Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Is-sena t-tajba

Expand Messages
 • Ralph Cassar
  Ghaziz/a sostenitur/sostenitrici, Is-Sena t-Tajba. J Alla s-sena l-gdida tkun tfisser kuntentizza u gid ghalik u ghal qrabatek. AD tiddependi mill-appogg
  Message 1 of 1 , Jan 1, 2006
  • 0 Attachment
   Ghaziz/a sostenitur/sostenitrici,
    
   Is-Sena t-Tajba. J'Alla s-sena l-gdida tkun tfisser kuntentizza u gid ghalik u ghal qrabatek.
    
   AD tiddependi mill-appogg tieghek ghal hidmietha. Il-ftit minghandek tghin hafna. Nitolbok taghmel ftit sforz u ssir membru jew iggedded l-ishubija tieghek.
    
   Jekk int diga membru nheggek iggedded l-ishubija ghas-sena 2006 u jekk m'intix inheggek tinghaqad maghna. Tista' iggedded l-ishubija jew issir membru gdid billi timla l-formola annessa ma din l-email jew izzur is-sit www.alternattiva.org.mt u tnizzilha minn hemm. Il-formola ghandha tintbghat lil AD, 10, Triq Manwel Dimech, Sliema.
    
   L-ishubija ghal sena hija Lm5 biss. L-appogg tieghek huwa indispensabbli.
    
   Nirringrazzjak
    
   Ralph Cassar
   Ufficcjal Shubija
   1/1/2006
    
   PS Nkun grat jekk tibghat dan il-messagg lil hbiebek li juru interess f'AD. Grazzi. Ralph.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.