Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Job: Senior Lecturer in Greek, Bloemfontein, South Africa

Expand Messages
 • Charles E. Jones
  Posted on behalf of Cynthia Miller-Naude -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Faculty of Humanities Department of Classical
  Message 1 of 1 , Mar 6, 2012
   Posted on behalf of Cynthia Miller-Naude <millercl@...>
   -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

   Faculty of Humanities
   Department of Classical and Near Eastern Studies
   Senior Lecturer in Greek - Ref.: HU1202-004

   Duties and responsibilities:
   • Research in Greek and the publication of research findings.
   • Teaching and learning under- and postgraduate students in Classical and Hellenistic Greek.
   • Involve in promoting the Classics in the community.
   • Responsible for administrative tasks.

   Inherent requirements:
   • PhD degree in Greek.
   • Proven record of international publication.
   • Proven experience in lecturing in Classical and / or Hellenistic Greek.
   • Proven ability to successfully supervise under- and postgraduate students.
   • Ability to function as a team member within a research team.

   Recommendation:
   • Knowledge of Latin, classical mythology and ancient civilizations.
   • Knowledge and experience in Bible translation and / or Septuagint.
   • Academic language competency in Afrikaans and English.

   Assumption of duties:
   01 June 2012 or as soon as possible thereafter

   Closing date:
   23 March 2012

   Salary:
   The salary scale is available on request. For any further enquiries, please feel free to contact 051 401 9329/2804.

   Fringe benefits:
   (Subject to specific conditions): pension scheme, medical aid scheme, group life insurance, housing allowance, leave and sick leave, service bonus and study benefits.

   General:
   The University reserves the right not to fill the post. The University subscribes to and applies the principles prescribed by the Employment Equity Act. Preference will be given to candidates from the designated groups, in accordance with the principles of the aforementioned Act and the employee profile of the specific department/division.

   Please send your application to the Human Resources Department, University of the Free State, George du Toit Building, Room 265, P.O. Box 339, Bloemfontein, 9300. Please note that applications may not be sent via fax or e-mail. All applications must be accompanied by the following:
   • A detailed curriculum vitae
   • An abridged curriculum vitae (maximum two pages)
   • Full details of three referees
   • Certified copies of qualifications
   • Certified copy of identity document (ID)

   Please indicate the reference number and the post you are applying for on your application. Applications with no reference number will not be considered. Should you not be contacted within six weeks of the closing date of applications, you may accept that your application was unsuccessful.
   =================================================================================

   Departement Klassieke en Nabye Oosterse Studie
   Senior Lektor in Grieks – Verw.: HU1202-004

   Pligte en verantwoordelikhede:
   • Navorsing in Grieks en die publikasie van navorsingsbevindinge.
   • Onderrig en leer in Klasieke en Hellenistiese Grieks aan voor- en nagraadse studente.
   • Betrokke by die bevordering van die Klassieke in die gemeenskap.
   • Verantwoordelik vir administratiewe take.

   Inherente vereistes:
   • PhD graad in Grieks.
   • Bewese internasionale publikasierekord.
   • Bewese onderrigervaring in Klassieke en / of Hellenistiese Grieks.
   • Bewese vermoë om suksesvolle studieleiding aan voor- en nagraadse studente te bied.
   • Vermoë om as lid van ʼn navorsingspan te kan werk.

   Aanbeveling:
   • Kennis van Latyn, klassieke mitologie en die antieke beskawings.
   • Kennis en ervaring in Bybelvertaling en/of Septuagint.
   • Akademiese taalvaardigheid in Afrikaans en Engels.

   Diensaanvaarding:
   01 Junie 2012 of spoedig moontlik daarna

   Sluitingsdatum:
   23 Maart 2012

   Salaris:
   Die salarisskaal is op aanvraag beskikbaar. Vir enige verdere navrae, skakel gerus 051 401 9329/2804.

   Byvoordele:
   (Onderhewig aan bepaalde voorwaardes): pensioenskema, mediesehulpskema, groeplewensversekering, behuisingstoelae, verlof en siekteverlof, diensbonus en studievoordele.

   Algemeen:
   Die Universiteit behou die reg voor om nie die pos te vul nie. Die Universiteit onderskryf die beginsels soos voorgeskryf deur die Wet op Billike Indiensneming, en pas dit toe. Voorkeur sal aan kandidate van die aangewese groepe verleen word ooreenkomstig die beginsels van die genoemde Wet en die werknemersprofiel van die spesifieke departement/afdeling.

   Aansoeke moet gerig word aan die Departement Menslike Hulpbronne, George du Toit-gebou, kamer 265, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339, Bloemfontein, 9300. Let asseblief daarop dat aansoeke nie per faks of e-pos gestuur kan word nie. Alle aansoeke moet deur die volgende vergesel word:
   • ’n Volledige curriculum vitae
   • ’n Verkorte curriculum vitae (maksimum twee bladsye)
   • Die volle besonderhede van drie referente
   • Gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies
   • Gewaarmerkte afskrif van identiteitsdokument (ID)

   Onthou asseblief om die verwysingsnommer en die pos waarvoor aansoek gedoen word, aan te dui. Aansoeke sonder die verwysingsnommer sal nie oorweeg word nie. Indien u binne ses weke na die sluitingsdatum van aansoeke nie gekontak is nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.