Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ÑßÒæÇ íÇ ÈäÇÊ æ ãÊÒÚáæÔ íÇ ÔÈÇÈ

Expand Messages
 • rasha hashish
  Rosha سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين بسم الله
  Message 1 of 1 , Aug 26, 2006
    
   Upgrade your email with 1000's of emoticon iconsRosha Upgrade your email with 1000's of emoticon icons
    
    
   ÓÈÍÇä Çááå æÈÍãÏ ÓÈÍÇä Çááå ÇáÚÙíã
   Çááåã ÊæÝäÇ ãÓáãíä æÇáÍÞäÇ ÈÇáÕÇáÍíä

   ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã
   {{{ÇÚÑÝì ÚÑíÓß ÈÏÑì ãä ØÑíÞÉ Çßáå }}}
   ãä ÛíÑ ÒÚá íÇ ÔÈÇÈ åÐÇ ÑÃì ÈÚÖ Çæ ÇÛáÈ ÇáÈäÇÊ.
   1-
   ÅÐÇ ßÇä ÚÇÏí íÚäí áÇ ÈíÇßá ÈÓÑÚÉ æáÇ ÈÈØÁ æáÇ ÏÇíãðÇ ÔÈÚÇä æáÇ
   ãÝÌæÚ Úáì Øæá..
   íÈÞì ÔÎÕ ãÚÊÏá Ýí ÚæÇØÝå æÞÑÇÑÇÊå æíÈÞì Ïå ÂÎÑ ÇáÑÌÇá ÇáãÍÊÑãíä..

   ßáÈÔíå.. æÇÓÊÚÌáí ÇáÒÝÇÝ æÇáÍíÇÉ åÊÈÞì ÈãÈí
   2-
   ÅÐÇ ßÇä ÈíÍÈ ÇáÃßá Òí Úíäíå> .. æÃæá ãÇ íÏÎá ãä ÇáÈÇÈ æÞÈá ãÇ -
   íÞæá áß ÇÒíß íÞæá áß ÑíÍÉ ÇáÊÞáíÉ ÊÌää . íÇÑæÍí ÅäÊæÇ ÚÇãáíä ãáæÎíÉ
   Úáì
   ÃÑÇäÈ¿¿

   ÃãæÊ ÃäÇ.. æíÞÚÏ íÇßá æíÍÔÑ áÍÏ ãÇ íÛãì Úáíå.. íÈÞì ÅäÓÇä ØÝÓ..
   æåæÇÆí..

   æØÇíÔ.. æÃæÚí ÊÊÌæÒíå ÃÍÓä íÇßáß æÇäÊí äÇíãÉ....¿¿

   ÃãÇ ÅÐÇ ßÇä ãÔ ãåÊã ÈÇáãÑÉ.. áÇíÞæáß Ïå Íáæ æáÇ Ïå ÚÇÏì æáÇ ãÇáÍ
   æáÇ ãÓÊæí

   æáÇ áÓå äí æáÇ ÈíÚáÞ Ãí ÊÚáíÞ.. æÚãÑå ãÇíÞæáß ÌÚÇä Ãæ ÔÈÚÇä íÈÞì
   ÅäÓÇä ãÇáæÔ
   áÒãå.. æÒí ÞáÊå.. æÃäÕÍß ÈÏá ãÇ ÊÊÌæÒíå ÅÊÈäíå..æåÇÊÚíÔí ÅäÊí
   ÇáÑÇÌá

   æÇáÓÊ Ý æÞÊ æÇÍÏ æÇÚãáí ÍÓÇÈß åÇÊÑßÈí æÊÏáÏáí ÑÌáííßí.

   ÃãÇ ÅÐÇ ßÇä ÈíÇßá Òì ãÇíßæä ÍÏ ÈíÌÑí æÑÇÇÇÇå æÓÇÚÉ ÇáÃßá ÈíÌíáå
   ÍÇáÉ ÕÑÚ ãÚæí..
   æíÞæã ãä Ú ÇáÃßá ÞÈá Ãí ÍÏ ÊÇäí.íÈÞì ãÊÓÑÚ.. æãÊåæÑ Ýí ÇÊÎÇÐ
   ÞÑÇÑÇÊå æããßä
   ÈÚÏ ÇáÌæÇÇÇÒ íßÊÔÝ Åäß áÓÊ ãáåãÊå..æáÓÊ ÝÊÇÉ ÃÍáÇãå æáÓÊö Íáãå..
   æíÑæÍ ãØáÞß ÈÇáÊáÇÊÉ.. ÅÎáÚí ÅäÊí ÈÏÑí ÃÍÓä áßÑÇãÊß.

   5-
   ÃãÇ ÅÐÇ ßÇä ÈíÇßá Úáì ãåáå.. æíãÒãÒ.. Ýì ßá ÕäÝ áæÍÏå.. æíÓÃá Úä ßá
   ÕäÝ Åíå

   ãÞÇÏíÑå æãÚãæá ÅÒÇÇÇí æíÞÚÏ íÓÊØÚã Ýì ÇáÃßá ãä ÇáÚÕÑ ááãÛÑÈ . ÍÇÓÈí
   ãäå íÇ ÇÎÊí

   Ïå ÇáäæÚ Çááí áå ãÎ.. æÈíæÒä ÇáÃãæÑ ÈØÑíÞå ÊÝÞÚ ÇáãÑÇÑÉ.. æáæ Ýí
   íæã ØáÈÊí ãäå
   íÞæáß ßáãÉ ÍáæÉ åÇíÞæáß ãÔ ÚÇãá ÍÓÇÈí æíÞÚÏ íÝßÑ 3 Óäíä æÈÚÏíä íÞæá
   áß ÈÍÈß

   æíÞÚÏ íÔæÝ æÞÚåÇ Úáíßí Åíå¿¿ äÙÇÇÇÇÇã Ôáá ÑÚÇÔ ÈÏÑí.... ÈÏÑí....

   ÅÎáÚí íÇ Ããí...

   6-

   ÃãÇ ÅÐÇ ßÇä ÈíÞÚÏ íÞØÚ Ý ÇáÃßá Òí ãÇíßæä Ý ÎäÇÞÉ æíÎÈØ Ý ÇáØÈÞ ãä
   ÇáÛá..

   æíÞØÚ ÍÊÉ ÇááÍãÉ Òí ãÇ íßæä ÈíÏÈÍåÇ.. æíÊÝÊÝ.. æíÊßáã..

   Øæá ãÇåæ ÈíÇßá áãÇ íÛÑÞ æÔß Ãßá.. Ïå ÔÎÕ ÚÕÈí ÌÏðÇÇÇÇ..
   æãÚ Ãæá ÎäÇÞÉ åÇíÑæÍ ãäÇæáß ÈÇáßÑÓí Ý ÑÇÓß ÃæÈÇáÓßíäÉ Ý Úíäß

   íÚãá áß ÚÇåÉ ãÓÊÏíãÉ æÈÚÏíä.. íåÏì..
   æíÞæá áß: ÓæææÑí íÇ ÑæÍí åí ÌÊ Ýíßí.. ãÇÚÇáíÔ"
   ãÇÚÇáíÔ ÈÑøóå íÇ ÍÈíÈí æÎÏ ÇáÈÇÈ ÝÅíÏß"


   ÃãÇ ÅÐÇ ßÇä ÏÇíãðÇ ÞÑÝÇÇÇÇä ÏÇíãðÇ ãÔ ÚÇÌÈå ÇáÚÌÈ æáÇ ÇáÕíÇã Ýì
   ÑÌÈ.. íÚ..
   ÇáãáæÎíÉ ÊÞíáÉ.. íÇí.. ÇáÓãäÉ ßÊíÑÉ Úáì æÔ ÇáÔæÑÈÉ.. íÇÓÇÊÑ.. ÏÇ
   ãÍÔí

   æáÇ ÕæÇÈÚ ãææææÒ.. ÃææææÝ.. ÇáÑÒ ãÍÕæíá.. íÇãøóå ÇáãßÑæäÉ ãÚÌäÉ..
   ÅÐÇ ßÇä ßÏå Êæßáí Úáì Çááå æåÇÊí ÃÍãì ÓÇØæææææÑ ÚäÏß æÃäÇ ÃÚÑÝ áß

   æÇÍÏ ãÍÇãí åÇíØáÚß ãäåÇ Òí ÇáÔÚÑÉ ã ÇáÚÌííííä

   æÇáÃÍÓä ãä Ïå ßáå.....

   ãÇáåÇ ÇáÞÚÏÉ Ý ÈíÊ ÃÈææææææææßí¿¿   All-new Yahoo! Mail - Fire up a more powerful email and get things done faster.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.