Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

PR: AD sends its greetings for 2011

Expand Messages
 • Michael Briguglio
  Alternattiva Demokratika - The Green Party www.alternattiva.org.mt P.O. Box 38, Marsa, MTP1001 Press Release/Stqarrija Stampa 01/01/11 AD sends its greetings
  Message 1 of 1 , Dec 31, 2010
  • 0 Attachment
   Alternattiva Demokratika - The Green Party

   www.alternattiva.org.mt

   P.O. Box 38, Marsa, MTP1001

    

   Press Release/Stqarrija Stampa 01/01/11

    

   AD sends its greetings for 2011

    

   In its new year greetings, Alternattiva Demokratika - The Green Party said that it augurs that Malta moves closer to European-style democracy during 2011.

    

   Michael Briguglio, AD Chairperson, said: 'Like previous years, 2011 will show whether Malta truly wants to be a cosmopolitan European democracy, or whether it wants to remain the backyard of Europe , burying its head in the sand on various issues which have been long established in advanced democracies’.

    

   ‘Alternattiva Demokratika – The Green Party augurs that a proper roadmap for the divorce issue will be put forward and thatMalta stops using an intolerant approach on matters related to sexuality and cultural pluralism, amongst others. We augur that civil society does not remain divided in two camps, where the PNPL duopoly and certain priviledged voluntary organisations, are totally unaccountable in their financial transactions and have disproportionate influence on civil society. We also augur that certain untouchable lobbies are brought down to size on their disproportionate influence in environmental, economic and social policy’.

    

   ‘During 2011, AD will keep giving priority to sustainable development, environmental protection, civil rights, a healthy economy and social justice’.

    

   On New Year's day, a delegation of AD - The Green Party will be exchanging new year's greetings with President George Abela and Archbishop Paul Cremona.

    

    

    L-AD taghti l-awguri ghall-2011

    Fl-awguri taghha ghas-sena l-gdida, l-Alternattiva Demokratika, esprimiet ix-xewqa taghha li tara lil Malta tersaq aktar qrib l-istil Ewropew ta' demokrazija matul l-2011.

   Michael Briguglio, ic-chairperson tal-AD, qal: "Bhas-snin li ghaddew,  is-sena 2011 ha turina jekkMalta tridx tassew tkun demokrazija  kozmopolitana Ewropeja, jew jekk tridx tibqa tkaxkar wara l-bqija  tal-Ewropa, b'rasha mghaddsa fir-ramel dwar hafna kwistjonijiet li fid-demokraziji avvanzati tal-Ewropa ilhom zmien li gew stabbiliti."


    "L-Alternattiva Demokratika tawgura li jsir pjan sew biex il-kwistjoni tad-divorzju tkun tista' timxi l-quddiem u liMalta ma tibqax tiehu xehta intolleranti fejn jidhlu oqsma bhas-sesswalita u d-diversita kulturali, fost ohrajn.  Nawguraw li s-socjeta civili ma tibqax maqsuma f'zewg kampijiet, bid-duopolju tal-PNPL u fejn certi  organizzazzjonijiet volontarji ipprivileggati  ma jaghtux kontabilita tal-attivitajiet finanzjarji taghhom u ghandhom influwenza sproporzjonata fuq is-socjeta civili.  Nawguraw ukoll li certi gruppi fis-socjeta jitqeghdu f'posthom u titnehhilhom l-influwenza zejda li ghandhom fil-politika ambjentali, ekonomika w socjali"

    "Matul l-2011 l-AD se tibqa' taghti l-aktar importanza lill-izvilupp sostenibbli, il-harsien ambjentali, id-drittijiet civili, ekonomija  b'sahhitha u l-gustizzja socjali."

    

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.