ÍÕá ÈÍÞ æÍÞíÞì ßÇä ÇáãÝÑæÖ íÊÕæÑ Ýì ÇáÇÞÕÑ
     ÇÎÑÇÌ /ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÝÇÑÓ
     ÈØæáå
     ÇÍãÏ åÔÇã
     ÇíåÇÈ
     ãÍãÏ ßÑÇÑå

     ÈÓ ááÇÓÝ ßÇä äÇÞÕ ÍÇÌå Ýì ÇáÝíáã Ïå ÚÔÇä íßãá ÚÇÑÝíä ßÇä äÇÞÕ Çíå ßÇä äÇÞÕ ßÇãíÑÇ

     æßÇä åíÈÞì Ýíáã áæ ßÇä ÇÊÚãá ßäÊ ãÊÇßÏ áæ ÏÎá Çì ãåÑÌÇä åíßÊÓÍ Çáßá ÈÓ ááÇÓÝ ãßäÇÔ ÚÇãáíä ÍÓÇÈäÇ Úáì ßÇãíÑÇ

     ÇÓã ÇáÝíáã åíÇ ÑÇæíå ãÔ Ýíáã ÈÓ ÑæÇíå ÍÞíÞÉ ÍÕáÊ ÈÌÏ ÇÓãåÇ Çããããããããã ÇäÇ ÇÎÊÇÑÊ ÚäæÇíä ÇäÊæÇ ÈÞì ããßä ÊÑÏæÇ ÚáíÇ ÈÚäæÇíä ÇäÊ ÊÍÈæåÇ
     ÇäÇ ÇÎÊÇÑÊ Çæá ÚäæÇä ((( ÕÑÎÉ 3ÔÈÇÈ ... æÇáËÇäì ØãæÍ 3ÔÈÇÈ


     ÇáÜÜÜÜÜÈÜÜÜÜÜÜÏ Ç íÜÜÜÜÜÜÜÜÜÉ     ãÍãÏ ßÑÇÑå äæÚ ãä ÇáÇäæÇÚ ÇäÓÇä Ìãíá Íáæ ÇáÑæÍ ßæíÓ æÇáäÇÓ Çáì ÍßãÊ ÚáíÇ ÈßÏå äÝÓå íÔÊÛá ÈÌÏ Ýì ÇáãÌÇá Ïå ÊãËíá ÑæÍå Ýíå
     ØíÈ Çæì ÈíÎÇÝ Úáì ÇÕÍÇÈå ÞÈá äÝÓå æíÍÈ ÇáÎíÑ áÇì ÍÏ æÇáì íÞÏÑ íÞæáßã Úáì ßáÇãì / ÇÍãÏ åÔÇã Çæ ÇíåÇÈ Ïæá ÊÈÚ ÇáÌÑæÈ ÈÊÇÚäÇ     ÇÍãÏ åÔÇã ØíÈ Çæì Çæì Çæì áÍÏ ÇáÓäå ÌÇíå ÚÇÞá ÇäÇ ÇÊæÞÚ Çäå åíÈÞì ãÎÑÌ ßæíÓ ÌÏÇ ÌÏÇ Úãá ÞÑíÈÇ ÚÑÖ ÑãÇÏ ãÔÊÚá Ýì ÓÇÞíå ÇáÕÇæì
     æßÇä ÚÑÖ ÝæÞ ÇáããÊÇÒ æÇäÇ ãÚÇíÇ ÇáÓì Ïì ÈÊÇÚ ÇáÚÑÖ Çáì ÚÇæÒå ããßä íßáãäì ÈÓ ãÔ ãæÖÚäÇ ÈÓ ÇäÓÇä ÈÌÏ ÈíÍÈ ÇáÍíÇå ÈÌÏ     ÇíåÇÈ Ïå ÈÞì ãæÖæÚ æÍæÇÑ áæÍÏå Ïå ÔÈå ãÍãÏ ßÑÇÑå ÇáÏäíÇ æÍÔÉ ãÚÇå æåæ ÇÍáì ãäì Ýì ÊãËíáå æßæíÓ Çæì ÍÊì ÔÈåì Ýì ÇáÔßá ßãÇä
     ÇáÏäíÇ ÞÇÓíÉ Úáíå ÇÊÈåÏá ßÊíÑ ÈÓ Çåæ ÈíÎÈØ ÔæíÉ äÔæÝ áíåÇ Íá æÌÏÚ ÌÏÇ æÏãå ÈÌÏ ãÔßáÉ


     Ïå ÇÎÊÕÇÑ ÈÓíØ ÌÏÇ Úáì ÇÈØÇá Ýíáã

     ÇäÇ ãÔ åÊßáã Úáì ÇáãÎÑÌ Çáì åæ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÝÇÑÓ æÇÓãå ÇáÍÞíÞì ÚÈÏ ÇáÑÍíã Ïå ÈÑÏå ÚÖæ åäÇ Ýì ÇáãÏÑÓÉ Ïå ÇäÊÇæ ÇÊßáãæÇ Úáíå ÈÑÇÍÊßã

     ãÍãÏ æÇíåÇÈ æÇÍãÏ ÇÍÏ ÇáãÔÊÑßíä Ýì ÌÑæÈ ÇáÓíäãÇ ÚÈÑ ØÑíÞ ÇáäÊ ÌÑæÈ ÇÓãå ÇáÓíäãÇ æÇáÊáÝÒíæä
     ßáå Ýì ÇáÌÑæÈ ÔÈÇÈ ØãæÍ ßáå íÑíÏ ÍáÇð æÑÏæÏ æäÓÇÚÏ ÈÚÖ

     ÌÇÁ Ýì ÇÍÏì ÇáãÓÌÇÊ

     Úáì ÌÑæÈ ÇáãÏÑÓÉ ÔÎÕ íÏÚì ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÝÇÑÓ ØÇáÈ ããËáíä æããËáÉ áÇÌÑÇÁ Ýíáã ÑæÇÆì
     ÞÕíÑ ÈÔÑã ÇáÔíÎ æÇáÇÞÕÑ

     æÚÇæÒåã Ýì ÇÞÕì ÓÑÚå æÈÚäæÇä ÇáãÓÌ íÌãÇÚå ÇÑÍãæäì ÇäÇ ÚÇæÒ ÇÔÊÛá ÇÙä ÇäåÇ ÔÏÊ
     ÇäÊÈÇåßã áåÐå ÇáÑÓÇáå æÇÙä ÈÑÏå Çä Çáßá ÝÇßÑåÇ
     ÇáãÎÑÌ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÝÇÑÓ ÇäÊÇÌ ÇáÚÏá æßÇä ÞÇíá Ýì ÇáãÓÌ ÇáããËáíä áíåã ãíÒÇäíå ÎÇÕå æÚÇæÒåã ÝæÑÇ
     ÏÇÑ ÇÍÏì ÇáãÍÇÏËå Èíä ßÑÇÑå æÚÈÏ ÇáÑÍãä Úáì ÇáÇíãíá Çäå ãÍÊÇÌå ÈÚÏ ãÔÇÝ ÕæÑ ãÍãÏ ßÑÇÑå
     æßÇä ÑÏå Çäå ÚÇæÒäì ÖÑæÑì æÇäÇ ÇÌÈÇÑì Ýì ÇáÝíáã æãÚÇíÇ ÔÎÕíä ÇÍãÏ åÔÇã æÇíåÇÈ æÇÏíäì ÇíãíáÇÊåã æÇÑÞÇã ÇáãæÈíáÇÊ ÈÊÇÚÊåã
     æÇÊÕáäÇ ÈÈÚÖ æÇÊßáãäÇ ãÚ ÈÚÖ áÇÎÐ ÇáÇÑÇÁ æÇÊÝÞäÇ ÇääÇ äÓÇÝÑ æÇÊÌãÚäÇ ÞÈá ÇáÓÝÑ Èíæãíä æßá Ïå ãæÈíáÇÊ áÚÈÏ ÇáÑÍãä ÝÇÑÓ Çä åæ Ýì ÇäÊÙÇÑäÇ ÈÓÑÚå ÌÏÇ
     æßá ÇáÔÛá æÇÞÝ ÚáíäÇ æÍÇÌÒ ßá ÍÇÌå æáÇÒã äÍÖÑ æäÎáÕ ÊÕæíÑ ÞÈá ÑãÖÇä
     ÎÏäÇ ÇáãæÖæÚ ÈÌÏíÉ æÞØÚäÇ ÊÐÇßÑ ÇáÓÝÑ Çáì ÇáÇÞÕÑ æÑÈäÇ íÚáã ÇÍäÇ ÇáËáÇËå ÌÇÈäÇ ãÕÇÑíÝ ÇáÓÝÑ æÇáÊÐÇßÑ ÇÒÇì Çáì ÇÓÊáÝ ãä ÕÇÍÈå æÇáì ÇÓÊáÝ ãä Çåáå
     æÍÌÒäÇ ÇáÊÐÇßÑ æåäÓÇÝÑ ÎáÇÕ æÇáßá ãÓÇÝÑ áÇËÈÇÊ äÝÓå ÇäÇ ÈÕÑÇÍÉ ÞæáÊ Ïì Çæá ÝÑÕÉ áíÇ æãÔ åÓíÈåÇ æáÇÒã ÇËÈÊ äÝÓì
     ÞæáÊ ÇäÊì ÇáÝÑÕÉ Çáì ãÓÊäÇíßì ãä ÒãÇä ÚÔÇä ÈÞì ÇæÑíßã äÝÓì æáÇÒã ÇÑÌÚ ÈáÏì ÇáÞÇåÑÉ æÇäÇ ËÇÈÊ æÌæÏì
     ÞÇã ÇáÞØÇÑ æÑÍáÉ ãÏÊåÇ 12 ÓÇÚå ÚÇÑÝíä ÈÞì ÇÍáì ÍÇÌå ÇääÇ ãäÚÑÝÔ ÈÚÖ ÇíåÇÈ æÇÍãÏ æßÑÇÑå ÈÓ ÚÇÑÝíä ßäÇ ÈäåÙÑ æäÖÍß
     ßÇääÇ ãÔ ÇÕÍÇÈ áÇ ÇÎæÇÊ ÚÇÑÝíä ÈÚÖ ãä ÒãÇä æÊÔÌíÚ æäÕÇÆÍ æÈÇáÐÇÊ ãä ÇÍãÏ åÔÇã íÚäì ÈÌÏ ÑÈäÇ íÎáíåã ÇáæÇÍÏ ãÍÓÔ ÈÇáÛÑÈÉ
     æßá ÔæíÉ ÊáíÝæäÇÊ áÚÈÏ ÇáÑÍãä Çåæ ÎáÇÕ äÇÞÕ 5 ÓÇÚÇÊ äÇÞÕ 3 ÓÇÚÊ äÇÞÕ ÓÇÚÊíä ÞáäÇ Çæá ãÊäÒáæÇ ÇáãÍØÉ åÊáÇÞæÇ ßÇÝíå ÇÓãå ÇáæÇÍÉ ÇäÇ åßæä ÞÇÚÏ åäÇß
     æÕá ÇáÞØÇÑ Çáì ãÍØÉ ÇáÇÞÕÑ ÇáÌãíáå æäÒáäÇ æÎÑÌäÇ ãä ÇáãÍØÉ æÔæÝäÇ ßÇÝíå ÇáæÇÍÉ Ýíä ÚÈÏ ÇáÑÍãä ãÔ áÇíÞíä ÚÈÏ ÇáÑÍãä
     äÊÕá ÈÚÈÏ ÇáÑÍãä ÊáíÝæäå ãÛáÞ..¿ ÖÍßäÇ ååååååååååååå Çå æÇááå ÖÍßäÇ
     ÚÇÑÝíä ÚãáäÇ Çíå ÔÑÈäÇ ÔÇì æßÇä ãÚÇíÇ ßÇãíÑÇ æÇÊÕæÑäÇ ßÇääÇ ãÝíÔ ÍÇÌå ÚÇÏì ãÔ ãåã ÞÚÏäÇ ÓÇÚÊíä ÊáíÝæä ãÚáÞ åååååååååååååååå
     æÇÍäÇ ÞÇÚÏíä Úáì ÇáßÇÝíå ãäÊÙÑíä ÇáÝÑÌ ÚÈÏ ÇáÑÍíã ßÇä Èíßáã ÇÍãÏ åÔÇã ãä ÊáíÝæä æÇÍÏ ÕÇÍÈå Úáì Øæá ÈÇáÕÏÝÉ ØáÚ ÇÍãÏ ããÓÍÔ ÇáÑÞã ÇÊÕáäÇ Èíå
     æÓÇáäÇ Úáì ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇÚØì áíäÇ ÚäæÇä äÑæÍáå Ýíå Ýì ãßÇä Ýì ÇáÇÞÕÑ ÇÓãå ÝÑÇÔÉ ÇáÓãÈæ
     ãÔ ÚÇÑÝíä ÈÞì äÚãá Çíå ÎÇíÝíä äÑæÍ ÇáÚäæÇä åæ íÌì ØíÈ äÚãá ÎÏäÇ ÊÇßÓì æÑÍäÇ ÝÑÇÔÉ ÇáÓÈãæ
     áÇÞíäÇ ÑÇÌá ßÈíÑ ÈäÞæáå íÍÇÌ Ýí ÍÏ åäÇ ÇÓãå ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÞÇá áÇ æÇááå íÇÈäì ÞÇáäÇ ØíÈ ÇÓÊäæÇ äÓÇá Úã ÝæÒì ßÏå
     Úã ÝæÒì ßÇä äÇíã ÞÚÏ íäÏå Úáíå íÇÚã ÝæÒì íÝæÒì íÝæÒì áÍÏ ãÇÚã ÝæÒì ÕÍì ãä Çáäæã ÈäÓÇáå íÍÇÌ áæ ÓãÍÊ Ýì ÍÏ åäÇ ÇÓãå ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÊÎíáæÇ ÞáäÇ Çíå ¿¿¿¿¿
     ÞáäÇ Çåæ äÇíã Ìæ Çåæ Ýì ÇáÝÑÇÔÉ åæ ÕÍì ÇáãÝÇÌÇå ÈÞì ãÔ åÞÏÑ ÇæÕÝáßã ÍÇáå ÓÇÚÊåÇ ßÇä ÚÇãá ÇÒÇì
     ÈÓ ÈÌÏ ãíäÝÚÔ íÈÞì ãÎÑÌ ÇÕáÇ æáÇ íäÝÚ ÇÕáÇ íÈÞì ÍÇÌå ÊÇäì æáÇ Ïå æáÇ Ïå
     ÇäÇ åÎÊÕÑ Ýì ÇáÞÕÉ ÍÇÌÇÊ ßÊíÑ ÇäÊæÇ ÈÞì ÊÑÌãæåÇ æßãæáåÇ ÈÑÇÍÊßã
     ÇÓÊÞÈáäÇ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÈÇáßáÇã ãä ÛíÑ ÍÊì ãíÓáã ÚáíäÇ
     Çæá ÇÓÊÞÈÇá ÑåíÈ ÇäÇ ÞæáÊ Èíäì æÈíä äÝÓì ÇáãæÖæÚ ãÔ ãØãÆä ÈÓ ãíäÝÚÔ ÇÊßáã ãÚ ÇÍãÏ æÇíåÇÈ ÚÔÇä ãÍÈØÔ ÍÏ
     Çáãåã ÎÏäÇ ÚÈÏ ÇáÑÍãä Çáì ÕÇÍÈå ÇÓãå ÈßÇÑ ãä ÇÌÏÚ ÇáäÇÓ Çáì ÇÊÚÑÝÊ Úáíåã åäÇß Ýì ÇáÇÞÕÑ
     ÎÏäÇ ÈßÇÑ ÝØÑäÇ æÙÈØäÇ ÍÓíÊ Çäå ãäÊÌ ÇáÝíáã åååååååååååååååååå Çå æÇááå ãæÇÞÝ ÛÑíÈå
     ÈÕÑÇÍÉ ÇáÑÌá ÈßÇÑ Ïå ÑÍÈ ÈíäÇ ÌÇãÏ Çæì Çæì Çáãåã ÎÏäÇ ÚÈÏ ÇáÑÍãä Çáì ÇáÝäÏÞ Çáì åäÞÚÏ Ýíå
     ÍÊå ÝäÏÞ ãÔßáÉ ãÝíÔ ÍÏ Ýíå ÇÍäÇ ÈÓ Çáì ßäÇ Ýíå ÛÑÝÉ ÚÈÇÑÉ Úä 3 ÓÇÑíÑ æãä ÛíÑ ÔÈÇíÈß ÎÇáÕ ÛíÑ ÔÈÇß ÇáãäæÑ ÈÓ
     æÇäÊæÇ ÈÞì ÚÇÑÝíä Ìæ ÇáÇÞÕÑ ÚÇãá ÇÒÇì ãÚ ÛÑÝÉ ãä ÛíÑ ÔÈÇß ÔæÝæÇ ÈÞì ÇáÍíÇå ÚÇãáÉ ÇÒÇì
     ãÔ ãæÖÚäÇ æáÇ ÞÕÊäÇ Çáäæã æáÇ ÇáÇßá æáÇ ÇáÍÇÌÇÊ Ïì ãÔ Ýì ÏãÇÛäÇ ÈÓ Ýì ÏãÇÛäÇ ÇáÔÛá
     ÞÇáäÇ ÑíÍæÇ áÍÏ ÇáÓÇÚå 8 Èáíá ÚÔÇä åäÞÚÏ ãÚ ÞÓØ ÇáÝíáã
     ÇÍäÇ ãÔ ÚÇÑÝíä ääÇã Ýì ÇáÌæ Ïå ÛíÑäÇ æäÒáäÇ ÇÊÛÏíäÇ æÞÚÏäÇ Úáì ßÇÝíå äÛíÑ Ìæ
     áÍÏ ãÌÇÁ ÚÈÏ ÇáÑÍãä áíäÇ ÞÇáäÇ ÇáäÇÓ ãÔ ÌÇåÒÉ ÇáäåÇÑÏå ÎáæåÇ ÝÓÍÉ åäÑæÍ ãÚÈÏ ÇáÇÞÕÑ
     æÑÍäÇ ÝÚáÇ åäÇß ÇáÌæ Ìãíá æÛíÑäÇ Ìæ æÔæÝäÇ ÍÇÌÇÊ ÚãÑäÇ ãÔæÝäåÇ
     ÑæÍäÇ ÈÚÏ ßÏå ÇÊÚÔíäÇ ÚäÏ ÇáãäÊÌ åååååååå Çå æÇááå ÇáãäÊÌ ÈßÇÑ ÇÊÚÔíäÇ ÚäÏå ßÇä ÚÈÏ ÇáÑÍãä Ïå ãÇáåæÔ ÈíÊ æáÇ Çåá
     ÈÚÏ ßÏå ÑæÍäÇ ÇáÝäÏÞ äãäÇ ÚÔÇä ÇáÕÈÍ åäÑæÍ ÚäÏ ÇáßæÇÝíÑ äÙíØ äÝÓäÇ Úáì ßáÇã ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÚÔÇä åäÞÇÈá ÇáäÇÓ
     ÕÍíäÇ ÞáäÇ åäÑæÍ äÊÝÓÍ Ýì ÇáãÚÈÏ æÈÚÏ ßÏå åäÑæÍ ÇáÈíÊ äÊÛÏì æÈÚÏ ßÏå åäÑæÍ äÞÚÏ ãÚ ÇáäÇÓ
     æÞáäÇ Ýíå ÈäÊíä ããËáíä Ìã ãä ÇáÈÍíÑÉ ÇáäåÇÑÏå ÞÇÚÏíä Ýì ÝäÏÞ ÊÇäì ÇÕá ÝáæÓå ßÊíÑ
     ÇáÚÌíÈ æÇáÚÌíÈ Ýì Çáíæã Ïå æåæ Ïå ãæÖæÚ ÇáÝíáã ÈäÊ ÇÓãåÇ ßÑíãÉ
     æÇÍäÇ ÑÇíÍíä äÊÝÓÍ ÞÇá áíäÇ ãæÖæÚ ÛÑíÈ ÞáäÇ ãÔ ÇäÊæÇ ÚÇæÒíä ÊÔÍäæÇ ÇáãæÈíáÇÊ ÑÕíÏ ÚÔÇä ÊÊßáãæÇ ÞæáäÇ áíå íÇÑíÊ
     ÞÇáäÇ åæÏíßã ÚäÏ æÇÍÏå ÊÈÚì ÇÓãåÇ ßÑíãÉ ÔÛÇáå Ýì ãÍá ãæÈíáÇÊ æÇÇäÇ ßáãÊåÇ æÇäÊæÇ ÑæÍæÇ áíåÇ æåíÇ åÊÍæá áßá æÇÍÏ 50Ì ÑÕíÏ
     ÞæáäÇ Ìãíá Çåæ Çæá ÍÇÌå íÚãáåÇ ãä ÓÇÚå ãÌíäÇ ØíÈ åäÑæÍ ÇÇÒÇì æåÊÍæá áíäÇ ÇÒÇì ãä ÛíÑ ãäÚÑÝåÇ Çæ ÊÚÑÝäÇ
     ÞáäÇ Þì Óíä Èíäì æÈíäåÇ ÇäÊæÇ Çæá ãåÊÞæáæÇ ÇáÓíä Ïå åíÇ åÊÝåã æåÊÙÈØßã
     ÇáÓíä Çáì åæ åäÞæáåÇ Ýì ÊÍæíá ãæÈäíá æÇÍäÇ ÎØæØäÇ ÝæÏÇÝæä Çáãåã åäÞæáåÇ ßÏå Ýì ÊÍæíá ãæÈíäíá åíÇ ÇáãÝÑæÖ ÊÞæáäÇ áÇ
     æÇæá ãÊÞæáäÇ áÇ äÞæáåÇ ÇäÇ ÇÓãì ßÐÇ æÇÍäÇ ÚÇÑÝíäß ÇÍäÇ ãä ØÑÝ ÚÈÏ ÇáÑÍãä æÈÚÏ ßÏå ÇáãÝÑæÖ ÊÙÈØäÇ
     Çáãåã ÞÇáäÇ ÇæÇäÇ åÓÊäÇßã Úáì Çæá ÇáÔÇÑÚ æíáÇ ãÓÊäíßã
     ÇäÇ ÏÇÎá ÇäÇ æÇíåÇÈ ãÔ ãÓÊÑíÍíä Çæá ãÏÎáäÇ Ýì ÊÍæíá ÑÕíÏ ãæÈäíá ÞÇáÊ áíäÇ Úáì Øæá Çå Ýì ÊÍæíá ÇäÇ ÞæáÊ ÝÈå ÍÇÌå ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÈíÓæÍäÇ
     ÇÚãá Çåí ÚÔÇä ÇÎÑÌ ãä ÇáæÑØÉ Ïì æáÇÞíÊ ÇáÈäÊ ÈÊßáãäì ÈÞÑÝ æÇáãÝÑæÖ åíÇ ÚÇÑÝå ÇÓãíäÇ ÞÚÏÊ ÇäÏå Úáì ßá æÇÍÏ ÈÇÓãå ÚÔÇä ÊÚÑÝ
     æåíÇ æáÇ åäÇ ÈÊÊßáã ÈÞÑÝ ÇäÇ ÚÔÇä ÇÎÑÌ ãä ÇáæÑØÉ æÇÎÑÌ ÇáäÇÓ Çáì ãÚÇíÇ ÇÎÊÑÚÊ äæÚ ÌÏíÏ ãä ÎØæØ ÇáãæÈíáÇÊ ÚÔÇä ÊÞæáì áÇ ÇæãÔì Úáì ßÏå
     ÇÎÊÑÚÊ æÎÑÌäÇ æÑÇíÍíä áÚÈÏ ÇáÑÍãä ÈäÞæáå ÍÕá ßÐÇ æßÐÇ ÞÇáäÇ Çíå ÈÞì ÊÎíáæÇ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿
     ÞÇáäÇ Ïå ÇÎÊÈÇÑ ããËá ÚÔÇä ÇáãÝÑæÖ ÇÔæÝßã åÊÚÑÝæÇ ÊÊßáãæÇ ãÚ ÍÏ ãÊÚÑÝåæÔ æáÇ áÇ Çæá ãÚÑÝÊ ßÏå æåæ ÈíÞæá ÇáßáÇã Ïå
     ÞæáÊ ÑÈäÇ íÓØÑ Úáì ÚÈÏ ÇáÑÍãä æÇÚÑÝ ÇãÓß ÇÚÕÇÈì ÑæÍäÇ ÈÚÏ ßÏå ÇáãÚÈÏ æÇÊãÔíäÇ ãä ÇáÓÇÚå 1 Çáì ÍÏ 6 ãÔì Ýì ÇáÍÑ æÇáÔãÓ
     ãæÖæÚ ÇáÛÏÇÁ ÇáÛÑíÈ
     ÇáãÝÑæÖ äÑæÍ äÊÛÏì ÚäÏå Ýì ÇáÈíÊ æääÌÒ ÈÏÑì ÈÏÑì ÚÔÇä ÇáäÇÓ åäÞÇÈáåÇ ÇáÓÇÚå 8
     ãßÇä ÈíÊå ÈíÊ ÝæÞ ÇáÓØÍ ãÞÝæá ÈÞÝá æåæ ãÔ ãÚÇå ÇáãÝÊÇÍ ÇäÊæÇ ÈÞì ÑÏæÇ ÚáíÇ ÈíÊå æÈÞÝá æãÔ ãÚÇå ãÝÊÇÍ ÈíÊå
     ÞÇáäÇ ÇäÇ åäÒá ÇÊÕÑÝ Ýì ãÝß ÚÔÇä äÝÊÍ ÇáÈÇÈ ãä ßÊÑ ÎäÞÉ ÇÍãÏ åÔÇã ÖÑÈ ÇáÈÇÈ ÈÇáÑÌá ÇáÈÇÈ äÒá Úáì ÇáÇÑÖ ÈÇáßÇãá ÈÇáÍáÞ ÈÊÇÚå
     ÖÍßäÇ ååååååååååååååå ãÚ ÇääÇ ÎáÇÕ ÔßáäÇ ÇÊÍØíäÇ ÞÏÇã ÇáÇãÑ ÇáæÇÞÚ
     ÏÎáäÇ ÇáÈíÊ ÈÊÇÚå
     ÚãáäÇ ÔÇì æßá ÔæíÉ íÞÝ Ýì ÇáÈáßæäå æíäÏå ÚáíÇ áæÍÏì Çæ ÇíåÇÈ áæÍÏå äÞÝ ãÚÇå
     æßá ÔæíÉ íÚãá ÊáíÝæä ÚÔÇä íÌíÈ ÇáÛÏÇÁ ãä ÇáÈíÊ ÇÇáÊÇäì
     ßá ÏÞíÞÉ íÊÕá ÈááãËÈíä ÇáÈäÇÊ ÚÔÇä íÔæÝåã ÌåÒæÇ æáÇ áÇ æíÔæÝåã ßáæÇ æáÇ áÇ ÚÔÇä ääÒá äÞÇÈáåã æäÞÚÏ ãÚ ÈÚÖ
     ÞÚÏäÇ ÓÇÚÊíä ãÝíÔ Çßá
     æÌÇÁÊ ÇáÓÇÚå 9 æäÕÝ æãíÚÇÏäÇ ÇáÓÇÚå 8 ãÚ ÇáäÇÓ ÈÞæáå åäÊÇÎÑ Úáì ÇáäÇÓ ÞÇáäÇ ÇäÇ ÇÌáÊå áÍÏ 10 ÞæáäÇ ßæíÓ
     ÌÊ 10 ãÝíÔ ÍÏ ÞÇáäÇ ÊÚÇáæÇ äÊÛÏì Ýì ÇáÈíÊ ÇáÊÇäì ÇäÇ ÈÞì ÇÊÎäÞÊ Úáíå ÞæáÊ áíå ãÔ ÌÇííä äÇßá ÇäÇ ÔÈÚÊ æÇáäÇÓ ÔÈÚÇäå
     ÞæáÊ áíå íáÇ äÑæÍ ááäÇÓ ãÔ åäÇßá ÇÕÑ ÇääÇ äÇßá ÇáÇæá æÇÍäÇ ÑÇíÍíä ÇáÈíÊ ÇáÊÇäì
     ÇáãÝÇÌÇÉ Çáì ÈÌÏ æÇÍäÇ äÇÒáíä ãä ÈíÊå ÚÇÑÝíä áÇÞíÊ ãíä áÇÞíÊ ßÑíãÉ æÇßÊÔÝÊ Çä ßÑíãÉ Ïì ÇáÍÈ ÇáæÍíÏ ßÑíãÉ ÈÊÇÚÊ ÇáãÍá ÈÊÇÚ ÇáãæÈíáÇÊ
     ÏÎáäÇ Ýì ØÑíÞ ÓßÉ ÍÏíÏ ÞØÑ ÖÇáãå ãÝåæÔ ÈÔÑ æãÔíäÇ ÍæÇáì ÓÇÚå æäÕÝ ÞæáÊ áíå íÚÈÏ ÇáÑÍãä åæ Çáì ßÇä åíÌíÈ ÇáÇßá åíÔì ßá Ïå æãä ÇáØÑíÞ Ïå ÈÕäíå Çßá
     ÇÍãÏ åÔÇã ßÇä ÓÇÚÊåÇ åíÊÍæá Úáíå ÇäÇ åÏíÊå
     ÞÇáäÇ ÈÚÏ ßÏå ÇÍäÇ åäÑæÍ ÇáÝäÏÞ ØíÈ æÇáäÇÓ Çáì åäÑæÍáåÇ ÞÇáäÇ ãÝíÔ äÇÓ
     ÊÎíáæÇ ÞÇáäÇ Çíå ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
     ÞÇáäÇ Çáì ÇäÇ ÚãáÊå Ïå íæã ÇáÇÎÊÈÇÑÇÊ Ïå ãíÔÊßã 8 ÓÇÚÇÊ æãä ÛíÑ Çßá ÚÔÇä ÇÚÑÝ ãÏì ÊÍãáßã ÇÒÇì æÇÚÑÝ ÇÎÑßã Çíå Ýì ÇáÊÚÈ
     æÇäÊæÇ äÌÍÊæÇ Ýì ÇáÇÎÊÈÇÑÇÊ ÈÊÇÚÊ ÞæÉ ÇáÊÍãá åååååååååååååååå
     áæ ãßÇäì åÊÑÏæÇ Úáíå ÊÞæáæÇ Çíå ÇäÇ ÞæáÊ áíå ßáãÉ æÇÍÏå ÞæáÊ åæ ÇÍäÇ Ýì ÇÎÊÈÇÑÇÊ ÍÑÈíÉ æÔÑØÉ æáÇ Çíå

     ååååååååååååååååååååååå ÇÎÊÈÇÑÇÊ ÇáÊãËíá ÇáÌÏíÏå Îáíßã ãÚÇíÇ

     1 / ÊÌíÈ ÇáããËá ÊÍØå ÛÑÝå ãä ÛíÑ ÔÈÇß
     2 / ÊÌíÈ ÇáããËá ÚÔÇä íÕÑÝ Úáíß æÊÇÎÏ ãäå ÓÌÇÆÑ æíÊßáã ãä ãæÈíáß
     3 / ÊÞÚÏå 8 ÓÇÚÇÊ ãÔì æãä ÛíÑ Çßá ÚÔÇä Þæå ÊÍãáå
     4 / ÊÌíÈå ãä ÇáÞÇåÑÉ áÍÏ ÇáÇÞÕÑ ÚÔÇä ÊÊãäÙÑ Èíå ÞÕÇÏ ÍÈíÈÊß

     Ïì ÇÎÊÈÇÑÇÊ ÇáããËá ÇáÍÏíË íãæÊå ãä ÇáÌæÚ æÇáãÔì ÚÔÇä íÚÑÝ íãËá åæ Ïå ÇáÊÇåíá ÇáäÝÓì ÇáÌÏíÏ

     ÑæÍäÇ ÇáÝäÏÞ ÇäÇ æÇíåÇÈ æÇÍãÏ ÚÇæÒíä äÞáÊå ãÔ ÚÇÑÝíä äÚãá Çíå ÝáæÓäÇ ÎáÕÊ ãÍÏÔ ãÚÇå ßÑÏíÊ ÝìÇ áãæÈíá ãÔ ÚÇÑÝíä ÈÌÏ
     æåæ ÈÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÑÏ ÌÏÇ æíÖÍß ååååååååååååå ÇäÓÇä ãÑÖ íÌÏÚÇä
     Çáãåã Çæá ãÏÎáäÇ ÇáÝäÏÞ Çæá ßáãÉ ØáÚÊ ãä ÇÍãÏ åÔÇã ÇäÇ ÚÇæÒ ÊÐßÑÉ ÑÌæÚì æÑÈäÇ íÚæÖ ÚáíÇ Ýì Çáì ÇäÇ ÎÓÑÊå

     åæ ÓãÚ ßÏå æÞáì Çæßì ÇÍãÏ åíÓÇÝÑ ßÑÇÑå åÊÓÇÝÑ ãÚÇå ÞæáÊ ØÈÚÇ ãÔ ÇäÇ Ìì ãÚÇå æÇÊÝÞäÇ æÇÍäÇ ÌÇííä Úáì ÇáÍáæÉ æÇáãÑÉ æÇäÇ ãíäÝÚÔ ÇÓíÈå áæÍÏå
     ÇÓÇÝÑ ãÚÇå ÇíåÇÈ ÊÑÏÏ ÈÓ ÇÞÊäÚ Çäå ÍæÇÑ ÇÊÚãá ÚáíäÇ
     ÞæáäÇ áíå ãÔ åäÓíÈß áÍÏ ãÊÞØÚ áíäÇ ÇáÊÐÇßÑ ÇäÇ ÈÞæáå Çíå .... íÇÚÈÏ ÇáÑÍãä ãÊÌíÈ ÝáæÓ ÇÌíÈ Çßá
     ÚÔÇä ãíÊ ãä ÇáÌæÚ æÈÚÏ ßÏå äÊßáã Þáì æÇááå ãÔ Ýì ÌíÈì æáÇ Ôáä
     ååååååååååååååååååååå ÇÞæáå Çíå Ïå ÓßÊ ØÈÚÇ
     ÞæáÊ ÈÞì ÇãÇá åíÏÝÚ Êãä ÇáÝäÏÞ æãäíä åíÌíÈ ÇáããËáíä æßÇãíÑÇÊ ÇßÊÝíÊ ÈÇáÖÍßÉ ÇÕá ÇíåÇÈ æÇÍãÏ æ ÇäÇ ãßäÊÔ ÈÈØá ÖÍß Øæá Çá4 ÇíÇã
     ÞÇáäÇ æÇááå Ýíå Ýíáã ÈÌÏ æáÇäÇÓ ÌÇíå ÈßÑÉ ÇÎÑ ßáÇã æÇááå æÇäÇ ãÍÊÇÌáßã æãÍÔÏ íÓíÈäì ÈÌÏ ÇäÇ ÚÇæÒßã æÝÑÕÉ áÍÏ ÈßÑÉ æãÍÏÔ åíÎÓÑ ÍÇÌå
     æÈßÑÉ ÇáÕÈÍ åÇÌì ÇÏì ßá æÇÍÏ 200Ì ãÕÇÑíÝ æÝáæÓ ÊÍÊ ÇáÍÓÇÈ
     æÍÇÌÇÊ ãä Ïì ÇäÇ ØÈÚÇ ãä Çæá ãÔæÝÊå ÞæáÊ íÓÊÍíá íßæä ãÎÑÌ æÑÈäÇ
     æÞÇáäÇ ãÚÇíÇ 2 ããËáíä ÇÌÈåã áíßã ÏáæÞÊì ÚÔÇä ÊÚÑÝæÇ Çä ÇáãæÖæÚ æÇäÇ ÈÊßáã ÌÏ æÇäÇ ãÊÝÞ ãÚÇåã ÚÔÇä ÇÊÚÈßã ãÚÇíÇ
     æÇäÇ ãÎØØ ßá Ïå ãä ÇáÇæá ÞæáäÇ ãÇÔì äÚÑÝ ÇÎÑå Çíå
     ÞÇáäÇ ÓÇÚå ÑÇÍ æãÌÇÔ áÍÏ ÇáÕÈÍ
     åååååååååååååååååå ÝÖáÊ ÈÑÏå ÇÖÍß ÇßÊÝíÊ ÈÇáÖÍßÉ
     ÈÚÏ ßÏå ÌÇáäÇ ÈßÇÑ Ýì ÇáÓÇÚå 4 ÝÌÑÇ ßÇä ÈíÎáÕ æÑÞ ÔÛáå æÌì íØãÆä ÚáíäÇ ÚÇÑÝíä ãÔ ÞÇÏÑ íÊßáã
     ãÔ ÞÇÏÑ íÈÕ Ýì æÔäÇ ãßÓæÝ ãä ÕÇÍÈå ÞæáäÇ áíå ÈßÇÑ Þæã äÇã æÑíÍ äÝÓß ÚÔÇä ÔÛáß ÈßÑÉ ãÑÖÇÔ æÞÇá ÇäÇ ãÔ åäÇã ÛíÑ áãÇ ÇáÇÞì ÚÈÏ ÇáÑÍãä Ýíä ÚÈÏ ÇáÑÍãä ØÝÔ ååååååååå
     ÕÍíäÇ ÇáÕÈÍ ãÔ ÚÇÑÝíä äÚãá Çíå ÞæáäÇ äÑæÍ áÚã ÝæÒì Ïå ÇáßÈíÑ ÈÊÇÚ ÇáÈáÏ æíÚÑÝ íÑæÍäÇ æíÌíÈ ÍÞäÇ


     Úã ÝæÒì æÝÑÇÔÉ ÇáÓãÈæ Ïå ÈÞì ãæÖæÚ æÞÕÉ áæÍÏåÇ


     Úã ÝæÒì áíå ÇÈä æÇÈäå ÈÓ æáíå ÍæÇáì 20 æÇÍÏ ÔÛÇáíä ãÚÇå Ýì ÇáÝÑÇÔÉ ÇáãÚáã ÇáßÈíÑ ÈÊÇÚ ÇáÇÞÕÑ
     ßá ÇáäÇÓ ÈÊÍÈå æÊÞÏÑå æßá ÈíÞÏÑå Çæì æÈíÓÇÚÏ ßá ÇáäÇÓ
     ÑæÍäÇ æÚã ÝæÒì ÇÓÊÞÈÇáäÇ ÈÌÏ ãÞÇÈáå ÝæÞ ÇáÌãíáå Íßíäå áíå Çáì ÍÕá
     ÇáÑÌá ÈÞì Ýì æÓØ åÏæãå ãÔ ÚÇÑÝ íÞæáäÇ Çíå ÚÔÇä ÇáÊáíÝæäÇÊ æßá ÇáßáÇã ßÇä ÈíÈÞì ÞÕÇÏå æÚÈÏ ÇáÑÍãä ßÇä ÈíßáãäÇ ãä ãæÈíáå
     ÚÇÑÝíä ÞÇáäÇ Çíå ÞÇáäÇ ÇäÓæÇ Çä ÇäÊæÇ ÌÇííä áÚÈÏ ÇáÑÍãä æÇäÊæÇ ÖíæÝì æßá ÍÇÌå åÊÈÞì ßæíÓÉ æÌÒãÊßã ÝæÞ ÑÇÓì áÍÏ ãÊÑÍæÇ
     ÈáÏßã ãÚÒÒíä ãßÑãíä æßá ÍÇÌå åÊÈÞì ÊãÇã æãÊÞáÞæÔ æÞÚÏ íÔÌÚäÇ
     ãíä åæ ÚÈÏ ÇáÑÍãä¿¿¿¿¿¿¿¿¿
     ßÇÏÈ Úáì ÇáÈáÏ ßáåÇ Úáì Çäå ÈíÔÊÛá ãÎÑÌ Ýì ÇáÞÇåÑÉ æÇÍäÇ ÇÕÍÇíå ÌÇííä äÊÔÛá ÚäÏå æåäÏíáå ÝáæÓ
     äÕÇÈ æÇÎÏ ãä ßá æÇÍÏ ÝáæÓ æåíÑÏåÇ áíå áÍÏ ÇáäÇÓ ÈÊÇÚÊ ÇáÞÇåÑÉ ÊíÌì Çáì åæ ÇÍäÇ ÚÔÇä åäíÏáå 10 ÇáÇÝ Ì æåíÓÏÏ Ïíæäå
     ÚÈÏ ÇáÑÍãä æáÏ ãÇáåæÔ Çåá ÏÇÆÑ Ýì ÇáÔÇÑÚ ÓäßÍÉ ßÇä ãÚÑÝ Úã ÝæÒì Çä Ýíå äÇÓ ßÈíÑÉ ÌÇíå ãä ÇáÞÇåÑÉ åÊÚãá Ýíáã åäÇ Ýì ÇáÇÞÕÑ æåæ åíÔÊÛá ãÚÇåã æåíÇÎÏ 10 ÇáÇÝ Ì æåíÓÏÏ ÇáÏæíä Çáì Úáíå
     æãÚÑÝ ßÑíãÉ ßÏå ÚÔÇä íÔÊÑì ÇáÔÈßÉ áíåÇ ÚÑÝÊæÇ áíå ÈÞì æÏÇäÇ ÚäÏåÇ ÇáãÍá æÈÚÏ ßÏå ÇÎÐäÇ ÇáÈíÊ ÚäÏå æÈÚÏ ßÏå äÒáäÇ áãÇ åíÇ ÌÊ ÚÔÇä ÊÔæÝäÇ ãÚÇå
     ÚÔÇä ÊÕÏÞ ßáÇãå æÊÚÑÝ Çä Ýì äÇÓ ãä ÇáÞÇåÑÉ ÈÌÏ æÝíå ÔÛá ÚÑÝÊæÇ áíå åæ Ïå ÇáÝíáã Çáì ãÝÑæÖ íÊÕæÑ
     ÈÓ ãßäÔ Ýíå ßÇãíÑÇ ßÇäÊ ÇÍÏÇË ÈÓ ßá Ïå ÚÔÇä íÊãäÙÑ ÞÕÇÏ ÍÈíÈÊå
     ÎáÕäÇ ãä ãæÖæÚ ÇáãÎÑÌ ÇáßÈíÑ ÚÈÏ ÇáÑÍãä
     äÑæÍ ÈÞì ááÒÚíã ÈÌÏ Úã ÝæÒì æÝÑÇÔÉ ÇáÓÈãæ
     Ïå ÔæÝäÇ ãäå ßÑã ÝæÞ ÇáßÑã ãåãÇ åÇÍßì æÇÞæá Úãá ãÚÇäÇ ÇßÊÑ ãä ßÏå ÍÌÒæÇ åÏæãÇäÇ æÇáÔäØ Ýì ÇáÝäÏÞ ÏÝÚ ÍÞ ÇáÝäÏÞ
     ÏÝÚ áíäÇ ÍÞ ÇáÊÐÇßÑ ÇßáäÇ Çßá Çáì ÇÍäÇ ÇáãÝÑæÖ ÎáÇÕ ÞÑÈäÇ ääÓì ÇáØÈíÎ ÈÞì íÚäì ßÑã ÝæÞ ãÊÊÎíáæÇ
     íÚäì Úãá Çáì ÕÚÈ Çì ÍÏ íÚãáæå æÚãá áíäÇ ÓäÏæÊÔÇä ÚÔÇä ØÑíÞ ÇáÞØÑ ãÔæÇÑßÈíÑ
     ÇÚØäÇ ÝáæÓ ÈÒíÇÏå ÚÔÇä áæ ÇÍÊÇÌäÇ ÍÇÌå Úãá ãÚÇäÇ ÈÕÑÇÍÉ ßá ÍÇÌå ÍÊì ÇáÕÈíÇä Çáì ÔÛÇáíä ãÚÇå ãÔ ÚÇÑÝíä íßÑãæäÇ ÇÒÇì
     ÍÊì ßáåã Ìã ÑßÈæäÇ ÇáÞØÑ æßá ÓÇÚå íÊÕá ÈíäÇ Çíå íÇæáÇÏ ãÓÊÑíÍä ãÔ ÚÇæÒíä ÍÇÌå áÍÏ ãÏÎáäÇ ÈíæÊäÇ æáÍÏ ÇáÇä ÈíÊÕá íØãÆä ÚáíäÇ
     ÇäÇ åÔíá áÞÈì æÇåÏíå áÚã ÝæÒì ÒÚíã ÇáÛáÇÈÉ ÇäÇ áÓå æáÇ ÍÇÌå ÚÔÇä ÇÓÊÍÞ ÇááÞÈ Ïå
     ÑæÍäÇ ÈíæÊäÇ ÑÇÓäÇ Ýì ÇáÇÑÖ ãÔ ÞÇÏÑíä äÊßáã ÝíäÇ ÇÍÈÇØ ãÔ Ýì íÚäì ßá ÍÇÌå ÊáÞæåÇ ÈÇáÐÇÊ ÝíÇ
     Çáì ÑÇÌÚ æáÇì ßÓÈÊå ãä ÇáÑÍáå Ïì ÈßÇÑ æÚã ÝæÒì æÚÇÆáÊå
     æÇäÇ ÈÚÏ ßÏå åÓãì äÝÓì ÒÚíã ÇáÛáÇÈÉ 2 ÈÚÏ Úã ÝæÒì
     ÈÓ Ïå ÇáÑÏ Úáì ãÓÌ ßÇä ÇÓãå íÌãÇÚå ÇÑÍãæäì ÚÇæÒ ÇÔÊÛá
     ÇáãÎÑÌ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÝÇÑÓ
     ÈØæáÉ
     ãÍãÏ ßÑÇÑå
     ÇíåÇÈ
     ÇÍãÏ åÔÇã

     ÓíäÇÑíæ

     ÇÎÊÇÑæÇ ÇäÊæÇ
     ÊÕæíÑ
     ÕæÑÉ ãä ÇáÍíÇå
     ÇäÊÇÌ
     ÈßÇÑ æÚã ÝæÒì æãæÈíá ãÍãÏ ßÑÇÑå ÇÊßáã ÈÑÇÍÊß ÚÔÇä Úáì Øæá ßÇä ÈíÊßáã ãä ãæÈíáì æßäÊ Úáì Øæá ÈÞæáå .... ßÑÇÑå ÇÊßáã ÈÑÇÍÊß åååååååå

     ÈÓ Ïì ÑÍáÉ ÇáÇÞÕÑ æÇáÝíáã Çáì ÇÊÕæÑ ããßä íÏÎá ãåÑÌÇä æíÇÇÎÏ ÌÇÆÒÉ ßãÇä
     Çåæ Ýíáã ÑæÇÆì Çåæ Çáì ÚÇæÒ íÇÎÏ æíßÊÈå æíßÊÈå ÇäÇ ãÊäÇÒá Úäå

     æßãÇä ßÊÈÊ ÞÕíÏÉ ÍÇÌÇÊ ØáÚÊåÇ ãä ÌæÇíÇ ÚÔÇä ÇØáÚ Ôæíå ÍÒä ãä ÌæÇíÇ


     Ìæ ÞáÈì æÇäÇ ÔÇíá ãÓÇÝÑ æãÊÛÑÈ æÚÇÑÝ Çäì ãÔ åßÇÈÑ
     ãÔ åßÇÈÑ Úáíßì íÇÏäíÇ ÚÔÇä ÇÍÞÞ ÇÍáÇãì æÈÇáÍáã ÇäÇ åßæä Èíßì æÈÇáì ãÔ åíåÏíäì
     íÇÞáÈì Þæá ááÞãÑ æÇÍßíáå Úáì Çáì ÇäÊ Ýíå Óäíä ØÇáÊ áíÇáì ÇáÓåÑ æÇáÏãÚ ãÇáì ÇáÚíä
     ÈÔßì åãì áÏäíÊì æÏäíÊì ÛÏÇÑå ÈÊáÚÈ ÈíÇ ÍæáÊ ßÊíÑ ÈÓ æáÇ ßÇä áíÇ æáÇ ÚáíÇ
     Ýì ÍíÇÉ ßá ÇäÓÇä ÐßÑì ÓÚíÏå íÞÝ ÇãÇãåÇ ãÊÐßÑÇ íÖÍß æ íÈÊÓã æ íÓÚÏ
     ÇÞÈá íÇ Öì ÇáÞáÈ Çáì ÇáÍíÇÉ áÃÖãß áÕÏÑì æãä ÍäÇäì ÊÔÝì ÇáÇáã ÈãÇ íÝíÏ ÇáÍÒä Úáì ÇáÇíÇã ÝãÇ åì ÇáÍíÇÉ äÚíÔåÇ ãÚÇ
     Ýì ÇáÇÍáÇã äÚãÉ åì ÇáäÓíÇä áÞáÈíäÇ æÇáÇãá ÈÇÞ áÑæÇÍíäÇ Úáì ÇáÏæÇã
     ßÊÇÈå ãÍãÏ ßÑÇÑå


     æÇßÊÝíÊ ÈßÊÇÈå åÐå ÇáßáãÇÊ ÇáÞáíáå ÝÞØ áÊÚÈíÑ ÈãÇ ÍÏË áíÇ æÇÕÏÞÇÆì
     íÌãÇÚå ÇäÇ ÚÇæÒ ÑÏæÏ Úáì ÇÓÆáÊì ÈÓ

     ÚÈÏ ÇáÑÍãä Ïå Çíå åá ãÑíÖ äÝÓíÇ Çã ãÑíÖ äÝÓíÇ ¿¿
     Çíå ÑÇíßã Ýì ÇáÊÌÑÈÉ ¿¿
     åá åæ ÚÞÇÈ Çæ ÍÙ ÇÓæÏ Çæ ÏÑÓ ¿¿¿
     Çíå ÑÇíßã ÝíäÇ ßáäÇ ÈÔÎÕíÉ ÔÎÕíÉ ¿¿
     Çíå ÑÇíßã Ýì Úã ÝæÒì ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
     ÇÎÑ ÓæÇá
     ÇäÇ ÇäÝÚ ßÇÊÈ æáÇ áÇ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿


     ÇäÇ åÇÈØá Ýä æßá ÍÇÌå ÈÓ ÇÑÌæ ÈÌÏ ãä ßá ÞáÈì ÑÓÇáÊì ÊæÕá ááÌÑæÈ ÇáãÑÏÓÉ æäÝÓì ÊÞÑæÇåÇ ÚÔÇä åÊÔÏßã ÈÌÏ
     æÍØæÇ äÝÓßã ãßÇäÇ
     ÇäÇ ÇáÇæá ßäÊ ÈÞæá ÇãÊì ÈÞì åÔÊÛá ÏáæÞÊì ÚÇÑÝíä ÈÞæá Çíå ÇäÇ ÈÞì ãÔ ÚÇæÒ ÇÔÊÛá ååååååååå
     ÈÌÏ ÊÌÑÈÉ ßÇä Ê ÞÇÓíÉ Çæì íÌãÇÚå Ýì ÙÑæÝ æÍÔÉ æãÚáÔ ÇäÇ ßÈÑÊ ÏãÇÛßã ÈÇáßáÇã
     ÕÑÎÉ ãÍãÏ ßÑÇÑå
     ÇÑÌæ ÇáÇåÊãÇã ÈÇáãÔÊÑßíä ÈÇáãÏÑÓÉ ÈÌÏ


     ãÍãÏ ßÑÇÑå
     ÒÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíÜÜÜÜÜÜÜÜã ÇáÜÜÜÜÜÜÛÜÜÜÜÜÜáÇÈÜÜÜÜÜÜÜå 2

     ------------ --------- --------- ---
     How low will we go? Check out Yahoo! Messenger’s low PC-to-Phone call rates.

     ------------ --------- --------- ---
     Get your own web address for just $1.99/1st yr. We'll help. Yahoo! Small Business.


     ------------ --------- --------- ---
     Do you Yahoo!?
     Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail.     How low will we go? Check out Yahoo! Messenger’s low PC-to-Phone call rates.

    • محمدكراره -زعيمالغلاب
     الى صديقى / محمد كرار انا لو هافبرك فى القصة يبقى مكانى مش هنا وعلى العموم برده للتوضيح
     Message 4 of 9 , Sep 29, 2006
      Çáì ÕÏíÞì / ãÍãÏ ßÑÇÑ

      ÇäÇ áæ åÇÝÈÑß Ýì ÇáÞÕÉ

      íÈÞì ãßÇäì ãÔ åäÇ

      æÚáì ÇáÚãæã ÈÑÏå ááÊæÖíÍ ÇäÇ áæ ÝÈÑßÊ ÝíåÇ åÇØáÚ Úãá áÝíáã ÑæÇÆì Øæíá

      ÇäÇ ÍßíÊ ÈÇÎÊÕÇÑ ÇÍÏÇË Ýì ÑÍáÉ ÇáÇÞÕÑ

      ÇÎæßã
      ãÍãÏ ßÑÇÑå

      mohamed karar <karar_82@...> wrote:
      ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã
      ÃæáÇ : ÃÍÈ ÃÑÏ Úáì ÇáÇÓÆáÉ Çááì ÇäÊ ÈÇÚÊå
      ÚÈÏ ÇáÑÍãä Ïå ããßä íßæä ãÑíÖ äÝÓì Ãæ ãÑíÖ äÝÓì ÈÓ åæ ÃßíÏ ãÑíÖ äÝÓì
      ÇáÊÌÑÈÉ ÃßíÏ ßÇäÊ ÞÇÓíÉ Úáíßã ÈÓ ÃßíÏ ÃäÊæ ÇÊÚáãÊæ ÍÇÌÉ ãäåÇ
      æÏå ãÔ ÚÞÇÈ æáÇ ÍÙ ÇÓæÏ ÈÓ ããßä íßæä ÏÑÓ áíßæã ÚáÔÇä ÈÚÏ ßÏå ÊÊÃßÏ ãä
      ÇáÔÎÕ Çááì ÈíÊßáã ãÚÇß æÃäß ÊÞÏÑ ÊÍÏÏ ÇáÔÎÕíÉ ãä ØÑíÞÉ Çæ ÇÓáæÈ ßáÇãå
      æÏå Ýì Çì ãÌÇá Ýì ÇáÏäíÇ ãÔ ÈÓ ÇáÝä
      ÇäÇ ãÞÏÑÔ ÇÍßã Úáì ÔÎÕíÊßã ãä ÎáÇá ÇáßáÇã Çááì ÇäÊ ÞáÊå Úáì äÝÓß Çæ Úáì ÇÕÍÇÈß
      áÇäì ãÚÑÝßæãÔ ßæíÓ ÈÓ Çááì ÚÑÝÊå Úäßæã ãä ÎáÇá ÇáÑÓÇáÉ ÈÊÇÚÊß Çäßã ãÊÓÑÚíä ÔæíÉ
      áÇäå áæ ÇáãæÖæÚ ßÇä åäÇ Ýì ÇáÞÇåÑÉ ãßäÔ Ýì ãÔßáÉ áßä Ïå Ýì ÈáÏ ÈÚíÏå æßÇä ãä ÇáæÖÍ
      Çäå ßÇäÊ ÚãáíÉ äÕÈ ãä ÇáÇæá áÇäì ÇäÊ ÈÊÞæá Çäå ÚÈÏÇáÑÍãä ÞÇá Çäå ãÍãÏ ÇáÚÏá åæ ÇáãäÊÌ
      æÇäå ßá ÔÆ ÌÇåÒ æãÔ äÇÞÕ ÇáÇ Úáíßæã ØÈ ÈÇáÚÞá áæ Ýì Ýíáã ÇáÚÏá ÌÑæÈ åì Çááì åÊÚãáå
      ãÔ åÞæáß Çäå ÇáãÎÑÌ ãÔ ãÚÑæÝ áÇ ÚÇÏì ÌÏÇ ÈÓ Úáì ÇáÇÞá Çäå åíÈÞì ÇáãÞÇÈáÉ ÇáÇæáÉ åÊÈÞì
      Ýì ÇáÞÇåÑÉ æíÔæÝ ÇáãÎÑÌ ÇáßÈíÑ ÇáããËáíä ÈÊæÚå æíÈÞì Ýíå ÈÑæÝÇÊ ãÔ åæ ÞÇÚÏ Ýì ÇáÇÞÕÑ
      æÍÓ Çäì ÇäÊæ ÇáããËáíä Çááì åæ ÚÇæÒßã Ýì ÇáÝíáã áãÇ ÓãÚ ÕæÊßã Ýì ÇáÊáíÝæä ÈÓ ÇÑÌÚ æÇÞæáß
      ÇäÊ æÇÕÍÇÈß ßÇä Úáíßã ÛáØ ßÈíÑ ÈÑÖå
      æÚáì ÝßÑÉ ÇäÊ ÈÊÞæá Çäå ÚÈÏ ÇáÑÍãä ãßäÔ ÈÇíä Úáíå Çäæ ãÎÑÌ æáÇ ÍÇÌÉ ÇäÇ ÈÞì ÔÇíÝ
      Çäì ÚÈÏ ÇáÑÍãä ãÎÑÌ ßæíÓ ßãÇä áÇäå ÞÏÑ íÌÈ 3ÔÈÇÈ Ðì ÇáæÑÏ ãä ÇáÞÇåÑÉ Çáì ÇáÇÞÕÑ
      æíÝÖá íÞäÚ Ýíåã áãÏÉ 4 ÇíÇã æíÚãá Úáíßã æÑÔÉ ããËá ÛÑíÈÉ ÌÏÇ æÇäÊæ áÓå ãÞÊäÚíä
      åæ ßÏå ÇËÈÊ Çäå ãÎÑÌ Úáì ÍÓÇÈßã ÍÊì áæ ÇÎÑÌ ÚãáíÉ äÕÈ ÈÓ åæ ÇËÈÊ áäÝÓå
      Çäå ÝßÑ Ýì ÝßÑÉ ãÚíäÉ æÞÏÑ Çäå íäÝÐå
      ÇãÇ Úã ÝæÒì Ýåæ ÑÌá ÌÏÚ ãÝíÔ ßáÇã
      ÇãÇ ÇÎÑ ÓÄÇá Çäß ÈÊÚÑÝ ÊßÊÈ æáÇ áÇ
      ÇäÇ ÇÍÈ ÇÞæáß Çäì ãä íæã ãÔÊÑßÊ Ýì ÇáãÏÑÓÉ ÚãÑì ãÞÑÇÁÊ ÑÓÇáÉ ØæíáÉ ßÏå ÇäÇ ßäÊ ÇÈÕ Úáì
      ÇáÑÓÇáÉ ßÏå ÈÓ æÇÚÑÝ Çíå ÇáãÖãæä ÈÊÚå æÎáÇÕ áßä ÑÓáÊß ÔÏÊäì æÎáÊäì Çßãáå Çáì ÇáÇÎÑ
      ÝÇáãæÖæÚ Íáæ æÝÚáÇð íäÝÚ Ýíáã ßæíÓ ÌÏÇ áæ ÃÊäÝÐ ÕÍ
      æÑÛã Çäì ÍÓÓ Çäæ ÇáãæÖæÚ ßáå ããßä íßæä ÝÈÑßå ãäß ÚáÔÇä ÊËÈÊ Çäß ãÄáÝ ßæíÓ
      æáæ ØáÚ ÝÚáÇ ÝÈÑßÉ ãäß ÇäÇ ÈÍíß ÈÌÏ Úáì ËÑÏß ááÍßÇíÉ ÈåÐÉ ÇáØÑíÞÉ
      ÇäÇ ÇÓÝ Çäì ØæáÊ Úáíßæã ÚáÔÇä Ýì ÇÕÏÞÇÁ ãä ÇáãÏÑÓÉ ÈíÒÚáæ ãä ÇáÑÓÇÆá Çááì ãÝíåÇÔ Çì ÇÓÊÝÇÏÉ
      áíåã Çæ ÇáÑÓÇÆá ÇáÎÇÕÉ ÈÓ ÇäÇ ßÊÈÊ ÇáÚäæÇä ÎÇÕ áÒÚíã ÇáÛáÇÈÉ

      æÔßÑÇð
      ãÍãÏ ßÑÇÑ ÈÓ ãÔ ÒÚíã ÇáÛáÇÈÉ
      ÒÚíã ÇáÛáÇÈÉ åæ ãÍãÏ ßÑÇÑÉ
      ááÊæÖíÍ ÝÞØ

      ãÍãÏ ßÑÇÑå - ÒÚíã ÇáÛáÇÈÉ <molalovehero_s@...> wrote:
      ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã


      ãÔ ÚÇÑÝ ÇÈÏÁ ÑÓÇáÊì ÇáãÄáãÉ ÇÒÇì ÛíÑ Çä áíÇ ÑÌÇÁ æÇÍÏ ÈÓ Çä ÑÓÇáÊì ÊæÕá ááÌÑæÈ ßáå åäÇ Ýì ÇáãÏÑÓÉ
      æíÍÓæÇ ÈíäÇ ãÔ ÚÇÑÝ ÈÌÏ ÇÞæáßã Çíå ÛíÑ Çì ÍÇÌå ÊÍÕá Úä ØÑíÞ ÇáãÏÑÓÉ áÇÒã ÇáãÏÑÓÉ ÊÎÕÕ äÇÓ ááÇÔÑÇÝ Úáì åÐÇ ÇáÚãá
      ÇíæÉ áÇÒã íÇÏßÊæÑÉ ãäì áÇÒã íÍÕá ßÏå ÚÔÇä ÇáäÇÓ Çáì åäÇ ãÊÈÞÇÔ ãÕíÑåÇ Òì ãÕíÑì æÇÍãÏ åÔÇã æÇíåÇÈ      æÈÇáÐÇÊ ãÕíÑì ÚÔÇä ÇäÇ ÈÌÏ åÈØá ÇáÝä äåÇÆì ÇäÇ ßÇä ãÇáì æãÇá ÇáÝä ÈÞÇáì ÓäíÊä æäÕÝ ÚãÇá ÇÎÈØ Ýì ÇáÏäíÇ æÇáÏäíÇ ÊÎÈØ ÝíÇ æãÔ ÚÇÑÝíä äÑÓì Úáì Íá
      åÇÝÖá áÍÏ ÇãÊì åÇÎÈØ ÊÚÈÊ ÎáÇÕ ... åÊÞæáæÇ ÚáíÇ Çäì ãÔ ÈÌÑì æáÇ ÈÊÚÈ æáÇ ãÔ ÚäÏì ØãæÍ Ïå åíßæä Çì ÑÏ Çì ÍÏ Úáì ÇáãÏÑÓÉ Úáì ÑÓÇáÊì
      áÇ ÈÓ ÇäÇ ÑÏì áÇ ÇäÇ ÊÚÈÊ æáÇÝíÊ æÇÊÍÑßÊ æÇäÇ ßæíÓ ãÔ æÍÔ ÈÓ Ïå ãÔ ÍÙ Ïå ÍÇÌå ÇÛÑÈ ãä ÇáÍÙ
      ÝíåÇ Çíå áãÇ ÇÈØá Ýä æÇÏÎá Ýì ãßÇäì ÊÎÕÕì ÇáßãæÈíÊÑ ÈÓ ãÔ ÈíÌÑì Ýì Ïãì Òì ÇáÝä ÚãÊÇ ÊãËíá æãÒíßÇ æßá ÇäæÇÚ ÇáÝä
      åíÇ ÇáÓßÉ ÓæÇÏÁ ßÏå ãÚ ßá ÇáäÇÓ æáÇ ãÚÇíÇ ÇäÇ ÈÓ ÇÕá ÈÌÏ íÌãÇÚå áÇÝíÊ ßÊíÑ æÇÊÈÏåáÊ ÇÞÓã ÈÇááå ÈåÏáå ãÍÏÔ ÇÊÈåÏáåÇ æÇÊåäÊ ßÊíÑ Çæì Ýì ÇáãÌÇá Ïå
      ÈÞæá åæ ÏÇÁ ÌÒÇÆì ÇäÇ ÈÎáÕ ááÍÇÌå Çáì ÈÍÈåÇ Êåíäì ÐíÇÏÉ Úä ÇáÇÒæã ßÏå æÇãÊì åÊãÔì ãÚÇíÇ ÇäÇ ãÔ ÈÏæÑ Úáì ÝáæÓ æáÇÔåÑÉ áÇ ÇäÇ ÈÏæÑ Úáì ÍÇÌå
      ÈÊÌÑì Ýì ÑæÍì æÝì Ïãì ÍÇÌå ÈÍÈåÇ ãä ØÝæáÊì ÍÇÌå ãÔ ÚÇÑÝ ÇÞæáßã ßÇäÊ Çíå ÈÇáäÓÈÉ áíÇ ÍÇÌå ßÇäÊ áíÇ ÇßÈÑ ãä Íáã
      ÈÓ ááÇÓÝ ÊÍæá ÇáÍáã Çáì ÞÕÑ ãåÏæã ãä ÛíÑ Çì ÇËÇÑ ááåÏã ÈÓ ÇÓÈÇÈ ßÊíÑ åÏãÊå Çáì åæ ÇÍÈÇØ ÛíÑ ÚÇÏì      ÇäÇ åÞæáßã Úáì ÓíäÇÑíæ æíáÇ íÌãÇÚå ÈÈáÇÔ ãÔ åÓÌáå Ýì ÈÇÓãì åÓíÈå æáÇì ÚÇæÒ íÕæÑå íÕæÑå æíÚãáå æÊÇßÏæÇ Çäå åíäÌÍ ÈÌÏ
      ãÚ Çäì ãÔ ÛÇæì ÇßÊÈ ÓíäÇÑíæåÇÊ æáÇ ÍÊì ÇÚÑÝ ØÑíÞÊåã ÇÒÇì ÈÓ Çåæ ÓíäÇÑíæ áÝíáã
      ÍÕá ÈÍÞ æÍÞíÞì ßÇä ÇáãÝÑæÖ íÊÕæÑ Ýì ÇáÇÞÕÑ
      ÇÎÑÇÌ /ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÝÇÑÓ
      ÈØæáå
      ÇÍãÏ åÔÇã
      ÇíåÇÈ
      ãÍãÏ ßÑÇÑå

      ÈÓ ááÇÓÝ ßÇä äÇÞÕ ÍÇÌå Ýì ÇáÝíáã Ïå ÚÔÇä íßãá ÚÇÑÝíä ßÇä äÇÞÕ Çíå ßÇä äÇÞÕ ßÇãíÑÇ

      æßÇä åíÈÞì Ýíáã áæ ßÇä ÇÊÚãá ßäÊ ãÊÇßÏ áæ ÏÎá Çì ãåÑÌÇä åíßÊÓÍ Çáßá ÈÓ ááÇÓÝ ãßäÇÔ ÚÇãáíä ÍÓÇÈäÇ Úáì ßÇãíÑÇ

      ÇÓã ÇáÝíáã åíÇ ÑÇæíå ãÔ Ýíáã ÈÓ ÑæÇíå ÍÞíÞÉ ÍÕáÊ ÈÌÏ ÇÓãåÇ Çããããããããã ÇäÇ ÇÎÊÇÑÊ ÚäæÇíä ÇäÊæÇ ÈÞì ããßä ÊÑÏæÇ ÚáíÇ ÈÚäæÇíä ÇäÊ ÊÍÈæåÇ
      ÇäÇ ÇÎÊÇÑÊ Çæá ÚäæÇä ((( ÕÑÎÉ 3ÔÈÇÈ ... æÇáËÇäì ØãæÍ 3ÔÈÇÈ


      ÇáÜÜÜÜÜÈÜÜÜÜÜÜÏ Ç íÜÜÜÜÜÜÜÜÜÉ      ãÍãÏ ßÑÇÑå äæÚ ãä ÇáÇäæÇÚ ÇäÓÇä Ìãíá Íáæ ÇáÑæÍ ßæíÓ æÇáäÇÓ Çáì ÍßãÊ ÚáíÇ ÈßÏå äÝÓå íÔÊÛá ÈÌÏ Ýì ÇáãÌÇá Ïå ÊãËíá ÑæÍå Ýíå
      ØíÈ Çæì ÈíÎÇÝ Úáì ÇÕÍÇÈå ÞÈá äÝÓå æíÍÈ ÇáÎíÑ áÇì ÍÏ æÇáì íÞÏÑ íÞæáßã Úáì ßáÇãì / ÇÍãÏ åÔÇã Çæ ÇíåÇÈ Ïæá ÊÈÚ ÇáÌÑæÈ ÈÊÇÚäÇ      ÇÍãÏ åÔÇã ØíÈ Çæì Çæì Çæì áÍÏ ÇáÓäå ÌÇíå ÚÇÞá ÇäÇ ÇÊæÞÚ Çäå åíÈÞì ãÎÑÌ ßæíÓ ÌÏÇ ÌÏÇ Úãá ÞÑíÈÇ ÚÑÖ ÑãÇÏ ãÔÊÚá Ýì ÓÇÞíå ÇáÕÇæì
      æßÇä ÚÑÖ ÝæÞ ÇáããÊÇÒ æÇäÇ ãÚÇíÇ ÇáÓì Ïì ÈÊÇÚ ÇáÚÑÖ Çáì ÚÇæÒå ããßä íßáãäì ÈÓ ãÔ ãæÖÚäÇ ÈÓ ÇäÓÇä ÈÌÏ ÈíÍÈ ÇáÍíÇå ÈÌÏ      ÇíåÇÈ Ïå ÈÞì ãæÖæÚ æÍæÇÑ áæÍÏå Ïå ÔÈå ãÍãÏ ßÑÇÑå ÇáÏäíÇ æÍÔÉ ãÚÇå æåæ ÇÍáì ãäì Ýì ÊãËíáå æßæíÓ Çæì ÍÊì ÔÈåì Ýì ÇáÔßá ßãÇä
      ÇáÏäíÇ ÞÇÓíÉ Úáíå ÇÊÈåÏá ßÊíÑ ÈÓ Çåæ ÈíÎÈØ ÔæíÉ äÔæÝ áíåÇ Íá æÌÏÚ ÌÏÇ æÏãå ÈÌÏ ãÔßáÉ


      Ïå ÇÎÊÕÇÑ ÈÓíØ ÌÏÇ Úáì ÇÈØÇá Ýíáã

      ÇäÇ ãÔ åÊßáã Úáì ÇáãÎÑÌ Çáì åæ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÝÇÑÓ æÇÓãå ÇáÍÞíÞì ÚÈÏ ÇáÑÍíã Ïå ÈÑÏå ÚÖæ åäÇ Ýì ÇáãÏÑÓÉ Ïå ÇäÊÇæ ÇÊßáãæÇ Úáíå ÈÑÇÍÊßã

      ãÍãÏ æÇíåÇÈ æÇÍãÏ ÇÍÏ ÇáãÔÊÑßíä Ýì ÌÑæÈ ÇáÓíäãÇ ÚÈÑ ØÑíÞ ÇáäÊ ÌÑæÈ ÇÓãå ÇáÓíäãÇ æÇáÊáÝÒíæä
      ßáå Ýì ÇáÌÑæÈ ÔÈÇÈ ØãæÍ ßáå íÑíÏ ÍáÇð æÑÏæÏ æäÓÇÚÏ ÈÚÖ

      ÌÇÁ Ýì ÇÍÏì ÇáãÓÌÇÊ

      Úáì ÌÑæÈ ÇáãÏÑÓÉ ÔÎÕ íÏÚì ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÝÇÑÓ ØÇáÈ ããËáíä æããËáÉ áÇÌÑÇÁ Ýíáã ÑæÇÆì
      ÞÕíÑ ÈÔÑã ÇáÔíÎ æÇáÇÞÕÑ

      æÚÇæÒåã Ýì ÇÞÕì ÓÑÚå æÈÚäæÇä ÇáãÓÌ íÌãÇÚå ÇÑÍãæäì ÇäÇ ÚÇæÒ ÇÔÊÛá ÇÙä ÇäåÇ ÔÏÊ
      ÇäÊÈÇåßã áåÐå ÇáÑÓÇáå æÇÙä ÈÑÏå Çä Çáßá ÝÇßÑåÇ
      ÇáãÎÑÌ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÝÇÑÓ ÇäÊÇÌ ÇáÚÏá æßÇä ÞÇíá Ýì ÇáãÓÌ ÇáããËáíä áíåã ãíÒÇäíå ÎÇÕå æÚÇæÒåã ÝæÑÇ
      ÏÇÑ ÇÍÏì ÇáãÍÇÏËå Èíä ßÑÇÑå æÚÈÏ ÇáÑÍãä Úáì ÇáÇíãíá Çäå ãÍÊÇÌå ÈÚÏ ãÔÇÝ ÕæÑ ãÍãÏ ßÑÇÑå
      æßÇä ÑÏå Çäå ÚÇæÒäì ÖÑæÑì æÇäÇ ÇÌÈÇÑì Ýì ÇáÝíáã æãÚÇíÇ ÔÎÕíä ÇÍãÏ åÔÇã æÇíåÇÈ æÇÏíäì ÇíãíáÇÊåã æÇÑÞÇã ÇáãæÈíáÇÊ ÈÊÇÚÊåã
      æÇÊÕáäÇ ÈÈÚÖ æÇÊßáãäÇ ãÚ ÈÚÖ áÇÎÐ ÇáÇÑÇÁ æÇÊÝÞäÇ ÇääÇ äÓÇÝÑ æÇÊÌãÚäÇ ÞÈá ÇáÓÝÑ Èíæãíä æßá Ïå ãæÈíáÇÊ áÚÈÏ ÇáÑÍãä ÝÇÑÓ Çä åæ Ýì ÇäÊÙÇÑäÇ ÈÓÑÚå ÌÏÇ
      æßá ÇáÔÛá æÇÞÝ ÚáíäÇ æÍÇÌÒ ßá ÍÇÌå æáÇÒã äÍÖÑ æäÎáÕ ÊÕæíÑ ÞÈá ÑãÖÇä
      ÎÏäÇ ÇáãæÖæÚ ÈÌÏíÉ æÞØÚäÇ ÊÐÇßÑ ÇáÓÝÑ Çáì ÇáÇÞÕÑ æÑÈäÇ íÚáã ÇÍäÇ ÇáËáÇËå ÌÇÈäÇ ãÕÇÑíÝ ÇáÓÝÑ æÇáÊÐÇßÑ ÇÒÇì Çáì ÇÓÊáÝ ãä ÕÇÍÈå æÇáì ÇÓÊáÝ ãä Çåáå
      æÍÌÒäÇ ÇáÊÐÇßÑ æåäÓÇÝÑ ÎáÇÕ æÇáßá ãÓÇÝÑ áÇËÈÇÊ äÝÓå ÇäÇ ÈÕÑÇÍÉ ÞæáÊ Ïì Çæá ÝÑÕÉ áíÇ æãÔ åÓíÈåÇ æáÇÒã ÇËÈÊ äÝÓì
      ÞæáÊ ÇäÊì ÇáÝÑÕÉ Çáì ãÓÊäÇíßì ãä ÒãÇä ÚÔÇä ÈÞì ÇæÑíßã äÝÓì æáÇÒã ÇÑÌÚ ÈáÏì ÇáÞÇåÑÉ æÇäÇ ËÇÈÊ æÌæÏì
      ÞÇã ÇáÞØÇÑ æÑÍáÉ ãÏÊåÇ 12 ÓÇÚå ÚÇÑÝíä ÈÞì ÇÍáì ÍÇÌå ÇääÇ ãäÚÑÝÔ ÈÚÖ ÇíåÇÈ æÇÍãÏ æßÑÇÑå ÈÓ ÚÇÑÝíä ßäÇ ÈäåÙÑ æäÖÍß
      ßÇääÇ ãÔ ÇÕÍÇÈ áÇ ÇÎæÇÊ ÚÇÑÝíä ÈÚÖ ãä ÒãÇä æÊÔÌíÚ æäÕÇÆÍ æÈÇáÐÇÊ ãä ÇÍãÏ åÔÇã íÚäì ÈÌÏ ÑÈäÇ íÎáíåã ÇáæÇÍÏ ãÍÓÔ ÈÇáÛÑÈÉ
      æßá ÔæíÉ ÊáíÝæäÇÊ áÚÈÏ ÇáÑÍãä Çåæ ÎáÇÕ äÇÞÕ 5 ÓÇÚÇÊ äÇÞÕ 3 ÓÇÚÊ äÇÞÕ ÓÇÚÊíä ÞáäÇ Çæá ãÊäÒáæÇ ÇáãÍØÉ åÊáÇÞæÇ ßÇÝíå ÇÓãå ÇáæÇÍÉ ÇäÇ åßæä ÞÇÚÏ åäÇß
      æÕá ÇáÞØÇÑ Çáì ãÍØÉ ÇáÇÞÕÑ ÇáÌãíáå æäÒáäÇ æÎÑÌäÇ ãä ÇáãÍØÉ æÔæÝäÇ ßÇÝíå ÇáæÇÍÉ Ýíä ÚÈÏ ÇáÑÍãä ãÔ áÇíÞíä ÚÈÏ ÇáÑÍãä
      äÊÕá ÈÚÈÏ ÇáÑÍãä ÊáíÝæäå ãÛáÞ..¿ ÖÍßäÇ ååååååååååååå Çå æÇááå ÖÍßäÇ
      ÚÇÑÝíä ÚãáäÇ Çíå ÔÑÈäÇ ÔÇì æßÇä ãÚÇíÇ ßÇãíÑÇ æÇÊÕæÑäÇ ßÇääÇ ãÝíÔ ÍÇÌå ÚÇÏì ãÔ ãåã ÞÚÏäÇ ÓÇÚÊíä ÊáíÝæä ãÚáÞ åååååååååååååååå
      æÇÍäÇ ÞÇÚÏíä Úáì ÇáßÇÝíå ãäÊÙÑíä ÇáÝÑÌ ÚÈÏ ÇáÑÍíã ßÇä Èíßáã ÇÍãÏ åÔÇã ãä ÊáíÝæä æÇÍÏ ÕÇÍÈå Úáì Øæá ÈÇáÕÏÝÉ ØáÚ ÇÍãÏ ããÓÍÔ ÇáÑÞã ÇÊÕáäÇ Èíå
      æÓÇáäÇ Úáì ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇÚØì áíäÇ ÚäæÇä äÑæÍáå Ýíå Ýì ãßÇä Ýì ÇáÇÞÕÑ ÇÓãå ÝÑÇÔÉ ÇáÓãÈæ
      ãÔ ÚÇÑÝíä ÈÞì äÚãá Çíå ÎÇíÝíä äÑæÍ ÇáÚäæÇä åæ íÌì ØíÈ äÚãá ÎÏäÇ ÊÇßÓì æÑÍäÇ ÝÑÇÔÉ ÇáÓÈãæ
      áÇÞíäÇ ÑÇÌá ßÈíÑ ÈäÞæáå íÍÇÌ Ýí ÍÏ åäÇ ÇÓãå ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÞÇá áÇ æÇááå íÇÈäì ÞÇáäÇ ØíÈ ÇÓÊäæÇ äÓÇá Úã ÝæÒì ßÏå
      Úã ÝæÒì ßÇä äÇíã ÞÚÏ íäÏå Úáíå íÇÚã ÝæÒì íÝæÒì íÝæÒì áÍÏ ãÇÚã ÝæÒì ÕÍì ãä Çáäæã ÈäÓÇáå íÍÇÌ áæ ÓãÍÊ Ýì ÍÏ åäÇ ÇÓãå ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÊÎíáæÇ ÞáäÇ Çíå ¿¿¿¿¿
      ÞáäÇ Çåæ äÇíã Ìæ Çåæ Ýì ÇáÝÑÇÔÉ åæ ÕÍì ÇáãÝÇÌÇå ÈÞì ãÔ åÞÏÑ ÇæÕÝáßã ÍÇáå ÓÇÚÊåÇ ßÇä ÚÇãá ÇÒÇì
      ÈÓ ÈÌÏ ãíäÝÚÔ íÈÞì ãÎÑÌ ÇÕáÇ æáÇ íäÝÚ ÇÕáÇ íÈÞì ÍÇÌå ÊÇäì æáÇ Ïå æáÇ Ïå
      ÇäÇ åÎÊÕÑ Ýì ÇáÞÕÉ ÍÇÌÇÊ ßÊíÑ ÇäÊæÇ ÈÞì ÊÑÌãæåÇ æßãæáåÇ ÈÑÇÍÊßã
      ÇÓÊÞÈáäÇ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÈÇáßáÇã ãä ÛíÑ ÍÊì ãíÓáã ÚáíäÇ
      Çæá ÇÓÊÞÈÇá ÑåíÈ ÇäÇ ÞæáÊ Èíäì æÈíä äÝÓì ÇáãæÖæÚ ãÔ ãØãÆä ÈÓ ãíäÝÚÔ ÇÊßáã ãÚ ÇÍãÏ æÇíåÇÈ ÚÔÇä ãÍÈØÔ ÍÏ
      Çáãåã ÎÏäÇ ÚÈÏ ÇáÑÍãä Çáì ÕÇÍÈå ÇÓãå ÈßÇÑ ãä ÇÌÏÚ ÇáäÇÓ Çáì ÇÊÚÑÝÊ Úáíåã åäÇß Ýì ÇáÇÞÕÑ
      ÎÏäÇ ÈßÇÑ ÝØÑäÇ æÙÈØäÇ ÍÓíÊ Çäå ãäÊÌ ÇáÝíáã åååååååååååååååååå Çå æÇááå ãæÇÞÝ ÛÑíÈå
      ÈÕÑÇÍÉ ÇáÑÌá ÈßÇÑ Ïå ÑÍÈ ÈíäÇ ÌÇãÏ Çæì Çæì Çáãåã ÎÏäÇ ÚÈÏ ÇáÑÍãä Çáì ÇáÝäÏÞ Çáì åäÞÚÏ Ýíå
      ÍÊå ÝäÏÞ ãÔßáÉ ãÝíÔ ÍÏ Ýíå ÇÍäÇ ÈÓ Çáì ßäÇ Ýíå ÛÑÝÉ ÚÈÇÑÉ Úä 3 ÓÇÑíÑ æãä ÛíÑ ÔÈÇíÈß ÎÇáÕ ÛíÑ ÔÈÇß ÇáãäæÑ ÈÓ
      æÇäÊæÇ ÈÞì ÚÇÑÝíä Ìæ ÇáÇÞÕÑ ÚÇãá ÇÒÇì ãÚ ÛÑÝÉ ãä ÛíÑ ÔÈÇß ÔæÝæÇ ÈÞì ÇáÍíÇå ÚÇãáÉ ÇÒÇì
      ãÔ ãæÖÚäÇ æáÇ ÞÕÊäÇ Çáäæã æáÇ ÇáÇßá æáÇ ÇáÍÇÌÇÊ Ïì ãÔ Ýì ÏãÇÛäÇ ÈÓ Ýì ÏãÇÛäÇ ÇáÔÛá
      ÞÇáäÇ ÑíÍæÇ áÍÏ ÇáÓÇÚå 8 Èáíá ÚÔÇä åäÞÚÏ ãÚ ÞÓØ ÇáÝíáã
      ÇÍäÇ ãÔ ÚÇÑÝíä ääÇã Ýì ÇáÌæ Ïå ÛíÑäÇ æäÒáäÇ ÇÊÛÏíäÇ æÞÚÏäÇ Úáì ßÇÝíå äÛíÑ Ìæ
      áÍÏ ãÌÇÁ ÚÈÏ ÇáÑÍãä áíäÇ ÞÇáäÇ ÇáäÇÓ ãÔ ÌÇåÒÉ ÇáäåÇÑÏå ÎáæåÇ ÝÓÍÉ åäÑæÍ ãÚÈÏ ÇáÇÞÕÑ
      æÑÍäÇ ÝÚáÇ åäÇß ÇáÌæ Ìãíá æÛíÑäÇ Ìæ æÔæÝäÇ ÍÇÌÇÊ ÚãÑäÇ ãÔæÝäåÇ
      ÑæÍäÇ ÈÚÏ ßÏå ÇÊÚÔíäÇ ÚäÏ ÇáãäÊÌ åååååååå Çå æÇááå ÇáãäÊÌ ÈßÇÑ ÇÊÚÔíäÇ ÚäÏå ßÇä ÚÈÏ ÇáÑÍãä Ïå ãÇáåæÔ ÈíÊ æáÇ Çåá
      ÈÚÏ ßÏå ÑæÍäÇ ÇáÝäÏÞ äãäÇ ÚÔÇä ÇáÕÈÍ åäÑæÍ ÚäÏ ÇáßæÇÝíÑ äÙíØ äÝÓäÇ Úáì ßáÇã ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÚÔÇä åäÞÇÈá ÇáäÇÓ
      ÕÍíäÇ ÞáäÇ åäÑæÍ äÊÝÓÍ Ýì ÇáãÚÈÏ æÈÚÏ ßÏå åäÑæÍ ÇáÈíÊ äÊÛÏì æÈÚÏ ßÏå åäÑæÍ äÞÚÏ ãÚ ÇáäÇÓ
      æÞáäÇ Ýíå ÈäÊíä ããËáíä Ìã ãä ÇáÈÍíÑÉ ÇáäåÇÑÏå ÞÇÚÏíä Ýì ÝäÏÞ ÊÇäì ÇÕá ÝáæÓå ßÊíÑ
      ÇáÚÌíÈ æÇáÚÌíÈ Ýì Çáíæã Ïå æåæ Ïå ãæÖæÚ ÇáÝíáã ÈäÊ ÇÓãåÇ ßÑíãÉ
      æÇÍäÇ ÑÇíÍíä äÊÝÓÍ ÞÇá áíäÇ ãæÖæÚ ÛÑíÈ ÞáäÇ ãÔ ÇäÊæÇ ÚÇæÒíä ÊÔÍäæÇ ÇáãæÈíáÇÊ ÑÕíÏ ÚÔÇä ÊÊßáãæÇ ÞæáäÇ áíå íÇÑíÊ
      ÞÇáäÇ åæÏíßã ÚäÏ æÇÍÏå ÊÈÚì ÇÓãåÇ ßÑíãÉ ÔÛÇáå Ýì ãÍá ãæÈíáÇÊ æÇÇäÇ ßáãÊåÇ æÇäÊæÇ ÑæÍæÇ áíåÇ æåíÇ åÊÍæá áßá æÇÍÏ 50Ì ÑÕíÏ
      ÞæáäÇ Ìãíá Çåæ Çæá ÍÇÌå íÚãáåÇ ãä ÓÇÚå ãÌíäÇ ØíÈ åäÑæÍ ÇÇÒÇì æåÊÍæá áíäÇ ÇÒÇì ãä ÛíÑ ãäÚÑÝåÇ Çæ ÊÚÑÝäÇ
      ÞáäÇ Þì Óíä Èíäì æÈíäåÇ ÇäÊæÇ Çæá ãåÊÞæáæÇ ÇáÓíä Ïå åíÇ åÊÝåã æåÊÙÈØßã
      ÇáÓíä Çáì åæ åäÞæáåÇ Ýì ÊÍæíá ãæÈäíá æÇÍäÇ ÎØæØäÇ ÝæÏÇÝæä Çáãåã åäÞæáåÇ ßÏå Ýì ÊÍæíá ãæÈíäíá åíÇ ÇáãÝÑæÖ ÊÞæáäÇ áÇ
      æÇæá ãÊÞæáäÇ áÇ äÞæáåÇ ÇäÇ ÇÓãì ßÐÇ æÇÍäÇ ÚÇÑÝíäß ÇÍäÇ ãä ØÑÝ ÚÈÏ ÇáÑÍãä æÈÚÏ ßÏå ÇáãÝÑæÖ ÊÙÈØäÇ
      Çáãåã ÞÇáäÇ ÇæÇäÇ åÓÊäÇßã Úáì Çæá ÇáÔÇÑÚ æíáÇ ãÓÊäíßã
      ÇäÇ ÏÇÎá ÇäÇ æÇíåÇÈ ãÔ ãÓÊÑíÍíä Çæá ãÏÎáäÇ Ýì ÊÍæíá ÑÕíÏ ãæÈäíá ÞÇáÊ áíäÇ Úáì Øæá Çå Ýì ÊÍæíá ÇäÇ ÞæáÊ ÝÈå ÍÇÌå ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÈíÓæÍäÇ
      ÇÚãá Çåí ÚÔÇä ÇÎÑÌ ãä ÇáæÑØÉ Ïì æáÇÞíÊ ÇáÈäÊ ÈÊßáãäì ÈÞÑÝ æÇáãÝÑæÖ åíÇ ÚÇÑÝå ÇÓãíäÇ ÞÚÏÊ ÇäÏå Úáì ßá æÇÍÏ ÈÇÓãå ÚÔÇä ÊÚÑÝ
      æåíÇ æáÇ åäÇ ÈÊÊßáã ÈÞÑÝ ÇäÇ ÚÔÇä ÇÎÑÌ ãä ÇáæÑØÉ æÇÎÑÌ ÇáäÇÓ Çáì ãÚÇíÇ ÇÎÊÑÚÊ äæÚ ÌÏíÏ ãä ÎØæØ ÇáãæÈíáÇÊ ÚÔÇä ÊÞæáì áÇ ÇæãÔì Úáì ßÏå
      ÇÎÊÑÚÊ æÎÑÌäÇ æÑÇíÍíä áÚÈÏ ÇáÑÍãä ÈäÞæáå ÍÕá ßÐÇ æßÐÇ ÞÇáäÇ Çíå ÈÞì ÊÎíáæÇ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿
      ÞÇáäÇ Ïå ÇÎÊÈÇÑ ããËá ÚÔÇä ÇáãÝÑæÖ ÇÔæÝßã åÊÚÑÝæÇ ÊÊßáãæÇ ãÚ ÍÏ ãÊÚÑÝåæÔ æáÇ áÇ Çæá ãÚÑÝÊ ßÏå æåæ ÈíÞæá ÇáßáÇã Ïå
      ÞæáÊ ÑÈäÇ íÓØÑ Úáì ÚÈÏ ÇáÑÍãä æÇÚÑÝ ÇãÓß ÇÚÕÇÈì ÑæÍäÇ ÈÚÏ ßÏå ÇáãÚÈÏ æÇÊãÔíäÇ ãä ÇáÓÇÚå 1 Çáì ÍÏ 6 ãÔì Ýì ÇáÍÑ æÇáÔãÓ
      ãæÖæÚ ÇáÛÏÇÁ ÇáÛÑíÈ
      ÇáãÝÑæÖ äÑæÍ äÊÛÏì ÚäÏå Ýì ÇáÈíÊ æääÌÒ ÈÏÑì ÈÏÑì ÚÔÇä ÇáäÇÓ åäÞÇÈáåÇ ÇáÓÇÚå 8
      ãßÇä ÈíÊå ÈíÊ ÝæÞ ÇáÓØÍ ãÞÝæá ÈÞÝá æåæ ãÔ ãÚÇå ÇáãÝÊÇÍ ÇäÊæÇ ÈÞì ÑÏæÇ ÚáíÇ ÈíÊå æÈÞÝá æãÔ ãÚÇå ãÝÊÇÍ ÈíÊå
      ÞÇáäÇ ÇäÇ åäÒá ÇÊÕÑÝ Ýì ãÝß ÚÔÇä äÝÊÍ ÇáÈÇÈ ãä ßÊÑ ÎäÞÉ ÇÍãÏ åÔÇã ÖÑÈ ÇáÈÇÈ ÈÇáÑÌá ÇáÈÇÈ äÒá Úáì ÇáÇÑÖ ÈÇáßÇãá ÈÇáÍáÞ ÈÊÇÚå
      ÖÍßäÇ ååååååååååååååå ãÚ ÇääÇ ÎáÇÕ ÔßáäÇ ÇÊÍØíäÇ ÞÏÇã ÇáÇãÑ ÇáæÇÞÚ
      ÏÎáäÇ ÇáÈíÊ ÈÊÇÚå
      ÚãáäÇ ÔÇì æßá ÔæíÉ íÞÝ Ýì ÇáÈáßæäå æíäÏå ÚáíÇ áæÍÏì Çæ ÇíåÇÈ áæÍÏå äÞÝ ãÚÇå
      æßá ÔæíÉ íÚãá ÊáíÝæä ÚÔÇä íÌíÈ ÇáÛÏÇÁ ãä ÇáÈíÊ ÇÇáÊÇäì
      ßá ÏÞíÞÉ íÊÕá ÈááãËÈíä ÇáÈäÇÊ ÚÔÇä íÔæÝåã ÌåÒæÇ æáÇ áÇ æíÔæÝåã ßáæÇ æáÇ áÇ ÚÔÇä ääÒá äÞÇÈáåã æäÞÚÏ ãÚ ÈÚÖ
      ÞÚÏäÇ ÓÇÚÊíä ãÝíÔ Çßá
      æÌÇÁÊ ÇáÓÇÚå 9 æäÕÝ æãíÚÇÏäÇ ÇáÓÇÚå 8 ãÚ ÇáäÇÓ ÈÞæáå åäÊÇÎÑ Úáì ÇáäÇÓ ÞÇáäÇ ÇäÇ ÇÌáÊå áÍÏ 10 ÞæáäÇ ßæíÓ
      ÌÊ 10 ãÝíÔ ÍÏ ÞÇáäÇ ÊÚÇáæÇ äÊÛÏì Ýì ÇáÈíÊ ÇáÊÇäì ÇäÇ ÈÞì ÇÊÎäÞÊ Úáíå ÞæáÊ áíå ãÔ ÌÇííä äÇßá ÇäÇ ÔÈÚÊ æÇáäÇÓ ÔÈÚÇäå
      ÞæáÊ áíå íáÇ äÑæÍ ááäÇÓ ãÔ åäÇßá ÇÕÑ ÇääÇ äÇßá ÇáÇæá æÇÍäÇ ÑÇíÍíä ÇáÈíÊ ÇáÊÇäì
      ÇáãÝÇÌÇÉ Çáì ÈÌÏ æÇÍäÇ äÇÒáíä ãä ÈíÊå ÚÇÑÝíä áÇÞíÊ ãíä áÇÞíÊ ßÑíãÉ æÇßÊÔÝÊ Çä ßÑíãÉ Ïì ÇáÍÈ ÇáæÍíÏ ßÑíãÉ ÈÊÇÚÊ ÇáãÍá ÈÊÇÚ ÇáãæÈíáÇÊ
      ÏÎáäÇ Ýì ØÑíÞ ÓßÉ ÍÏíÏ ÞØÑ ÖÇáãå ãÝåæÔ ÈÔÑ æãÔíäÇ ÍæÇáì ÓÇÚå æäÕÝ ÞæáÊ áíå íÚÈÏ ÇáÑÍãä åæ Çáì ßÇä åíÌíÈ ÇáÇßá åíÔì ßá Ïå æãä ÇáØÑíÞ Ïå ÈÕäíå Çßá
      ÇÍãÏ åÔÇã ßÇä ÓÇÚÊåÇ åíÊÍæá Úáíå ÇäÇ åÏíÊå
      ÞÇáäÇ ÈÚÏ ßÏå ÇÍäÇ åäÑæÍ ÇáÝäÏÞ ØíÈ æÇáäÇÓ Çáì åäÑæÍáåÇ ÞÇáäÇ ãÝíÔ äÇÓ
      ÊÎíáæÇ ÞÇáäÇ Çíå ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
      ÞÇáäÇ Çáì ÇäÇ ÚãáÊå Ïå íæã ÇáÇÎÊÈÇÑÇÊ Ïå ãíÔÊßã 8 ÓÇÚÇÊ æãä ÛíÑ Çßá ÚÔÇä ÇÚÑÝ ãÏì ÊÍãáßã ÇÒÇì æÇÚÑÝ ÇÎÑßã Çíå Ýì ÇáÊÚÈ
      æÇäÊæÇ äÌÍÊæÇ Ýì ÇáÇÎÊÈÇÑÇÊ ÈÊÇÚÊ ÞæÉ ÇáÊÍãá åååååååååååååååå
      áæ ãßÇäì åÊÑÏæÇ Úáíå ÊÞæáæÇ Çíå ÇäÇ ÞæáÊ áíå ßáãÉ æÇÍÏå ÞæáÊ åæ ÇÍäÇ Ýì ÇÎÊÈÇÑÇÊ ÍÑÈíÉ æÔÑØÉ æáÇ Çíå

      ååååååååååååååååååååååå ÇÎÊÈÇÑÇÊ ÇáÊãËíá ÇáÌÏíÏå Îáíßã ãÚÇíÇ

      1 / ÊÌíÈ ÇáããËá ÊÍØå ÛÑÝå ãä ÛíÑ ÔÈÇß
      2 / ÊÌíÈ ÇáããËá ÚÔÇä íÕÑÝ Úáíß æÊÇÎÏ ãäå ÓÌÇÆÑ æíÊßáã ãä ãæÈíáß
      3 / ÊÞÚÏå 8 ÓÇÚÇÊ ãÔì æãä ÛíÑ Çßá ÚÔÇä Þæå ÊÍãáå
      4 / ÊÌíÈå ãä ÇáÞÇåÑÉ áÍÏ ÇáÇÞÕÑ ÚÔÇä ÊÊãäÙÑ Èíå ÞÕÇÏ ÍÈíÈÊß

      Ïì ÇÎÊÈÇÑÇÊ ÇáããËá ÇáÍÏíË íãæÊå ãä ÇáÌæÚ æÇáãÔì ÚÔÇä íÚÑÝ íãËá åæ Ïå ÇáÊÇåíá ÇáäÝÓì ÇáÌÏíÏ

      ÑæÍäÇ ÇáÝäÏÞ ÇäÇ æÇíåÇÈ æÇÍãÏ ÚÇæÒíä äÞáÊå ãÔ ÚÇÑÝíä äÚãá Çíå ÝáæÓäÇ ÎáÕÊ ãÍÏÔ ãÚÇå ßÑÏíÊ ÝìÇ áãæÈíá ãÔ ÚÇÑÝíä ÈÌÏ
      æåæ ÈÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÑÏ ÌÏÇ æíÖÍß ååååååååååååå ÇäÓÇä ãÑÖ íÌÏÚÇä
      Çáãåã Çæá ãÏÎáäÇ ÇáÝäÏÞ Çæá ßáãÉ ØáÚÊ ãä ÇÍãÏ åÔÇã ÇäÇ ÚÇæÒ ÊÐßÑÉ ÑÌæÚì æÑÈäÇ íÚæÖ ÚáíÇ Ýì Çáì ÇäÇ ÎÓÑÊå

      åæ ÓãÚ ßÏå æÞáì Çæßì ÇÍãÏ åíÓÇÝÑ ßÑÇÑå åÊÓÇÝÑ ãÚÇå ÞæáÊ ØÈÚÇ ãÔ ÇäÇ Ìì ãÚÇå æÇÊÝÞäÇ æÇÍäÇ ÌÇííä Úáì ÇáÍáæÉ æÇáãÑÉ æÇäÇ ãíäÝÚÔ ÇÓíÈå áæÍÏå
      ÇÓÇÝÑ ãÚÇå ÇíåÇÈ ÊÑÏÏ ÈÓ ÇÞÊäÚ Çäå ÍæÇÑ ÇÊÚãá ÚáíäÇ
      ÞæáäÇ áíå ãÔ åäÓíÈß áÍÏ ãÊÞØÚ áíäÇ ÇáÊÐÇßÑ ÇäÇ ÈÞæáå Çíå .... íÇÚÈÏ ÇáÑÍãä ãÊÌíÈ ÝáæÓ ÇÌíÈ Çßá
      ÚÔÇä ãíÊ ãä ÇáÌæÚ æÈÚÏ ßÏå äÊßáã Þáì æÇááå ãÔ Ýì ÌíÈì æáÇ Ôáä
      ååååååååååååååååååååå ÇÞæáå Çíå Ïå ÓßÊ ØÈÚÇ
      ÞæáÊ ÈÞì ÇãÇá åíÏÝÚ Êãä ÇáÝäÏÞ æãäíä åíÌíÈ ÇáããËáíä æßÇãíÑÇÊ ÇßÊÝíÊ ÈÇáÖÍßÉ ÇÕá ÇíåÇÈ æÇÍãÏ æ ÇäÇ ãßäÊÔ ÈÈØá ÖÍß Øæá Çá4 ÇíÇã
      ÞÇáäÇ æÇááå Ýíå Ýíáã ÈÌÏ æáÇäÇÓ ÌÇíå ÈßÑÉ ÇÎÑ ßáÇã æÇááå æÇäÇ ãÍÊÇÌáßã æãÍÔÏ íÓíÈäì ÈÌÏ ÇäÇ ÚÇæÒßã æÝÑÕÉ áÍÏ ÈßÑÉ æãÍÏÔ åíÎÓÑ ÍÇÌå
      æÈßÑÉ ÇáÕÈÍ åÇÌì ÇÏì ßá æÇÍÏ 200Ì ãÕÇÑíÝ æÝáæÓ ÊÍÊ ÇáÍÓÇÈ
      æÍÇÌÇÊ ãä Ïì ÇäÇ ØÈÚÇ ãä Çæá ãÔæÝÊå ÞæáÊ íÓÊÍíá íßæä ãÎÑÌ æÑÈäÇ
      æÞÇáäÇ ãÚÇíÇ 2 ããËáíä ÇÌÈåã áíßã ÏáæÞÊì ÚÔÇä ÊÚÑÝæÇ Çä ÇáãæÖæÚ æÇäÇ ÈÊßáã ÌÏ æÇäÇ ãÊÝÞ ãÚÇåã ÚÔÇä ÇÊÚÈßã ãÚÇíÇ
      æÇäÇ ãÎØØ ßá Ïå ãä ÇáÇæá ÞæáäÇ ãÇÔì äÚÑÝ ÇÎÑå Çíå
      ÞÇáäÇ ÓÇÚå ÑÇÍ æãÌÇÔ áÍÏ ÇáÕÈÍ
      åååååååååååååååååå ÝÖáÊ ÈÑÏå ÇÖÍß ÇßÊÝíÊ ÈÇáÖÍßÉ
      ÈÚÏ ßÏå ÌÇáäÇ ÈßÇÑ Ýì ÇáÓÇÚå 4 ÝÌÑÇ ßÇä ÈíÎáÕ æÑÞ ÔÛáå æÌì íØãÆä ÚáíäÇ ÚÇÑÝíä ãÔ ÞÇÏÑ íÊßáã
      ãÔ ÞÇÏÑ íÈÕ Ýì æÔäÇ ãßÓæÝ ãä ÕÇÍÈå ÞæáäÇ áíå ÈßÇÑ Þæã äÇã æÑíÍ äÝÓß ÚÔÇä ÔÛáß ÈßÑÉ ãÑÖÇÔ æÞÇá ÇäÇ ãÔ åäÇã ÛíÑ áãÇ ÇáÇÞì ÚÈÏ ÇáÑÍãä Ýíä ÚÈÏ ÇáÑÍãä ØÝÔ ååååååååå
      ÕÍíäÇ ÇáÕÈÍ ãÔ ÚÇÑÝíä äÚãá Çíå ÞæáäÇ äÑæÍ áÚã ÝæÒì Ïå ÇáßÈíÑ ÈÊÇÚ ÇáÈáÏ æíÚÑÝ íÑæÍäÇ æíÌíÈ ÍÞäÇ


      Úã ÝæÒì æÝÑÇÔÉ ÇáÓãÈæ Ïå ÈÞì ãæÖæÚ æÞÕÉ áæÍÏåÇ


      Úã ÝæÒì áíå ÇÈä æÇÈäå ÈÓ æáíå ÍæÇáì 20 æÇÍÏ ÔÛÇáíä ãÚÇå Ýì ÇáÝÑÇÔÉ ÇáãÚáã ÇáßÈíÑ ÈÊÇÚ ÇáÇÞÕÑ
      ßá ÇáäÇÓ ÈÊÍÈå æÊÞÏÑå æßá ÈíÞÏÑå Çæì æÈíÓÇÚÏ ßá ÇáäÇÓ
      ÑæÍäÇ æÚã ÝæÒì ÇÓÊÞÈÇáäÇ ÈÌÏ ãÞÇÈáå ÝæÞ ÇáÌãíáå Íßíäå áíå Çáì ÍÕá
      ÇáÑÌá ÈÞì Ýì æÓØ åÏæãå ãÔ ÚÇÑÝ íÞæáäÇ Çíå ÚÔÇä ÇáÊáíÝæäÇÊ æßá ÇáßáÇã ßÇä ÈíÈÞì ÞÕÇÏå æÚÈÏ ÇáÑÍãä ßÇä ÈíßáãäÇ ãä ãæÈíáå
      ÚÇÑÝíä ÞÇáäÇ Çíå ÞÇáäÇ ÇäÓæÇ Çä ÇäÊæÇ ÌÇííä áÚÈÏ ÇáÑÍãä æÇäÊæÇ ÖíæÝì æßá ÍÇÌå åÊÈÞì ßæíÓÉ æÌÒãÊßã ÝæÞ ÑÇÓì áÍÏ ãÊÑÍæÇ
      ÈáÏßã ãÚÒÒíä ãßÑãíä æßá ÍÇÌå åÊÈÞì ÊãÇã æãÊÞáÞæÔ æÞÚÏ íÔÌÚäÇ
      ãíä åæ ÚÈÏ ÇáÑÍãä¿¿¿¿¿¿¿¿¿
      ßÇÏÈ Úáì ÇáÈáÏ ßáåÇ Úáì Çäå ÈíÔÊÛá ãÎÑÌ Ýì ÇáÞÇåÑÉ æÇÍäÇ ÇÕÍÇíå ÌÇííä äÊÔÛá ÚäÏå æåäÏíáå ÝáæÓ
      äÕÇÈ æÇÎÏ ãä ßá æÇÍÏ ÝáæÓ æåíÑÏåÇ áíå áÍÏ ÇáäÇÓ ÈÊÇÚÊ ÇáÞÇåÑÉ ÊíÌì Çáì åæ ÇÍäÇ ÚÔÇä åäíÏáå 10 ÇáÇÝ Ì æåíÓÏÏ Ïíæäå
      ÚÈÏ ÇáÑÍãä æáÏ ãÇáåæÔ Çåá ÏÇÆÑ Ýì ÇáÔÇÑÚ ÓäßÍÉ ßÇä ãÚÑÝ Úã ÝæÒì Çä Ýíå äÇÓ ßÈíÑÉ ÌÇíå ãä ÇáÞÇåÑÉ åÊÚãá Ýíáã åäÇ Ýì ÇáÇÞÕÑ æåæ åíÔÊÛá ãÚÇåã æåíÇÎÏ 10 ÇáÇÝ Ì æåíÓÏÏ ÇáÏæíä Çáì Úáíå
      æãÚÑÝ ßÑíãÉ ßÏå ÚÔÇä íÔÊÑì ÇáÔÈßÉ áíåÇ ÚÑÝÊæÇ áíå ÈÞì æÏÇäÇ ÚäÏåÇ ÇáãÍá æÈÚÏ ßÏå ÇÎÐäÇ ÇáÈíÊ ÚäÏå æÈÚÏ ßÏå äÒáäÇ áãÇ åíÇ ÌÊ ÚÔÇä ÊÔæÝäÇ ãÚÇå
      ÚÔÇä ÊÕÏÞ ßáÇãå æÊÚÑÝ Çä Ýì äÇÓ ãä ÇáÞÇåÑÉ ÈÌÏ æÝíå ÔÛá ÚÑÝÊæÇ áíå åæ Ïå ÇáÝíáã Çáì ãÝÑæÖ íÊÕæÑ
      ÈÓ ãßäÔ Ýíå ßÇãíÑÇ ßÇäÊ ÇÍÏÇË ÈÓ ßá Ïå ÚÔÇä íÊãäÙÑ ÞÕÇÏ ÍÈíÈÊå
      ÎáÕäÇ ãä ãæÖæÚ ÇáãÎÑÌ ÇáßÈíÑ ÚÈÏ ÇáÑÍãä
      äÑæÍ ÈÞì ááÒÚíã ÈÌÏ Úã ÝæÒì æÝÑÇÔÉ ÇáÓÈãæ
      Ïå ÔæÝäÇ ãäå ßÑã ÝæÞ ÇáßÑã ãåãÇ åÇÍßì æÇÞæá Úãá ãÚÇäÇ ÇßÊÑ ãä ßÏå ÍÌÒæÇ åÏæãÇäÇ æÇáÔäØ Ýì ÇáÝäÏÞ ÏÝÚ ÍÞ ÇáÝäÏÞ
      ÏÝÚ áíäÇ ÍÞ ÇáÊÐÇßÑ ÇßáäÇ Çßá Çáì ÇÍäÇ ÇáãÝÑæÖ ÎáÇÕ ÞÑÈäÇ ääÓì ÇáØÈíÎ ÈÞì íÚäì ßÑã ÝæÞ ãÊÊÎíáæÇ
      íÚäì Úãá Çáì ÕÚÈ Çì ÍÏ íÚãáæå æÚãá áíäÇ ÓäÏæÊÔÇä ÚÔÇä ØÑíÞ ÇáÞØÑ ãÔæÇÑßÈíÑ
      ÇÚØäÇ ÝáæÓ ÈÒíÇÏå ÚÔÇä áæ ÇÍÊÇÌäÇ ÍÇÌå Úãá ãÚÇäÇ ÈÕÑÇÍÉ ßá ÍÇÌå ÍÊì ÇáÕÈíÇä Çáì ÔÛÇáíä ãÚÇå ãÔ ÚÇÑÝíä íßÑãæäÇ ÇÒÇì
      ÍÊì ßáåã Ìã ÑßÈæäÇ ÇáÞØÑ æßá ÓÇÚå íÊÕá ÈíäÇ Çíå íÇæáÇÏ ãÓÊÑíÍä ãÔ ÚÇæÒíä ÍÇÌå áÍÏ ãÏÎáäÇ ÈíæÊäÇ æáÍÏ ÇáÇä ÈíÊÕá íØãÆä ÚáíäÇ
      ÇäÇ åÔíá áÞÈì æÇåÏíå áÚã ÝæÒì ÒÚíã ÇáÛáÇÈÉ ÇäÇ áÓå æáÇ ÍÇÌå ÚÔÇä ÇÓÊÍÞ ÇááÞÈ Ïå
      ÑæÍäÇ ÈíæÊäÇ ÑÇÓäÇ Ýì ÇáÇÑÖ ãÔ ÞÇÏÑíä äÊßáã ÝíäÇ ÇÍÈÇØ ãÔ Ýì íÚäì ßá ÍÇÌå ÊáÞæåÇ ÈÇáÐÇÊ ÝíÇ
      Çáì ÑÇÌÚ æáÇì ßÓÈÊå ãä ÇáÑÍáå Ïì ÈßÇÑ æÚã ÝæÒì æÚÇÆáÊå
      æÇäÇ ÈÚÏ ßÏå åÓãì äÝÓì ÒÚíã ÇáÛáÇÈÉ 2 ÈÚÏ Úã ÝæÒì
      ÈÓ Ïå ÇáÑÏ Úáì ãÓÌ ßÇä ÇÓãå íÌãÇÚå ÇÑÍãæäì ÚÇæÒ ÇÔÊÛá
      ÇáãÎÑÌ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÝÇÑÓ
      ÈØæáÉ
      ãÍãÏ ßÑÇÑå
      ÇíåÇÈ
      ÇÍãÏ åÔÇã

      ÓíäÇÑíæ

      ÇÎÊÇÑæÇ ÇäÊæÇ
      ÊÕæíÑ
      ÕæÑÉ ãä ÇáÍíÇå
      ÇäÊÇÌ
      ÈßÇÑ æÚã ÝæÒì æãæÈíá ãÍãÏ ßÑÇÑå ÇÊßáã ÈÑÇÍÊß ÚÔÇä Úáì Øæá ßÇä ÈíÊßáã ãä ãæÈíáì æßäÊ Úáì Øæá ÈÞæáå .... ßÑÇÑå ÇÊßáã ÈÑÇÍÊß åååååååå

      ÈÓ Ïì ÑÍáÉ ÇáÇÞÕÑ æÇáÝíáã Çáì ÇÊÕæÑ ããßä íÏÎá ãåÑÌÇä æíÇÇÎÏ ÌÇÆÒÉ ßãÇä
      Çåæ Ýíáã ÑæÇÆì Çåæ Çáì ÚÇæÒ íÇÎÏ æíßÊÈå æíßÊÈå ÇäÇ ãÊäÇÒá Úäå

      æßãÇä ßÊÈÊ ÞÕíÏÉ ÍÇÌÇÊ ØáÚÊåÇ ãä ÌæÇíÇ ÚÔÇä ÇØáÚ Ôæíå ÍÒä ãä ÌæÇíÇ


      Ìæ ÞáÈì æÇäÇ ÔÇíá ãÓÇÝÑ æãÊÛÑÈ æÚÇÑÝ Çäì ãÔ åßÇÈÑ
      ãÔ åßÇÈÑ Úáíßì íÇÏäíÇ ÚÔÇä ÇÍÞÞ ÇÍáÇãì æÈÇáÍáã ÇäÇ åßæä Èíßì æÈÇáì ãÔ åíåÏíäì
      íÇÞáÈì Þæá ááÞãÑ æÇÍßíáå Úáì Çáì ÇäÊ Ýíå Óäíä ØÇáÊ áíÇáì ÇáÓåÑ æÇáÏãÚ ãÇáì ÇáÚíä
      ÈÔßì åãì áÏäíÊì æÏäíÊì ÛÏÇÑå ÈÊáÚÈ ÈíÇ ÍæáÊ ßÊíÑ ÈÓ æáÇ ßÇä áíÇ æáÇ ÚáíÇ
      Ýì ÍíÇÉ ßá ÇäÓÇä ÐßÑì ÓÚíÏå íÞÝ ÇãÇãåÇ ãÊÐßÑÇ íÖÍß æ íÈÊÓã æ íÓÚÏ
      ÇÞÈá íÇ Öì ÇáÞáÈ Çáì ÇáÍíÇÉ áÃÖãß áÕÏÑì æãä ÍäÇäì ÊÔÝì ÇáÇáã ÈãÇ íÝíÏ ÇáÍÒä Úáì ÇáÇíÇã ÝãÇ åì ÇáÍíÇÉ äÚíÔåÇ ãÚÇ
      Ýì ÇáÇÍáÇã äÚãÉ åì ÇáäÓíÇä áÞáÈíäÇ æÇáÇãá ÈÇÞ áÑæÇÍíäÇ Úáì ÇáÏæÇã
      ßÊÇÈå ãÍãÏ ßÑÇÑå


      æÇßÊÝíÊ ÈßÊÇÈå åÐå ÇáßáãÇÊ ÇáÞáíáå ÝÞØ áÊÚÈíÑ ÈãÇ ÍÏË áíÇ æÇÕÏÞÇÆì
      íÌãÇÚå ÇäÇ ÚÇæÒ ÑÏæÏ Úáì ÇÓÆáÊì ÈÓ

      ÚÈÏ ÇáÑÍãä Ïå Çíå åá ãÑíÖ äÝÓíÇ Çã ãÑíÖ äÝÓíÇ ¿¿
      Çíå ÑÇíßã Ýì ÇáÊÌÑÈÉ ¿¿
      åá åæ ÚÞÇÈ Çæ ÍÙ ÇÓæÏ Çæ ÏÑÓ ¿¿¿
      Çíå ÑÇíßã ÝíäÇ ßáäÇ ÈÔÎÕíÉ ÔÎÕíÉ ¿¿
      Çíå ÑÇíßã Ýì Úã ÝæÒì ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
      ÇÎÑ ÓæÇá
      ÇäÇ ÇäÝÚ ßÇÊÈ æáÇ áÇ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿


      ÇäÇ åÇÈØá Ýä æßá ÍÇÌå ÈÓ ÇÑÌæ ÈÌÏ ãä ßá ÞáÈì ÑÓÇáÊì ÊæÕá ááÌÑæÈ ÇáãÑÏÓÉ æäÝÓì ÊÞÑæÇåÇ ÚÔÇä åÊÔÏßã ÈÌÏ
      æÍØæÇ äÝÓßã ãßÇäÇ
      ÇäÇ ÇáÇæá ßäÊ ÈÞæá ÇãÊì ÈÞì åÔÊÛá ÏáæÞÊì ÚÇÑÝíä ÈÞæá Çíå ÇäÇ ÈÞì ãÔ ÚÇæÒ ÇÔÊÛá ååååååååå
      ÈÌÏ ÊÌÑÈÉ ßÇä Ê ÞÇÓíÉ Çæì íÌãÇÚå Ýì ÙÑæÝ æÍÔÉ æãÚáÔ ÇäÇ ßÈÑÊ ÏãÇÛßã ÈÇáßáÇã
      ÕÑÎÉ ãÍãÏ ßÑÇÑå
      ÇÑÌæ ÇáÇåÊãÇã ÈÇáãÔÊÑßíä ÈÇáãÏÑÓÉ ÈÌÏ


      ãÍãÏ ßÑÇÑå
      ÒÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíÜÜÜÜÜÜÜÜã ÇáÜÜÜÜÜÜÛÜÜÜÜÜÜáÇÈÜÜÜÜÜÜÜå 2


      ---------------------------------
      How low will we go? Check out Yahoo! Messenger’s low PC-to-Phone call rates.


      ---------------------------------

      All-new Yahoo! Mail - Fire up a more powerful email and get things done faster.
      ---------------------------------
      Do you Yahoo!?
      Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail.
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.