Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

PR02/08/2010 National Environment Policy

Expand Messages
 • pr@alternattiva.org.mt
  PR02/08/2010 Politika Nazzjonali dwar l-Ambjent Alternattiva Demokratika nnotat il-pubblikazzjoni tad-dokument dwar il-politika nazzjonali ambjentali l-gimgha
  Message 1 of 1 , Aug 2, 2010
  • 0 Attachment
   PR02/08/2010 Politika Nazzjonali dwar l-Ambjent

   Alternattiva Demokratika nnotat il-pubblikazzjoni tad-dokument dwar il-politika nazzjonali ambjentali l-gimgha l-ohra ghall-konsultazzjoni pubblika u fi hsiebha tipprezenta reazzjoni dettaljata dwaru matul ix-xahar ta’ Settembru 2010.

   Carmel Cacopardo, kelliemi ghall-Izvilupp Sostenibbli u l-Gvern Lokali qal li f’dan l-istadju AD thoss li huwa f’loku li tigbed l-attenzjoni li dan il-process huwa duplikazzjoni ta’ dak li wassal ghall-istrategija nazzjonali dwar is-sostenibilita. Meta wiehed iqies ir-rizorsi limitati li ghandu l-pajjiz kien ikun iktar xieraq kieku l-energija u r-rizorsi jkun uzati biex tkun implimentata l-istrategija nazjonali dwar is-sostenibilita’ li kienet soggetta ghal konsultazzjoni pubblika ghal numru ta’ snin.

   L-istrategija nazzjonali dwar is-sostenibilita diga’ tistabilixxi l-prijoritajiet ambjentali li ghandhom ikunu segwiti u dan fil-kuntest tal-politika ekonomika u socjali tal-pajjiz.

   Sfortunatament l-abbozz ta’ ligi dwar l-ambjent u l-ippjanar prezentement quddiem il-Parlament ma fih l-ebda referenza ghall-Kumissjoni Nazzjonali dwar is-Sostenibilita’ u l-hidma taghha. Cacopardo ikkonkluda li AD tittama li dan kollu mhux sinjal ta’ affarrijiet ohra negattivi dwar l-ammnistrazzjoni ambjentali tal-pajjiz li ghad iridu jigru.


   ****

   PR02/08/2010 National Environment Policy

   Alternattiva Demokratika - The Green Party has noted the publication last week of the National Environment Policy Issues Paper for public consultation in respect of which it will be presenting a detailed reaction during the month of September 2010.

   Carmel Cacopardo, AD Spokesperson on Sustainable Development and Local Government stated that at this stage AD considered it opportune to draw attention to the fact that this process is a repetition of another exercise which led to the adoption of the National Sustainability Strategy. When one considers the limited resources of the country it would have been much better if the vaulable resources and energies are utilised to implement the National Sustainability Strategy which was subject to a long public consultation exercise.

   The National Sustainability Strategy already determines the enironmental priorities. This it does within the context of economic and social policy parameters. Unfortunately the Bill dealing with the environment and land use planning currently before Parliament has no reference to the National Commission on Sustainable Development and its work.

   Cacopardo concluded by stating that one hopes that these are not signals on other negative matters which are yet to crop up in the environmental administration of the country.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.