Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

8426Press Release: Solidarity Protest with Daniel Holmes

Expand Messages
 • Free Daniel Holmes
  Oct 22, 2013

   Press Release 22/10/13

   Solidarity Protest with Daniel Holmes

   Moviment Graffitti and Alternattiva Demokratika, together with Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl and other concerned individuals will be organizing a protest in solidarity with Daniel Holmes on Saturday 26th October 2013 at 11.00a.m, meeting place being City Gate, Valletta. This will be just five days before the verdict following Daniel’s appeal is read.

   Daniel Holmes is serving a 10 and a half year sentence and a fine of 23,000 Euros for the possession of cannabis plants. Despite no evidence that Daniel Holmes was selling, or even intended to sell cannabis, he was given a sentence typically delivered to drug dealers because of anomalies in the law. These are namely that cultivation, no matter how small the amount, is not considered as possession but carries penalties at par with trafficking and that he was charged with sharing the drugs with his friend Barry Lee. For Maltese law this is the equivalent of drug trafficking. Barry Lee took his own life in custody when he came to know what kind of sentence he was facing. Among Lee’s charges there was also that of sharing (thus trafficking) with his friend Daniel Holmes.

   An inquest was initiated after Barry’s death but it is not known whether this inquiry was ever concluded or if so what were the findings. This is highly unfair for Barry’s family and for the families of those incarcerated in Malta, because they cannot be sure that their loved ones are safe while in custody.

   ‘Free Daniel Holmes’ campaign insists that anything less than the immediate acquittal of Daniel amounts to a serious injustice. This is a case where technicalities in the law have taken over any common sense and humanity. It also pressures government to revise legislation as soon as possible so that such anomalies are corrected. Daniel Holmes’ case is the most shocking and high profile. However it is very likely there are other people perishing in our prisons because of these legal technicalities.

   For more information or any query journalists can call Andrew Bonello on 99287327

   Free Daniel Holmes Campaign

    

   Stqarrija Stampa 22/10/13

   Protesta ta’ Solidarjeta’ ma’ Daniel Holmes

   Il-Moviment Graffitti u l-Alternattiva Demokratika, flimkien mal-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl u invidiwi ohra, qed jorganizzaw protesta ta’ solidarjeta’ ma’ Daniel Holmes nhar is-Sibt 26 ta’ Ottubru fil-11 ta’ filghodu. In-nies huma mitluba jingabru f’Bieb il-Belt Valletta. Din il-protesta se tkun qed issehh hames t’ijiem qabel il-qari tas-sentenza fl-appell tal-kaz ta’ Daniel. Daniel Holmes qed jiskonta piena ta’ 10 snin u nofs habs, flimkien ma’ multa ta’ 23,000 ewro, ghall-pussess ta’ pjanti tal-kannabis. Minkejja li ma kien hemm l-ebda evidenza li Holmes kien qed ibiegh, jew li kellu l-intenzjoni li jbiegh il-kannabis, minhabba certu anomaliji fil-ligi, huwa inghata sentenza li s-soltu tinghata lit-traffikanti tad-droga. Dan ghaliex il-kultivazzjoni, anki ta’ kwantitajiet zghar, ma’ tigix meqjusa bhala pussess izda hemm marbuta maghha pieni horox daqs dawk tat-traffikar. Dan flimkien mal-fatt li Daniel gie ukoll akkuzat li qasam id-droga mal-habib tieghu Barry Lee. Taht il-ligi Maltija dan jigi meqjus bhala traffikar tad-droga. Barry Lee nehha hajtu fil-habs hekk kif sar jaf x’sentenza kien ser jaffaccja. Fost l-akkuzi kontra Lee kien hemm li huwa qasam (u ghalhekk ‘ittraffika’) id-droga ma’ Daniel Holmes.

   Ghalkemm bdiet inkjesta dwar il mewt ta’ Barry Lee, ghadu mhux maghruf jekk din l-inkjesta gietx konkluza jew x’instab fiha. Dan huwa ingust mal-familja ta’ Barry Lee u mal-familji kollha li ghandhom qraba fil-habs Malta.

   Il-kampanja ‘Free Daniel Holmes’ tinsisti li Daniel Holmes ghandu jigi mehlus u li kwalunkwe haga inqas minn hekk tkun ingustizzja kbira. Dan huwa kaz fejn it-teknikalitajiet tal-ligi inghataw iktar importantza mis-sens komun u l-umanita’. Il-kampanja trid ukoll taghmel pressjoni fuq il-gvern sabiex jirrevedi l-ligijiet mill-iktar fis possibbli u jitnehhew dawn l-anomaliji. Filwaqt li l-kaz ta’ Daniel Holmes huwa wiehed xokkanti u rcieva bosta attenzjoni, nemmnu li hemm nies ohra li qeghdin il-habs sempliciment minhabba dawn it-teknikalitajiet tal-ligi.

   Ghal aktar informazzjoni jew mistoqsijiet il-gurnalisti jistghu icemplu lil Andrew Bonello fuq 99287327

   Il-Kampanja ‘Free Daniel Holmes’