Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group
1 member added in the last 7 days

Group Description


ÏæÓÊ �ÑÇãí¡

�Ñæå ApplyAbroad ÏÑ ÊÇÑíÎ 14 ãåÑ ãÇå 1386 Èå ÓÇíÊ http://www.applyabroad.org ãäÊÞá ÔÏ. áØÝÇ �ÑÓÔåÇí ÎæÏ ÑÇ ÏÑ ÂäÌÇ �ÓÊ ˜äíÏ. ÓÇíÊ ÌÏíÏ Çã˜ÇäÇÊ ÈíÔÊÑ æ ÈåÊÑí ÏÇÑÏ. ãÇ ÎæÔÍÇá ãíÔæíã ˜å Èå ÔãÇ ÏÑ ÌåÊ ÇÓÊÝÇÏå Èåíäå ÇÒ Çíä ÓÇíÊ ˜ã˜ ˜äíã. áØÝÇ äÙÑÇÊ æ �íÔäåÇÏÇÊ ÎæÏ ÑÇ ÈÑÇí ãÇ Ñæí ÓÇíÊ ÌÏíÏ ÇÑÓÇá äãÇííÏ.

ÇÒ åã˜ÇÑí ÔãÇ Ó�ÇÓ�ÐÇÑíã¡

ãÏíÑ ApplyAbroad
Dear ApplyAbroad Member,

ApplyAbroad was moved to the new site (http://www.applyabroad.org) on October 5th, 2007. Please post your questions on the new website, which has many new features. We apologize for the inconvenience and we do our best to help you get used to the new website. Please feel free to share your comments and concerns by posting them on the forum. To get email for new messages, please sign up to ApplyAbroad Yahoo group as well as ApplyAbroad forum.


Thanks,

ApplyAbroad Moderator

Group Information

 • 10302
 • Study Abroad
 • Dec 7, 2001
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are not permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages require approval.
 • All members can post messages.

Message History