Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Analyse_This_] ÇÓÇáßã ÇáÏÚÇÁ

Expand Messages
 • د.هاله خاطر
  وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لللللللللللوووووووووووووولى متهيالى دى اول زغروده
  Message 1 of 2 , Jun 2, 2008
   æÚáíßã ÇáÓáÇã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå
    
   áááááááááááææææææææææææææáì
    Congratulations 
   ãÊåíÇáì Ïì Çæá ÒÛÑæÏå Ýì ÝÑÍß
    
   ÇáÝ ãÈÑæß íÇ ÊÇãÑ ÑÈäÇ íÊãã áß Úáì ÎíÑ
    Bride & Groom 
    
   ÈÇÑß Çááå áßãÇ æÈÇÑß ÚáíßãÇ æÑÒÞßãÇ ÇáÐÑíå ÇáÕÇáÍå ÈÅÐä Çááå
    
   ÇäÇ ÚÇÑÝå åì Ýì ÇáÇÎÑ åÊØáÚ ÚÒæãå ÍÊÉ ÌÇÊæå æÓäÏæÊÔ ÈÓØÑãå Úáì ÑÃì åÇäì ÑãÒì
    Burger 2  Hot Dog 2 
   Çíæå ßÏå ÝÑÍæäÇ ÚÇíÒíä äÎáÕ ãäßã æÇÍÏ æÇÍÏ æäØãä Úáíßã Ýì ÚÔÔ ÇáÒæÌíå
    
   ÇäÇ ßÇä ãÇáì æãÇá ÇáÛáÈ Ïå
    
   ÇäÇ ÞÇÏÑå Úáì ÇÊäíä áãÇ ÇÈÞì ãÇãÉ ÌÑæÈ ßÇãá Ýíå 4500 æáÏ æÈäÊ Íáæíä ÇãÇãíÑ
    
   æáÓå ãÊÌæÒæÔ
    
    Family 4 
   ÑÈäÇ íæÝÞßã ÌãíÚÇ æäØãä Úáíßã äÝÑ äÝÑ æäÝÑÇíå äÝÑÇíå
    Big Hug 
   ãÇãÇ åÇáå

   Tamer Elhawi <Analyse-This@...> wrote:
   ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå
    
   ÇäÇ ÚÇÑÝ Çäí ÇäÇ ãÎÊÝí ÈÞÇáí ÝÊÑÉ ÈÓ æÇááå ãÚÐæÑ ÈÌÏ ãØÍæææææææææææä ÇÕá ÇáÝÑÍ ÞÑÈ æÇÏÚæáí ÑÈäÇ íæÓÚ ÑÒÞí æíÈÇÑßáí Ýí ÍíÇÊí æÇááí åíÏÚíáí åÇÚÒãå æÇáÚÔÇ ãæÌææÏ æßáå Ý ÇáÊãÇã ... æÑÈäÇ íæÝÞ ÇáÌãíÚ æíÑÒÞßã ÇáÒæÌ ÇáÕÇáÍ .. Çááåã ÇÚÝ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ ÇáãÓáãíä..
    
   ÊÇãÑ ÇáÍÇæí  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.