Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

PR 1-9-2012 LGBT rights: AD for full Equality

Expand Messages
 • Alternattiva Demokratika
  Alternattiva Demokratika - The Green Party www.alternattiva.org.mt P.O. Box 38, Marsa, MTP1001 PR 1-9-2012 LGBT rights: AD for full Equality In a press
  Message 1 of 1 , Sep 1, 2012
  Alternattiva Demokratika - The Green Party
  www.alternattiva.org.mt
  P.O. Box 38, Marsa, MTP1001
   

  PR 1-9-2012
  LGBT rights: AD for full Equality


  In a press conference in Sliema, Alternattiva Demokratika - The Green Party said that recent developments confirm that as regards LGBT rights, it is clearly the only party for full equality in all aspects of social and family policy, irrespective of one’s sexual orientation, gender identity and gender expression.

  Michael Briguglio, AD Chairperson, said: “While other parties propose a bad deal or a hotchpotch of vagueness, AD is in synch with the proposals of MGRM for recognition of same-sex marriage. Only the right of marriage represents equality”.

  “Malta is in a situation where the Nationalist Party keeps its confessional approach towards LGBT persons, whilst Labour sits on the fence and fails to propose clear policies on rights such as marriage”.

  Equality can only materialise by having one institution for both different-sex and same-sex couples. Recognition of same-sex couples in marriage would lead to the strengthening of the concept of the family. More and more societies and political parties are increasingly recognizing this. Within the EU, the influence of the European Greens is of great importance for such progressive change”.

  “AD is also supporting MGRM’s Gender Identity Act proposal, which calls for expedient legal gender recognition and for gender reassignment procedures under the national health care service. As regards the current IVF debate, AD believes that should be no form of discrimination in access to this right. Hence, for example, one should not be discriminated against on the basis of one’s sexual orientation”.

  “Regarding adoption, AD believes that there should be no discrimination on the basis of the sexual orientation and every case should be considered on its own merits. Gender minorities such as transgender persons should be protected against every form of discrimination and the Constitution should be amended to prohibit any form of discrimination on the basis of sexual orientation, gender identity and gender expression.”

   

  PR 1-9-2012
  Drittijiet tal-persuni LGBT: AD favur ugwaljanza shiha


  F’konferenza stampa t’Tas-Sliema, Alternattiva Demokratika – The Green Party qalet li zviluppi ricenti juru li f’dak li ghandu x’jaqsam mad-drittijiet tal-persuni LGBT, hi il-uniku partit li favur ugwaljanza shiha f’kull qasam tal-politika socjali u politika tal-familja, irrispettivament mill-orjentazzjoni sesswli, identita’ u espressjoni tal-generu tal-persuna.

  Michael Briguglio, Chairperson, ta’ l-AD qal: ““Filwaqt li partiti ohra jipproponu politika hazina jew vaga, AD taqbel perfettament mal-proposti tal-MGRM favur id-dritt taz-zwieg ghall-persuni ta’ l-istess sess. Dan biss jirraprezenta ugwaljanza”.

  “Malta qieghda f’sitwazzjoni fejn il-PN jibqa’ jaddotta politika konfessjonali dwar persuni LGBT, filwaqt li l-PL joqghod gallarija u ma jipproponi xejn konkret fuq drittijiet bhaz-zwieg”.

  “Rikonoxximent ta’ kopji ta’ l-istess sess fiz-zwieg twassal ghal tishih fil-kuncett tal-familja. Iktar u iktar socjetajiet qed jaghrfu dan. Fl-UE, l-influenza tal-Hodor hija ta’ importanza kbira ghal dan it-tibdil progressiv”.

  “AD qed tappoggja wkoll il-Gender Identity Act propost mill-MGRM, li jsejjah ghal possibilta' ta' bidla tal-generu legali tal-persuna minghir xkiel zejjed u proceduri ta’ gender reassignment taht il-servizz nazzjonali tas-sahha. F’dak li ghandu x’jaqsam mal-IVF, AD temmen li m’ghandu jkun hemm l-ebda forma ta’ diskriminazzjoni fl-access ghal dan id-dritt. Ghalhekk, per ezempju, hadd m’ghandu jigi diskriminata minhabba l-orjentazzjoni sesswali”.

  "Rigward l-adozzjoni, AD temmen li m'ghandux ikun hemm diskriminazzjoni fuq bazi tal-orjentazzjoni sesswali u kull kaz ghandu jigi ikkunsidrat fuq il-merti tieghu. Minoranzi bħal persuni transgeneru għandhom ikunu mħarsa minn kull diskriminazzjoni u ghandha tigi emendata l-Kostituzzjoni biex tigi ipprojbita kull forma ta' diskriminazzjoni fuq bazi ta' orjentazzjoni sesswali, identita' tal-generu u espressjoni tal-generu."
Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.