Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Analyse_This_] åÊÈÞÇ ÑÇÌá ÇãÊí

Expand Messages
 • Nadia Al-Ansary
  د.فرج مسعد بأسجل خالص احترامي و تقديري لعم مسعد و أتمنى أقابله عشان أقبل يده الإنسان
  Message 1 of 15 , May 1, 2008
  • 0 Attachment
   Ï.ÝÑÌ ãÓÚÏ
   ÈÃÓÌá ÎÇáÕ ÇÍÊÑÇãí æ ÊÞÏíÑí áÚã ãÓÚÏ
   æ ÃÊãäì ÃÞÇÈáå ÚÔÇä ÃÞÈá íÏå
   ÇáÅäÓÇä ÇáÑÇÆÚ Çááí ÑÈì ÔÎÕíÉ ÌÏíÑÉ Èßá ÇÍÊÑÇã
   Òí ÍÖÑÊß
   ÑÈäÇ íßÑã ÍÖÑÊß æ Êßãá ÇáãÓíÑÉ
   æ ÊÍÐæ ÈÇáãËá Ýí ÊäÔÆÉ ÃÈäÇÆß
   ÑÈäÇ íßÑãß Ýíåã íÇÑÈ
   æ ãÔ ÈÓ ßÏå ÍÖÑÊß ÚÑÝ ÇáäÇÓ ÈÓíÑÊß ÇáãÔÑÝÉ
   æ Åä ÇáÝÖá ÝíåÇ áÑÇÌá ÈÓíØ ÈÓ ÑÇÌá ÈÌÏ
   Òí ãÇÍÖÑÊß ÚÑÝÊäÇ æ ÅÍäÇ ÈÏæÑäÇ åÇäÊÚáã æ äÚáã æ äÞÊÏí ÈÚã ãÓÚÏ
   ÑÈäÇ íßÊÑ ãä ÃãËÇáå
   Çááåã Âãíä
    
    
    


   farag mosaad <Analyse-This@...> wrote:

   ÕÈÇÍ ÇáÝá æÇáÚÓá ãÍÓæÈßã ÚÈÏ ãä ÚÈÇÏ Çááå ÇáÝÞÑÇÁ ÈÓ ÔÇíá Ìãíá ßÈíÑ áÑÇÌá äÌÇÑ ÇÓãÉ Úã ãÓÚÏ ÇáÑÇÌá ÏÇ ãÈíÚÑÝÔ íÞÑÇ æáÇ íßÊÈ ÈÓ ÎáÇäí ÇÚÑÝ ÇÔíá äÝÓí æÇÈÞí ÑÇÌá ÇáÑÇÌá ÏÇ åæ æÈßá ÝÎÑ ÇÈæíÇ Úãá ÇíÉ ÈÞí äÒáäí æÇäÇ ÚäÏí 10 Óäíä ÇÔÊÛá ßäÊ Èáã äÔÇÑÉ ãä ÊÍÊ ÇáãßäÉ Ýí æÑÔÉ æÇÍÏ ãÚÑÝÉ æÈÚÏ Çæá ÇÓÈæÚ ÇÎÏÊ Çæá ãÑÊÈ ßÇä 5 ÌäíÉ æÑæÍÊ ÇÔÊÑíÊ ÔæíÉ Êíä ÈÑÔæãí áÇãí ÑÈäÇ íÏíåÇ ÇáÕÍÉ æØÈÚÇ ÇáÑÇÌá ÖÍß ÚáíÇ æÇÏÇäí Êíä Çí ßáÇã ÎÏÊ ÇÍáÇ ÊÚáíÞíä Ýí ÍíÇÊí ÇáÇæáÇäí ãä Çãí ÇáÍÈíÈÉ ÞÇáÊáí : ÏÇ ÇÍáÇ Êíä ÈÇíÙ ÇßáÊÉ ÚáÔÇä ãä ÚÑÞ ÌÈíäß æÇÈæíÇ ÞÇáí ÇÎÏÊ ßÇã ÞæáÊáÉ 5 ÌäíÉ ÞÇáí ÎÏ ßãÇä ÎãÓÉ ãäí áÇäß ßäÊ ÑÇÌá æÇÔÊÛáÊ Çáãåã ßá ÕíÝ ßäÊ ÇÏæÑ Úáí ÔÛá Çí ÔÛá Ýí ÇáÓÈÇßÉ ãÚ ÇÚãÇãí Ýí ÕäÇÚÉ ÇáÈáÇØ ãÚ ÎíáÇäí ÇáÝ Úáí ÇáÈíæÊ ÈÕÇÈæä ÇäÇÏí Úáí ÇáÒÈÇíä ÞÏÇã ãÍá æÇÛÑÈ ÔÛáÇäÉ ßÇäÊ æÇäÇ Ýí 3 ÇÚÏÇÏí ßäÊ ÈÛÓá ÇáÇÞÝÇÕ ÇáÈáÇÓÊß ÈÊÇÚÉ ÊÚÈíÉ ÇáÝÇßåå Ýí
    ÊÑÚÉ ÇáÇÓãÇÚíáíÉ æßÇä ÇÌÑí æÕá ÚÞÈÇá ÇãáÊßã 3.75 ÞÑÔ Ýí Çáíæã Çáãåã æÕáÊ ãÑÍáÉ ÇáÌÇãÚÉ æßäÊ ÈÞíÊ æÇÏ ÝÊ ÇáÊÊ ÇáÈÊ íÚäí ÇÚÑÝ ÇÌíÈ ÇáÊÇíåå æßáíÊí ßÇäÊ ßáíÉ ÝäíÉ æÚãáíÉ íÚäí ÈäÓÊÎÏã ÎÇãÇÊ ÎÔÈ æÒÌÇÌ æÞãÇÔ æÍÇÌÇÊ ãä Ïí æØÈÚÇ ÇáÍÇá Úáí ÇáÞÏ ÝÈÞíÊ ÇÊÇÌÑ ÝíåÇ ãÚ ÇÕÍÇÈí æÇÌíÈåÇáåã ÈÇÞá ãä ÓÚÑ ÇáÓæÞ áÛÇíÉ ãÇ ÇÊÎÑÌÊ æßäÊ ÔÛÇá ÈÚÏ ÇáäÊíÌÉ ÈÇÓÈæÚ æÇÍÏ æÏÎáÊ Ýí ÇáãÇÌíÓÊíÑ æÈÚÏíåÇ ÇáÌæÇÒ æÇáÎáÝÉ Ëã ÇáÏßÊæÑÇÉ æßá íæã ÈÈæÓ ÇíÏ ÇÈæíÇ Çáí ÎáÇäí ÇÈÞí ÑÇÌá æÇÚÊãÏ Úáí äÝÓí Çáãåã íÇÌãÇÚÉ ÇäÇ ÈÞæáßã ÏÇ áíÉ   ÚáÔÇä ÇÍäÇ ÈäÊÑÈí ÛáØ íÚäí ÇáÇÈÇÁ ÇáÇä ÈíØáÈæ ãä ÇáÔÇÈ ÇäÉ íÈÞí ÑÇÌá ÈÚÏ 20 ÓäÉ ãÚíáÉ æãÕÑæÝ ãä ÈÇÈÇ ÇÒÇí ¿ ÇÒÇí ÊÈÞí Úíá áÛÇíÉ ÇÎÑ íæã Ýí ÇãÊÍÇäÇÊ ÇáÈßÇáÑíæÓ Çæ ÇááíÓÇäÓ ÇÒÇí ãÊÌÑÈÔ ÍáÇæÉ Çä íßæä ãÚÇß ÞÑÔ ãä ÚÑÞ ÌÈíäß¿ ÇÒÇí ãÊÌÑÈÔ Çí ÊÌÑÈÉ ÊÏíß ÎÈÑÉ ¿ ßá Çáí ÈíÑæÍæ íÔÊÛáæ ÈíÞæáæ áÓÉ ÎÑíÌ æãÚäÏíÔ ÎÈÑÉ ÈÓ áæ ÑÇÍ æÞÇá ÇäÇ ÇÔÊÛáÊ ßÐÇ æßÐÇ æßÐÇ åíÚÑÝæ Çä ÏÇ ÑÇÌá æíÚÊãÏ ÚáíÉ ãÔ Úíá ÈÊÇÚ ãÕÑæÝÉ ãä ÈÇÈÇ  ÝíÉ æÇÍÏ Ýí ÇÎÑ ÇáäÊ ÚÇíÒ íÞæáí íÇÚã åæ ÝíÉ ÔÛá ¿ ÇÞæáÉ áæ
    ÏæÑÊ åÊáÇÞí Çä ÔÇáÉ ÊÔÊÛá ÈÈáÇÔ ÈÓ ÊÔÊÛá Îáí ÇáÓæÞ íÖÍß Úáíß æÇäÊ åÊÖÍß ÚáíÉ ÈÚÏíä  æÇááå ÇäÇ ÏÎáÊ ãßÇä æÇÊäÕÈ ÚáíÇ ÝíÉ Ýí ãÈáÛ ßÈíÑ æÇäÇ ÚÇÑÝ Çä ÏÇ åíÍÕá ÈÓ ÚáÔÇä ÇÚÑÝ ÍÇÌÉ ãÚíäÉ æÇÔÊÛá ÝíåÇ æÈÚÏ ßÏÉ ÈÞÊ ÇáÓÇÚÉ ÈÊÇÚÊí Ýí ÇáÔÛá ÏÇ ÈÇáÔíÆ ÇáÝáÇäí   Çáãåã äÏæÑ Úáí Çí ÔÛá æáæ ÏæÑÊæ Úáí Çí æÇÍÏ ÑÈäÇ ãä ÚáíÉ ÈÇáäÌÇÍ åÊáÇÞæÉ ßÇä ÈíÚÊãÏ Úáí äÝÓÉ ãÔ Úáí ÈÇÈÇ æãÇãÇ  æÊãäíÇÊí áíßã Èßá äÌÇÍ æÊæÝíÞ Úáí ÝßÑÉ ãÍÓæÈßã ÈÞí ÇÓÊÔÇÑí Ýäí Ýí ÚÏÏ ãä ÇáÔÑßÇÊ ÇáßÈíÑÉ æãÏÑÓ Ýí ÇáÌÇãÚÉ  æãÊäÓæÔ ãÔÑæÚ ÇáÑÈÚ ÌäíÉ ÊÕÏÞ ßá íæã ÈÑÈÚ ÌäíÉ æÑÈäÇ åíßÑãß   ÓÈÍÇä Çááå æÈÍãÏÉ ÓÈÍÇä Çááå ÇáÚÙíã ÚÏÏ ÎáÉ æÒäÉ ÚÑÔÉ æãÏÇÏ ßáãÇÊÉ æÑÖÇÁ äÝÓÉ

    
   ááÊÕæíÊ Úáì ÊãÑíÑ ÚÏÏ ÇáÑÓÇÆá ÇáíæãíÉ
    
   JOIN US!!
    
       Connect to the next generation of MSN Messenger  Get it now!


   Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.

  • mohamed shehata
   للاسف فية بنات بتموت فى الولد اللى لافف وداير عشانبتحس انة اختارها وفضلها عن كل اللى
   Message 2 of 15 , May 1, 2008
   • 0 Attachment

    للاسف فية بنات بتموت فى الولد اللى لافف وداير عشان
    بتحس انة اختارها وفضلها عن كل اللى عرفهم قبا كدة
    نوع من حب اثبات الذات بس خلى بالك
    ديل .... عمرة ما يتعدل

     

    JOIN US!!

     

    Analyse This ! Yahoo Groups

     

     Analyse This ! Facebook  
    To: analyse_this_@yahoogroups.com
    From: Analyse-This
    Date: Tue, 29 Apr 2008 12:40:56 +0200
    Subject: RE: [Analyse_This_] مـِقـطـع الـسمكـه وديـلـهـا

    كان ياماكان ياسعد يا اكرام ولا يحلا الكلام الا بذكر النبي علية الصلاة
    والسلام
    كان فية راجل سايب مراتة في البيت وهي ست مش ولا بد
    وكان جايب ليها سمكة معتبرة علشان نطبخهالة ويكلو وتبقي الاشية معدن
    اخونا ساب البيت وخرج
    وجه الافندي حبيب الهانم
    ورجع الزوج المسكين بينما العاشق الولهان في البيت وزي ما كلنا عارفين في
    الحالت دي لازم العشيق يستخبي
    استخبي فين في المطبخ
    وكان حظة امة عسل لقي قدامة اية
    السمكة
    قام اكلها حتي زيلها
    اكتشف الزوج الحقيقة وجري ورا العشيق في الشوارع يطاردة
    ولما بيسئلوة الراجل قال
    دا مقطع السمكة وديلها
    هي دي القصة الخاصة بالمثل
    ولا تعليق     

    للتصويت على تمرير عدد الرسائل اليومية
     

    JOIN US!!

     

    Analyse This ! Yahoo Groups

     

     Analyse This ! Facebook  
    To: analyse_this_ @yahoogroups. com
    From: Analyse-This
    Date: Fri, 25 Apr 2008 22:41:43 +0200
    Subject: [Analyse_This_ ] مـِقـطـع الـسمكـه وديـلـهـا     مـِقـطـع الـسمكـه وديـلـهـا
    استفزتنى صحبتى لما قبلت ترتبط بواحد أهم صفه فيه بالنسبه لها انه
    " مـقـطـع الـسـمـكه وديـلـها "
    يعـنى لافـف ودايـر ومشى مع نـص بنات البلد!!!!! ومع انى مش عارفه ايه علاقة
    السمك بالـــــ ......ديل بس كرهتنى فى السمك معقوله واحده توافق ترتبط بشخص فلتان حب قبلها عشرات ومعروف عنه انه "عينه ُزايغه" ؟؟ وايه الـمـيـزه يـعـنـى انـه يـكـون كـده؟؟ جايز عقلها الباطن اقنعها ان هو بكدا يكون فضلها على اى واحده عرفها؟؟
    احـتـمـال بـردو وجـايـز هى كـدا مـتـصـوره انه " مطأطأ " ومفتح وفاهم بقا وهـيغـرقها
    فى الدلـع من واقـع تجـاربـه السـابـقـه يـعـنـى ولـد خـبـره الصراحه انى مش بـحـب النوع ده خـااالص وعارفه ان الطبع بيخرج بعد الروح ولا يمكن تغييره؟
    يعنى ممكن بعد كدا تبقا معاه وبردويعاكس اويظهراهتمام بأى واحده غيرها منكم فى بنات كتير بتفـَضـَل النوع  "الـطـاووسـى" ده من الرجاله؟؟ وما دام "الخبره" ميزه يبؤوا ليه بيحرموها على البنات انها تحب وتعرف حد قبل جوزها؟؟ اشمعنا هو يبقا "واد مطأطأ"
     وهـى تـبـقـا
     " بـنـت مـعـنـدهـاش ادب " ؟؟
    تفتكروا فى علاج لاخـيـنـا إللى بيقطع السمك وديله ده ولا لأ ؟؟
     
    ،،،، تحياتى وتمنياتى القلبيه للجميع بأسعد وأهنأ حياه ،،،،،
    ،،،،،
    Sabrina A.Ali
     

     

    للتصويت على تمرير عدد الرسائل اليومية
     

    JOIN US!!

     

    Analyse This ! Yahoo Groups

     

     Analyse This ! Facebook  
    Get news, entertainment and everything you care about at Live.com. Check it out!


    Connect to the next generation of MSN Messenger  Get it now!


    Explore the seven wonders of the world Learn more!
   • Hesham Sayed
    هههههههههههههههههههههههههههههههههههه صدقنى ياأستاذ فرج أنا ضحكت لما قلت يابس أنا
    Message 3 of 15 , May 1, 2008
    • 0 Attachment


     هههههههههههههههههههههههههههههههههههه صدقنى ياأستاذ فرج أنا ضحكت لما قلت يابس أنا ماكنتش أعرف معناها إيه فعلا حكاية مقطع السمكة وديلها بس أنت هاتخلينى أرد على بنات زمايلى فى الكلية برضه عايزين يرتبطو بواحد مقطع السمكة وديلها ربنا يهديهم ويهدينا
     أنا متشكر جدا فعلا

      

      

     JOIN US!!

      

     Analyse This ! Yahoo Groups

      

      Analyse This ! Facebook  
     To: analyse_this_@yahoogroups.com
     From: Analyse-This
     Date: Tue, 29 Apr 2008 12:40:56 +0200
     Subject: RE: [Analyse_This_] مـِقـطـع الـسمكـه وديـلـهـا

     كان ياماكان ياسعد يا اكرام ولا يحلا الكلام الا بذكر النبي علية الصلاة
     والسلام
     كان فية راجل سايب مراتة في البيت وهي ست مش ولا بد
     وكان جايب ليها سمكة معتبرة علشان نطبخهالة ويكلو وتبقي الاشية معدن
     اخونا ساب البيت وخرج
     وجه الافندي حبيب الهانم
     ورجع الزوج المسكين بينما العاشق الولهان في البيت وزي ما كلنا عارفين في
     الحالت دي لازم العشيق يستخبي
     استخبي فين في المطبخ
     وكان حظة امة عسل لقي قدامة اية
     السمكة
     قام اكلها حتي زيلها
     اكتشف الزوج الحقيقة وجري ورا العشيق في الشوارع يطاردة
     ولما بيسئلوة الراجل قال
     دا مقطع السمكة وديلها
     هي دي القصة الخاصة بالمثل
     ولا تعليق      

     للتصويت على تمرير عدد الرسائل اليومية
      

     JOIN US!!

      

     Analyse This ! Yahoo Groups

      

      Analyse This ! Facebook  
     To: analyse_this_ @yahoogroups. com
     From: Analyse-This
     Date: Fri, 25 Apr 2008 22:41:43 +0200
     Subject: [Analyse_This_ ] مـِقـطـع الـسمكـه وديـلـهـا      مـِقـطـع الـسمكـه وديـلـهـا
     استفزتنى صحبتى لما قبلت ترتبط بواحد أهم صفه فيه بالنسبه لها انه
     " مـقـطـع الـسـمـكه وديـلـها "
     يعـنى لافـف ودايـر ومشى مع نـص بنات البلد!!!!! ومع انى مش عارفه ايه علاقة
     السمك بالـــــ ......ديل بس كرهتنى فى السمك معقوله واحده توافق ترتبط بشخص فلتان حب قبلها عشرات ومعروف عنه انه "عينه ُزايغه" ؟؟ وايه الـمـيـزه يـعـنـى انـه يـكـون كـده؟؟ جايز عقلها الباطن اقنعها ان هو بكدا يكون فضلها على اى واحده عرفها؟؟
     احـتـمـال بـردو وجـايـز هى كـدا مـتـصـوره انه " مطأطأ " ومفتح وفاهم بقا وهـيغـرقها
     فى الدلـع من واقـع تجـاربـه السـابـقـه يـعـنـى ولـد خـبـره الصراحه انى مش بـحـب النوع ده خـااالص وعارفه ان الطبع بيخرج بعد الروح ولا يمكن تغييره؟
     يعنى ممكن بعد كدا تبقا معاه وبردويعاكس اويظهراهتمام بأى واحده غيرها منكم فى بنات كتير بتفـَضـَل النوع  "الـطـاووسـى" ده من الرجاله؟؟ وما دام "الخبره" ميزه يبؤوا ليه بيحرموها على البنات انها تحب وتعرف حد قبل جوزها؟؟ اشمعنا هو يبقا "واد مطأطأ"
      وهـى تـبـقـا
      " بـنـت مـعـنـدهـاش ادب " ؟؟
     تفتكروا فى علاج لاخـيـنـا إللى بيقطع السمك وديله ده ولا لأ ؟؟
      
     ،،،، تحياتى وتمنياتى القلبيه للجميع بأسعد وأهنأ حياه ،،،،،
     ،،،،،
     Sabrina A.Ali
      

      

     للتصويت على تمرير عدد الرسائل اليومية
      

     JOIN US!!

      

     Analyse This ! Yahoo Groups

      

      Analyse This ! Facebook  
     Get news, entertainment and everything you care about at Live.com. Check it out!


     Connect to the next generation of MSN Messenger  Get it now!


     Connect to the next generation of MSN Messenger  Get it now!
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.