Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

PR 30-6-2012 "LGBT persons should have the same rights as heterosexual married persons" - AD

Expand Messages
 • Alternattiva Demokratika
  Alternattiva Demokratika - The Green Party www.alternattiva.org.mt P.O. Box 38, Marsa, MTP1001 PR 30-6-2012 “LGBT persons should have the same rights as
  Message 1 of 1 , Jun 30, 2012
  Alternattiva Demokratika - The Green Party
  www.alternattiva.org.mt
  P.O. Box 38, Marsa, MTP1001


  PR 30-6-2012
  “LGBT persons should have the same rights as heterosexual married persons” AD  Michael Briguglio, AD chairperson, said: "AD supports the calls of the
  LGBT community for equality in all aspects of social policy. We salute
  LGBT activists for standing up to be counted for equal rights. AD is
  the only party with clear policies on LGBT rights, and our upcoming
  electoral manifesto will confirm this. As chairperson of the Green
  Party, I believe that equality is a key issue for progressive
  politics, irrespective of one's sexual orientation".

  Angele Deguara, AD spokesperson for social policy and civil rights,
  said: "I have been taking part in the gay pride march for many years
  because I believe that diversity should be embraced and celebrated.
  Unfortunately many LGBT people do not yet have the courage or feel
  unable to participate in the Pride Parade, reflecting the fact athat
  in our society LGBT people are not yet comfortable to reveal their
  sexual orientation in public. AD acknowledges that nowadays Maltese
  society has become more open but there is still much to be done to
  overcome homophobia and transphobia both on a cultural and political
  level".

  "AD believes that LGBT couples should enjoy equal rights as
  heterosexual married people in all aspects of life and that
  discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity
  should be taken more seriously. LGBT people are still facing a number
  of difficulties in life which are causing them unnecessary hardship.
  AD appreciates that the legislation pertaining to hate crime has been
  widened to include sexual orientation as has the remit of the National
  Commission for the Promotion of Equality. However, in both cases, it
  is the implementation which matters most. For the NCPE to be able to
  deal effectively with cases of inequality on the basis of gender
  identity and sexual orientation, the government has to allocate
  adequate funds and human resources. Changing the law without ensuring
  that the NCPE can monitor discrimination and deal with individual
  cases effectively is a futile exercise.”

  “AD is also concerned about the plight of transgender persons. Apart
  from the fact that gender reassignment surgery is not provided by the
  state health services free of charge as it should be, these persons
  still face a lot of discrimination and uncertainties. There are still
  many obstacles in terms of their official documents which should be
  changed to reflect their new identity as well as in relation to
  marriage. AD believes that transgender persons should be allowed to
  marry, in line with European Court of Human Rights jurisprudence and
  not left in gender nowhereland as they are at present".

  Deguara concluded that a modern, pluralistic society should not base
  its policies on one model of the family but should recognise different
  family forms and design policies which reflect this reality.


  PR 30-6-2012
  “Koppji LGBT ghandu jkollhom l-istess drittijiet bhal nies
  eterosesswali mizzewgin” – AD


  Michael Briguglio, ic-chairperson ta’ AD qal: "AD tappogga s-sejha
  tal-komunita’ LGBT ghal ugwaljanza f’kull aspett tal-politka socjali.
  Insellmu lill-attivisti LGBT li qeghdin isemmghu lehinhom biex
  jinkisbu dawn id-drittijiet. AD huwa l-uniku partit b’politika cara
  dwar drittijiet ta’ nies LGBT, u l-manifest elettorali li jmiss se
  jikkonferma dan. Bhala chairperson tal-Green Party, nemmen li
  l-ugwaljanza hija aspett krucjali ta’ poIitka progressiva,
  irrispettivament mill-orjentazzjoni sesswali ta’ dak li jkun”.

  Angele Deguara, il-kelliema ta’ AD ghall-politika socjali u drittijiet
  civili, qalet: "Ili niehu sehem fil-gay pride ghal hafna snin ghax
  nemmen li d-diversita’ hija xihaga li ghandha tigi iccelebrata.
  Sfortunatament hafna nies LGBT ghad m’ghandhomx il-kuragg jew ghadhom
  ma jistghux jippartecipaw fil-Pride Parade. Dan jirrifletti l-fatt li
  fis-socjeta taghna nies LGBT ghadhom mhumiex komdi li juru
  pubblikament l-orjentazzjoni sesswali taghhom. AD taghraf li llum
  il-gurnata is-socjeta Maltija saret aktar miftuha imma xorta ghad hemm
  hafna x’isir biex nikkumbattu l-omofobija u t-transfobija kemm fuq
  livell kulturali kif ukoll politiku."

  "AD temmen li koppji LGBT ghandu jkollhom drittijiet ugwali bhal ta’
  koppji eterosesswali mizzewgin f’kull aspett tal-hajja u li
  d-diskriminazzjoni fuq bazi ta’ orjentazzjoni sesswali jew identita
  ta’ generu iridu jittiehdu aktar bis-serjeta. Nies LGBT ghadhom qed
  jaffaccjaw numru ta’ diffikultajiet fil-hajja li qed jikkawzawlhom
  tbatija bla bzonn. AD tapprezza li l-ligi tal-hate crimes giet
  imwessgha biex tinkludi l-orjentazzjoni sesswali bhal ma giet ukoll
  imwessgha l-missjoni tal-Kummissjoni Nazzjonali ghall-Promozzjoni
  tal-Ugwaljanza. Izda, fiz-zewg kazi, hija l-implimentazzjoni li hija
  l-aktar importanti. Biex l-NCPE tkun tista’ tindirizza b’mod effettiv
  kazi ta’ inugwaljanza fuq bazi ta’ identita’ ta’ generu u
  orjentazzjoni sesswali, il-gvern irid jalloka l-fondi u r-rizorsi
  umani necessarji. Li tibdel il-ligi minghajr ma tara li l-NCPE hija
  attrezzata biex tissorvelja d-diskriminazzjoni u titratta kazi
  individwali b’mod effettiv, huwa ezercizzju fil-vojt.”

  “AD hija wkoll imhassba dwar is-sitwazzjoni ta’ nies transgender.
  Apparti l-fatt li l-operazzjoni biex jinbidel il-generu mhix
  ipprovduta mill-istat minghajr hlas kif ghandha tkun, dawn il-persuni
  ghadhom qed jaffaccjaw hafna diskriminazzjoni u incertezzi. Ghad hemm
  hafna ostakli fejn jidhlu dokumenti ufficjali li jridu jinbidlu biex
  jirriflettu l-identita’ gdida taghhom kif ukoll fejn jidhol iz-zwieg.
  AD temmen li persuni transgender ghandhom jithallew jizzewgu, skont
  il-gurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u mhux
  jithallew f’dezert fejn la huma hemm u lanqas hawn".

  Deguara ikkonkludiet li socjeta moderna, pluralista, m’ghandhiex
  tibbaza l-politika taghha fuq mudell wiehed ta’ familja imma ghandha
  taghraf forom differenti u tfassal politika li tirrifletti din
  ir-realta’.
Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.