Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ÃãÜæÑÊÜì ÇáÍÜÜáÜæå ÈÜÞÜÊ ØÜöÚÜãå / æÕæÑ ÍßÇíå

Expand Messages
 • Mohammed mostafa
  السلام عليكم ورحمه الله صـابـريـن... ديه حضرتك يا فندم مجموعة أغانى لعيد الأم بهديها
  Message 1 of 2 , Mar 31, 2008
   ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãå Çááå
   ÕÜÇÈÜÑíÜä... Ïíå ÍÖÑÊß íÇ ÝäÏã ãÌãæÚÉ ÃÛÇäì áÚíÏ ÇáÃã ÈåÏíåÇ áÍÖÑÊß æáßá ÃÚÖÇÁ ÇáÌÑæÈ....
   ßá Çááì Úáíß Çäß ÊÖÛØ Úáì ÇáÑÇÈØ ÈÃÓÝá ÅÓã ÇáÃÛäíå...
    
    
   ãáÍæÙå
   íÌÈ ÅÓÊÎÏÇã ÃÍÏË ÈÑäÇãÌ ááÜ Real Player
    
   Ïíå ÃÛäíå ÈÅÓã ÕÇÈÑíä  áÔÇÏíå
    
   ÇÛäíå ÇãæÑÊì ÇáÍáæå áÜÜ ÕÈÇÍ  ( ÓÇÏÓ ÃÛäíå ÈÃÓÝá ÇáÕÝÍå )
    
    
   äÛãå ÇãæÑÊì ÇáÍáæå ( ááÊÍãíá )
    
    
   ÇÛäíå ÍÈíÈå ÇãåÇ áÜ ÕÈÇÍ   ( Ãæá ÃÛäíå Ýì ÇáÕÝÍå )
    
    
   ÓÊ ÇáÍÈÇíÈ áÜ ÝÇíÒå ÃÍãÏ  ÈÕæÊ ÑæÚå
    
    
   ÈíÊ ÇáÚÒ íÇ ÈíÊäÇ áÜ ÝÇíÒå ÃÍãÏ   ÈÕæÊ ÃÍáì ãä ÑæÚå
    
    
   æÏå ÑÇÈØ ÇáãæÞÚ ááÊÍãíá
    
    
   ãÇãÇ íÇ Íáæå íÇ ÃÌãá Ûäæå  áÔÇÏíå
    
    
   æÇáÇÛäíå Ïíå ÇäÇ ÈÍÈåÇÇÇÇÇÇ ØÍä Çææææì ÇÓãÚæåÇ æÞæáæ ÑÃíßã
    
   ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
   ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
    
   áÓæÝ ÃÚæÏ íÇ Ããì ÅäÔÇÏ áÜÕÇÍÈ ÇáÕæÊ ÇáãÊãíÒ ÃÍãÏ ÈæÎÇØÑ
   Ìãíáå Ìãíáå Ìãíáå
    
   æÏíå ÕæÊ ÝÞØ áãä íÑíÏ ÇáÇÍÊÝÇÙ ÈåÇ
    
    
    
   ãÈÍÜÑõõõ õ Ýì ÐßÑíÇÊì ãä ÃÌãá ãÇ ÓãÚÊ
   http://www.islamway.com/?iw_s=outdoor&iw_a=directlistenNasheeds&song_id=1810&media_type=realmedia
    
   æÏå ÇáãæÞÚ ÇáÑÓãì ÈÊÇÚæ( ÃÍãÏ ÈæÎÇØÑ)
   æÕÏÞæäì Çááì åÇíÓãÚ ÕæÊå Ýì ÇáÅäÔÇÏ åÇíÈØá íÓãÚ ÃÛÇäì ÊÇäì.
   æíÞÖíåÇ Úáì Øææææá ÅäÔÇÏ
    
   Ïíå ÈÞì ÍÇÌå ßÏå åÏíå áåæÇÉ ÌãÚ æÅÞÊäÇÁ ÇáÕæÑ
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
       
    
   ÇáÊãíÒæÇáÑíÇÏå ÇáÏÇÆãå ááÌÑæÈ
   ãÍãÏ ãÕØÝì
    


   No Cost - Get a month of Blockbuster Total Access now. Sweet deal for Yahoo! users and friends.
  • SABRINA ABU ALI
   اشكرك بشده وكتيييييييييييييير أوىىىىىىىىىىىىى والله ما عرفه أؤول لحضرتك إيه؟؟!! بس
   Message 2 of 2 , Apr 2, 2008
    ÇÔßÑß ÈÔÏå æßÊííííííííííííííÑ Ãæììììììììììììì
    æÇááå ãÇ ÚÑÝå ÃÄæá áÍÖÑÊß Åíå¿¿!! ÈÓ ÝÚáÇð ÅÈÍÇÑ ÑÇÆÚ Ýì ÇÌãá ÒßÑíÇÊ æÃÍáì æÃÛáì ÃíÇã
    ÑÌÚÊäì áÃíÇã ÇáãÏÑÓå ÇáÕÈÍ æÇáÕÍíÇ Úáì ÕæÊ ãÇãÇ ÈÇáÃÛÇäì Ïì
    æáãÇ ÇÑÌÚ æÇÊÓÍÈ ãä æÑÇåÇ ãä ÛíÑ ãÇ ÊÍÓ ÃáÇÞíåÇ ÈÑÏæ ÈÊÊãÊã ÈíåÇ
    ÍÖÑÊß ÑÇÇÇÇÇÇÇÇÆÚ æÕÈæÑ Çäß ÚÑÝÊ ÊÏæÑ Úáì ÇãæÑÊì ÇáÍáæå æÍÈíÈÉ ÇãåÇ¡¡¡ ÝÇßåÉ Çáãíá íÚäì
    æãÚ Çä ÈÇÞì ÇáÇÛÇäì æÇáÕæÑ Ïì ßáåÇ æÇááå ÇáÚÙíã ÚäÏì ÈÓ ÈÑÏæ ÇÔßÑß æÌÒÇß Çááå ßá ÎíÑ
    æÊÇäì ÇÔßÑß Èßá ÇááÛÇÊ
    ÊÍíÇÊì ÇáÞáÈíå
    Sabrina A.Ali

    Mohammed mostafa <Group@...> wrote:
    ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãå Çááå
    ÕÜÇÈÜÑíÜä... Ïíå ÍÖÑÊß íÇ ÝäÏã ãÌãæÚÉ ÃÛÇäì áÚíÏ ÇáÃã ÈåÏíåÇ áÍÖÑÊß æáßá ÃÚÖÇÁ ÇáÌÑæÈ....
    ßá Çááì Úáíß Çäß ÊÖÛØ Úáì ÇáÑÇÈØ ÈÃÓÝá ÅÓã ÇáÃÛäíå...
    ãáÍæÙå
    íÌÈ ÅÓÊÎÏÇã ÃÍÏË ÈÑäÇãÌ ááÜ Real Player
     
    Ïíå ÃÛäíå ÈÅÓã ÕÇÈÑíä  áÔÇÏíå
    ÇÛäíå ÇãæÑÊì ÇáÍáæå áÜÜ ÕÈÇÍ  ( ÓÇÏÓ ÃÛäíå ÈÃÓÝá ÇáÕÝÍå )
    äÛãå ÇãæÑÊì ÇáÍáæå ( ááÊÍãíá )
    ÇÛäíå ÍÈíÈå ÇãåÇ áÜ ÕÈÇÍ   ( Ãæá ÃÛäíå Ýì ÇáÕÝÍå )
    ÓÊ ÇáÍÈÇíÈ áÜ ÝÇíÒå ÃÍãÏ  ÈÕæÊ ÑæÚå
    ÈíÊ ÇáÚÒ íÇ ÈíÊäÇ áÜ ÝÇíÒå ÃÍãÏ   ÈÕæÊ ÃÍáì ãä ÑæÚå
    æÏå ÑÇÈØ ÇáãæÞÚ ááÊÍãíá
    ãÇãÇ íÇ Íáæå íÇ ÃÌãá Ûäæå  áÔÇÏíå
    æÇáÇÛäíå Ïíå ÇäÇ ÈÍÈåÇÇÇÇÇÇ ØÍä Çææææì ÇÓãÚæåÇ æÞæáæ ÑÃíßã
    ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
    ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
    áÓæÝ ÃÚæÏ íÇ Ããì ÅäÔÇÏ áÜÕÇÍÈ ÇáÕæÊ ÇáãÊãíÒ ÃÍãÏ ÈæÎÇØÑ
    Ìãíáå Ìãíáå Ìãíáå
    æÏíå ÕæÊ ÝÞØ áãä íÑíÏ ÇáÇÍÊÝÇÙ ÈåÇ
     
    ãÈÍÜÑõõõ õ Ýì ÐßÑíÇÊì ãä ÃÌãá ãÇ ÓãÚÊ
    http://www.islamway .com/?iw_ s=outdoor&iw_a=directlistenNa sheeds&song_id=1810&media_type=realmedi a
    æÏå ÇáãæÞÚ ÇáÑÓãì ÈÊÇÚæ( ÃÍãÏ ÈæÎÇØÑ)
    æÕÏÞæäì Çááì åÇíÓãÚ ÕæÊå Ýì ÇáÅäÔÇÏ åÇíÈØá íÓãÚ ÃÛÇäì ÊÇäì.
    æíÞÖíåÇ Úáì Øææææá ÅäÔÇÏ
    Ïíå ÈÞì ÍÇÌå ßÏå åÏíå áåæÇÉ ÌãÚ æÅÞÊäÇÁ ÇáÕæÑ
        
    ÇáÊãíÒæÇáÑíÇÏå ÇáÏÇÆãå ááÌÑæÈ
    ãÍãÏ ãÕØÝì

    No Cost - Get a month of Blockbuster Total Access now. Sweet deal for Yahoo! users and friends.


    You rock. That's why Blockbuster's offering you one month of Blockbuster Total Access, No Cost.

   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.