Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

CapalNatura 2006

Expand Messages
 • Dada Mamusa
  Raport referitor la proiectul CĂPÂLNATURA, iniţiat de Asociaţia Culturală Sarmizegetusa, finanţat de Consiliul Judeţean Alba şi realizat cu sprijinul
  Message 1 of 1 , May 11, 2006
   Raport

   referitor la proiectul CÃPÂLNATURA,

   iniþiat de Asociaþia Culturalã Sarmizegetusa,

   finanþat de Consiliul Judeþean Alba

   ºi realizat cu sprijinul Muzeului Naþional al Unirii,
   al Serviciului Public Judeþean Salvamont,
   Projects Abroad (Anglia),
   Asociaþia Cultur’Art,
   Consiliul local Sãsciori ºi
   Fundaþia “Alba Iulia 1918, pentru unitatea ºi integritatea României”


   Programatã pentru zilele de 6-7 mai 2006, acþiunea de ecologizare a
   fortificaþiei dacice de la Cãpâlna ºi a drumului de acces pânã acolo,
   pornind de la “podul cetãþii”, traseu pe care a fost realizat ºi
   marcajul turistic, s-a desfãºurat în condiþii optime, beneficiind de
   colaborarea exemplarã a tuturor pãrþilor implicate.
   Limita de vârstã a participanþilor s-a înscris între 3 ºi 52 de ani,
   fiind prezenþi, împreunã cu familiile lor, membrii Asociaþiei
   Culturale Sarmizegetusa sosiþi din Alba Iulia, Cluj-Napoca, Braºov,
   Constanþa, Timiºoara ºi Arad, cãrora li s-au alãturat douã studente
   voluntare ale “Projects Abroad” sosite din Statele Unite ale Americii
   ºi Elveþia, un grup de arheologi de la Muzeul Naþional al Unirii din
   Alba Iulia, coordonaþi de directorul general, drd. Gabriel T. Rustoiu,
   membri ai Asociaþiei Cultur’Art, iar sprijinul logistic a venit din
   partea Serviciului Public Judeþean Salvamont, reprezentat prin domnii
   Lucian Forda ºi Doru Barna, care, împreunã cu Fundaþia “Alba Iulia
   1918, pentru unitatea ºi integritatea României” ºi Consiliul Judeþean
   Alba au asigurat ºi transportul pânã la Cãpâlna, unde s-a alãturat un
   grup de elevi de la ºcoala localã. Amintim nu în ultimul rând, ci ca o
   formã de recunoºtinþã pentru încrederea ºi sprijinul financiar
   acordate, prezenþa în mijlocul nostru a arhitectului-ºef al
   Consiliului Judeþean Alba, doamna Eugenia Mãrginean. Primirea fãcutã
   de autoritãþile locale, în speþã de domnul primar Nicolae Florin Morar
   ºi de domnul viceprimar Vasile Cristea, a fost exemplarã, dorinþa lor
   de a-ºi vedea valorificat patrimoniul istoric fiind un imbold pentru
   reuºita acþiunii.
   Au fost strânse resturile menajere, recipienþii din plastic ºi
   celelalte tipuri de deºeuri de pe drumul de acces de la “podul
   cetãþii” pânã la fortificaþie, din perimetrul exterior, din incinta ºi
   de pe acropola cetãþii, din zona de campare ºi de pe drumul pânã la
   sursa de apã; a fost traseul spre cetatea dacicã; au fost marcaþi
   copacii ºi lãstãriºul ce urmeazã sã fie degajat de pe zidurile cetãþii
   ºi o parte a platoului, pentru mai buna vizibilitate ºi uºurarea
   deplasãrii în jurul fortificaþiei propriu-zise; au fost identificate
   punctele unde ar putea fi reluatã cercetarea arheologicã ºi s-au
   luat primele repere pentru întocmirea unui proiect de restaurare a
   pãrþilor de zid unde blocurile dislocate se pot reamplasa.
   În urma acestor activitãþi ºi în vederea transformãrii cetãþii într-un
   obiectiv turistic, scop pentru care urmeazã sã fie montate panouri cu
   explicaþiile necesare în Sebeº, în centrul comunei Sãsciori ºi la
   “podul cetãþii”, ar mai putea fi, deci, de ajutor ºi luarea
   urmãtoarelor mãsuri:
   - deschiderea unui stand al Muzeului Naþional al Unirii din Alba
   Iulia la pensiunea din proximitatea “podului cetãþii”, unde sã se punã
   în vânzare un pliant detaliat al fortificaþiei dacice, dar ºi
   monografia cetãþii de la Cãpâlna, semnatã de Ioan Glodariu ºi Vasile
   Moga, ºi a cãrei a doua ediþie este în curs de reeditare, sub egida
   Consiliului Judeþean Alba;
   - servirea unui “meniu dacic” în ambientul deosebit de plãcut al
   pensiunii;
   - amenajarea drumului de acces la cetate în aºa fel încât sã se
   poatã urca cu maºina cât mai aproape de locul de campare;
   - curãþirea zidurilor fortificaþiei prin îndepãrtarea copacilor ºi
   lãstãriºului care ameninþã sã disloce pietrele, precum ºi injectarea
   rãdãcinilor acestora dupã tãiere;
   - aºezarea unor panouri cu indicarea locului de campare, a vetrei
   de foc ºi a izvorului pentru alimentarea cu apã a turiºtilor;
   - aºezarea, la intrarea în incinta fortificatã, a unui indicator cu
   planul cetãþii ºi explicarea traseului zidurilor;
   - pentru informarea turiºtilor dornici sã urmeze un “traseu dacic”,
   montarea unei lunete pentru comunicarea cu alte cetãþi dacice;
   - reluarea sãpãturilor arheologice în zonele rãmase necercetate ºi
   care ar putea oferi surprize spectaculoase pentru mai buna
   valorificare turisticã a obiectivului;
   - alcãtuirea unui proiect pentru restaurarea zidurilor, în mãsura
   în care blocurile dislocate permit reconstituirea amplasamentului iniþial.

   În cazul cã aceste sugestii vor fi considerate oportune, Asociaþia
   Culturalã Sarmizegetusa îºi oferã sprijinul pentru realizarea lor ºi
   îºi exprimã încã o datã recunoºtinþa pentru încrederea ºi ajutorul
   uman ºi financiar acordat de Consiliul Judeþean Alba ºi de ceilalþi
   colaboratori în vederea realizãrii acestui proiect.   Alba Iulia
   10 mai 2006
   Preºedinte,
   Cãtãlin Borangic
   www.enciclopedia-dacica.ro
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.