Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Alternattiva Demokratika-Stqarrija Media Kontaminazzjoni ta' L-Arja: Thassib u proposti ta' l-Alternattiva Demokratika

Expand Messages
 • Mark Causon
  Alternattiva Demokratika The Green Party 149,Archbishop Street, Valletta tel 571530 email : markc@global.net.mt http://www.alternattiva.org.mt STQARRIJA MEDIA:
  Message 1 of 1 , Jan 4, 2001
   Alternattiva Demokratika
   The Green Party
   149,Archbishop Street,
   Valletta
   tel 571530
   email : markc@...
   http://www.alternattiva.org.mt   STQARRIJA MEDIA:
   KONTAMINAZZJONI TA' L-ARJA : THASSIB U PROPOSTI TA' L-ALTERNATTIVA
   DEMOKRATIKA

   Alternattiva Demokratika qieghda tesprimi t-thassib taghha dwar
   ir-rizultati
   tan-National Air Quality Standards, li gew zvelati mill-Ministru ta'
   l-Ambjent Francis Zammit Dimech ftit jiem ilu. Dawn it-testijiet zvelaw
   prezenza eccessiva ta' dhahen u ta' skart li tikkontamina l-arja f'Malta.

   It-testijiet ikkonfermaw li hafna minn dawn id-dhahen jigu emessi minn
   karozzi, trab mill-kostruzzjoni, mizbliet, fabriki, agrikultura u sorsi
   ohra. Dawn id-dhahen jistghu jaffetwaw hazin hafna is-sahha ta' bosta nies,
   specjalment ta' dawk li jbatu bl-azma jew b'mard konness man-nifs, mard
   tal-qalb, kif ukoll tfal u anzjani. Tabilhaqq jista' jwassal ghal mard
   serju
   fil-pulmun, problemi fin-nifs kif ukoll imwiet prematuri.

   Filwaqt li Alternattiva Demokratika tirrikonoxxi li saru xi tibdiliet
   fil-Power Station tal-Marsa, li tnaqqset ir-rata ta' VAT fuq l-Energija
   Solari, li ddahlu ligijiet li jikkontrollaw l-uzu tal-pesticidji
   fl-agrikultura kif ukoll hargu tenders ghall-immaniggjar ta' l-Iskart,
   Alternattiva Demokratika issostni li fadal hafna xi jsir sabiex is-sahha
   tal-Maltin ma tkunx mhedda minn dhahen u skart eccessiv.

   Alternattiva Demokratika issostni li ghadhom jiddahlu mizuri illum qabel
   ghada sabiex titnaqqas il-kontamizzajoni ta' l-arja. Fost il-mizuri li
   ghandhom jiddahlu hemm

   · li fil-Power Station tal-Marsa ikun hemm iktar hafna iktar investiment
   f'dak li ghandu x'jaqsam ma' precipitators u li jwaqqfu it-trab iswed;
   · li l-Gvern jintroduci iktar mizuri favur energija nadifa bhal dik solari;
   · li l-Gvern jintroduci incentivi favur l-agrikultura organika li ma tuzax
   pesticidji velenuzi;
   · li jkun hemm titjib sostanzjali fit-Trasport Publiku biex ihajjar lil
   iktar nies juzawh;
   · li jibda jintuza petrol u diesel iktar nadif fil-karozzi;
   · li l-Gvern jaghti widen lill-qasam ambjentali fl-ghazla ta' tender
   ghall-immaniggjar ta' l-iskart;
   · li Malta taddatta u timplimenta l-istandards ta' l-Unjoni Ewropea dwar
   dhahen u skart;
   · li l-Gvern iwessa l-konsultazzjoni ambjentali ma' esperti,
   istituzzjonijiet, ghaqdiet non-governattivi u cittadini sabiex verament
   jaddatta politika ambjentali serja u effettiva;

   Alternattiva Demokratika, filwaqt li tfakkar li ilha ghal dawn l-ahhar
   12-il
   sena tipproponi mizuri ambjentali jharsu is-sahha tal-Maltin, theggeg
   lill-Gvern biex ikollu iktar determinazzjoni favur politika li tnaqqas
   il-livelli allarmanti ta' dhahen u skart li jikkontaminaw l-arja.
   L-Alternattiva Demokratika hija herqana li tiddiskuti politika ambjentali
   mal-Gvern u ma' min ghandu rieda tajba fuq dan il-qasam.


   Michael Briguglio
   Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
   mbrig@...

   ALTERNATTIVA DEMOKRATIKA - "NIFS GDID, NIFS NADIF"
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.