Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

"Residents rights should be protected" AD

Expand Messages
 • Mark Causon
  Alternattiva Demokratika-the green party 10, Manwel Dimech street, Sliema. tel no : 21255330 http://www.alternattiva.org.mt Media Release 1/7/03 Residents
  Message 1 of 1 , Jul 1 12:36 AM
   Alternattiva Demokratika-the green party
   10, Manwel Dimech street,
   Sliema.
   tel no : 21255330

    
   Media Release 1/7/03
    "Residents rights should be protected" AD
    
   Alternattiva Demokratika - The Green Party expressed its support of two
    Sliema women who have asked the court to stop their landlord contractor
    from making their house uninhabitable by dumping debris in their garden.
    
   Michael Briguglio, AD's Sliema Local Councillor, said
    
   "The Green Party is supporting the application for a warrant of
    prohibitory injunction in the Civil Court that has been filed by Beatrice 
   and Maria Carmela Lapira against the company that has commenced
    excavation and construction works on a plot of land adjacent to the house 
   they live in St Agatha Street, Sliema. The dividing wall between the
    Lapiras' garden and the plot of land has been demolised, and building
    debris has been dumped in their garden. We are therefore supporting the
    Lapiras' appeal to the court to halt the work."
    
   "Construction has become a permanent characteristic of Sliema. There are
    instances when construction waste is found on pavements, roads, and even
    close to the sea. In other instances, residents suffer from malpractice
    when construction is carried out. It is clear that greater law
    enforcement is required in this area by the police, local wardens and the 
   Malta Enforcement and Planning Authority."
    
   "Alternattiva Demokratika demands that the least that could be done is
    that residents are treated fairly when such works are carried out. Many
    times contractors seem to be given priority, and many residents tend to
    feel powerless in reclaiming their rights." 
    
   Michael Briguglio also spoke about residents' rights in other areas.
    
   "At times powerlessness also exists in other areas. A frequent example is 
   when residents buy property - especially new - from contractors who do
    not live up to the expectations of those who purchased  property. Such
    residents, especially first-time buyers, find it very difficult to take
    action to ensure their rights due to bureaucratic hurdles."
    
   "Measures should be taken to ensure that the legal system is easily
    accessible to residents and to those who purchase or rent property. MEPA
    regulations should also make it easier for residents to monitor
    applications," concluded Michael Briguglio.
    
   Michael Briguglio
    Public Relations Officer
    
    
   Stqarrija Media 1/7/03
    "Id-drittijiet tar-Residenti ghandhom jigu ssalvagwardjati" AD
    
   Alternattiva Demokratika - The Green Party esprimiet l-appogg ghal zewg
    nisa Slimizi li talbu lill-Qorti biex twaqqaf kuntrattur li hu s-sid
    tad-dar fejn joqoghdu milli jaghmilha impossibli li joqoghdu fid-dar
    minhabba li qed iwaddab skart tal-kostruzzjoni fil-gnien tad-dar. 
    
   Michael Briguglio, il-Kunsillier ta' AD f'Tas-Sliema, qal
    
   "AD qed tappoggja l-applikazzjoni li ghamlu Beatrice u Maria Carmela
    Lapira  fil-Qorti kontra l-kumpanija li bdiet xoghol ta' thaffir u
    kostruzzjoni fuq art hdejn id-dar li joqoghdu fiha fi Triq Sant Agatha,
    Tas-Sliema. Il-hajt bejn il-gnien tad-dar u l-art fejn qed isiru
    x-xogholijiet gie mwaqqa', u skart tal-kostruzzjoni twaddab fil-gnien.
    Ghalhekk qeghdin nappggjaw it-talba lill-Qorti biex ix-xoghol jitwaqqaf." 
    
   "Il-kostruzzjoni sar karatteristika permanenti f'Tas-Sliema. Hemm ezempju 
   fejn skart tal-kostruzzjoni jinstab fuq il-bankini, toroq, u anke vicin
    il-bahar. Ezempji ohra jinkludu dawk meta residenti isofru minn prattika
    hazina meta jsir xoghol ta' kostruzzjoni. Hija haga cara li hemm bzonn
    iktar infurzar tal-ligijiet mill-Pulizija, Gwardjani Lokali u l-Awtorita' 
   Maltija ghall-Ambjent u l-Ippjanar." 
    
   "Alternattiva Demokratika tesigi li l-inqas li jista' jsir hu li
    r-residenti jigu trattati b'mod gust meta dan it-tip ta' xoghol isir.
    Hafna drabi jidher li kuntratturi jinghataw priorita', u bosta residenti
    ihossuhom bla poter biex jissalvagwardjaw id-drittijiet taghhom." 
    
   Michael Briguglio tkellem ukoll dwar id-drittijiet tar-residenti f'oqsma ohra
    
   "Xi drabi residenti ihossuhom bla poter f'oqsma ohra wkoll. Ezempju
    frekwenti hu dak ta' meta residenti jixtru propjeta' - specjalment gdida
    -  minn kuntratturi li ma jilhqux l-aspettattivi ta' dawk li xtraw
    il-propjeta'. Residenti bhal dawn, spejalment dawk li jkunu xtraw
    il-propjeta' ghall-ewwel darba, isibuha difficli hafna li jiehdu azzjoni
    biex jissalvagwadjaw id-drittijiet taghhom minhabba burokrazija zejda." 
    
   "Ghandhom jigu introdotti mizuri biex jigi zgurat li s-sistema legali
    tkun facilment accessibli ghar-residenti u ghall-dawk li jixtru jew jikru 
   l-propjeta'. Barra minn hekk, ir-regoli tal-MEPA ghandhom jaghmuha iktar
    facli ghar-residenti biex jimmonitorjaw applikazzjonijiet ghal zvilupp." 
    
    
   Michael Briguglio
    Ufficjal Relazzjonijet Pubblici 
    
    
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.