Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

All Categories - All/Regional/Countries/Lithuania/Schools & Education/

All
/Schools & Education

  Groups List

 • Tai VU Teisìs fakulteto Neakivaizdinio skyriaus I kurso diskusijù grupì. Èia galima klausti, atsakyti, diskutuoti, daryti prane¹imus ir t.t. Turint pasiþlymù dìl ¹ios...
  73 members Last activity Jun 24
 • Study Abroad in Klaipeda, Lithuania Spring 2005.
  67 members Last activity Jun 24
 • Vgtu Fundamentiniø mokslø fakulteto, inþinerinës informatikos konferencija. Jei Jûs esate ðios specialybës studentas - bûtinai turite uþsiraðyti. Èia bus...
  246 members Last activity May 27, 2009
 • Fetching Sponsored Content...
 • The SRR Engineering College,under the aegis of Siva Raja Ramalingam Trust was instituted in the year 2002 in accordance with general policy of the Goverment of Tamilnadu.It is...
  143 members Last activity Apr 27
 • ISM magistranturos strateginio valdymo programa
  55 members Last activity Nov 29, 2009
 • Mes ámoniř vadovai, vykdantieji vadybininkai studijuojantys KTU verslo administravimŕ pagal EMBA programŕ. Manau, pradţiai tiek uţteks :-)
  79 members Last activity Feb 14
 • Wiki Mastome pagal Java Mastome Javoje yra projektas, kurio tikslas isversti Bruce'o Eckel'io knyga "Thinking in Java 3rd ed." i lietuviu kalba . Tai yra OpenSource tipo...
  36 members Last activity Oct 12, 2005
 • VILNIUS UNIVERSITY RUSSIAN ALUMNI (VURA), LITHUANIA (Virtualnaya Cementovka!!!) "Every exit is an entry somewhere else." "Ðóññêèå íàçûâàþò äîpîãîé...
  36 members Last activity Aug 5, 2011
 • Vilniaus Universiteto Istorijos Fakulteto 2005 metu kursioku grupe.
  36 members Last activity Jun 17, 2013
 • Vilniaus universiteto, Komunikacijos fakulteto, Rysiu su visuomene programos, 2004 metu laidos, magistrantu pasto konferencija.
  35 members Last activity Oct 26, 2008